Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Nužudytą kunigą į Joniškį vis parveda žmonių meilė
Kriu­kai 1941-07-11. Ši nuo­trau­ka vaiz­duo­ja sce­ną, ka­da iš­ka­sus kun. P. Ra­ce­vi­čiaus kū­ną iš Kriu­kų ka­pi­nių, įdė­jus į kars­tą ir už­plom­ba­vus per pie­vą ne­ša į sunk­ve­ži­mį. Ne­šė­jai – dau­giau­sia mo­ki­niai ir a.a. kun. Pau­liaus ge­ra­da­riai. Šią nuo­trau­ką Pau­liaus bro­lis, taip pat ku­ni­gas Bro­nis­lo­vas, ga­vo iš kaž­ko Jo­niš­ky­je, grei­čiau­siai iš kun. Pau­liaus mo­ki­nių, ku­rie da­ly­va­vo per­lai­do­jant pa­lai­kus

Nužudytą kunigą į Joniškį vis parveda žmonių meilė

Autorius Lina Rudnickienė Šaltinis Sidabrė, 2019 11 09   Dar nė vie­nas ku­ni­gas po mir­ties taip ne­mi­ni­mas, ne­pri­si­me­na­mas ir ne­ger­bia­mas, kaip 1941…

Kunigų kankinių atminimui

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė Šaltinis XXI amžius, 2011 06 23   Šįmet su skausmu prisimename ir minime prieš 70 metų sovietų išniekintus,…

Žmonių meilės kunigas

Autorius Albina Racevičiūtė - Gadeikienė Šaltinis XXI amžius, 2006 06 30   Kun. Pauliaus RACEVIČIAUS nužudymo 65-osioms metinėms Kun. Paulius Racevičius buvo…