Lietuvos vaikų šventumo garsas

APIE MUS

GANYTOJO ŽODIS Šio tinklalapio vardas yra LIETUVOS VAIKŲ ŠVENTUMO GARSAS – FAMA SANCTITATIS FILIORUM LITUANIAE, kuriam gražiausiai pritinka šv. Ambraziejaus1) giesmė „Tedžiūgauja“ (lot. „Exultet“): „Tedžiūgauja dangaus angelų būriai, tedžiūgauja Dievo paslaptys, tesugaudžia išganymo trimitai, skelbdami didžiojo Karaliaus pergalę. Tesilinksmina ir žemė, nušviesta tokios garbingos šviesos, ir, paskendusi amžinojo Karaliaus spinduliuose, tejunta, kad tamsuma jau išsisklaido. Tesidžiaugia ir motina Bažnyčia, papuošta spindinčiais tokios šviesos spinduliais, o šios šventyklos skliautai tesuvirpa didžiais tautų giesmės balsais. Todėl ir jūs, čia stovintys mylimieji broliai, apsupti tokios palaimintos šviesos spindesio, maldaukite kartu su manim visagalio Dievo gailestingumo. Ne dėl mano nuopelnų jis teikėsi priimti mane į savo tarnų būrį. Teapšviečia jis mane savo šviesos malone, kad pajėgčiau jai atiduoti prideramą garbę. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su juo Šventosios Dvasios vienybėje gyvena ir viešpatauja. Per visus amžių amžius. Amen.“ Kristaus šviesą ne tik geriausiai Šventieji atspindi, bet jie ją mums ir perduoda. Jie, kaip ir mes, skaitantys šias eilutes, Dievo jiems duotu laiku, gyveno mūsų Žemėje. Šiandien jie – Dievo švyturiai, savo gyvenimu skelbiantys Kristaus pergalę. Jie – Dievo draugai, o tuo pačiu ir mūsų šventieji draugai, degantys didžiu noru su mumis artimai susidraugauti, mus lydėti, mums padėti. Šie mūsų šventieji draugai mums trokšta ir linki, kad pasiektume tą nuostabųjį tikslą, kuriam mus Dievas sukūrė, pašaukdamas ne tik laikinam gyvenimui šioje žemėje, bet ir amžinajam gyvenimui, neturinčiam jokios pabaigos. Šie mūsų šventieji draugai jau yra gimę Dangui. Drąsiai prašykime jų meilios draugiškos pagalbos, kad atėjus laikui, bet kokiose sąlygose ir bet kuriomis aplinkybėmis, šventai užgimtume Amžinajam gyvenimui ir taip, kaip ir jie šiandien, pataptume kitiems šventais draugais. Tad: „Kristaus šviesa teišsklaido širdies ir proto tamsumas“ (lot. „Lumen Christi díssipet ténebras cordis et mentis“). „Pats didžiausias tikinčios tautos lobis yra joje užaugę šventieji. Pats didžiausias šventųjų nuopelnas yra vienybės ugdymas. Tai, kas buvo išsisklaidę ir išbarstyta, šventieji suburia į viena, padaro vieninga. Tokį pavyzdį mums davė Jėzus.“ (Pop. Pranciškus, 2017-08-08) Tesklinda, tevilnija Lietuvos vaikų šventumo garsas, kad būtume vienos širdies ir vienos minties, keliaudami kiekvienam žmogui skirtu Dievo valios keliu į Amžinąją Tėvynę. Ryžtingai pradėkime gyventi atnaujintą gyvenimą vienybėje su mūsų šventaisiais draugais! „Argi nežinote, jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą.“ (Rom 6, 3-4). Siekdamas Dievo tautos gerovės ir trokšdamas didesnės sklaidos apie kilnių Lietuvos vyrų bei moterų šventus gyvenimus paskyriau 2020 m. vasario 12 d. Vyskupo dekretu Nr.PD-013/20 Šiaulių vyskupijos kunigą Marių Dyglį įkurti ir prižiūrėti Šiaulių vyskupijos internetinį tinklalapį „Lietuvos vaikų šventumo garsas“, kuriame atsispindėtų Dievo tautos lūkesčiai kaip vox populi apie Lietuvos šventuosius, palaimintuosius, Dievo tarnus, teisuolius, iškeliavusius pas Viešpatį šventumo garse. Tegul vox populi et fama sanctitatis filiorum Lituaniae padeda mūsų Tėvynės vaikams eiti pas Viešpatį meilės, tiesos ir šventumo keliu, padedant angelams ir šventiesiems. Tam tikslui turi tarnauti šis Lietuvos vaikų šventumo garso tinklalapis. Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas ordinaras Šiauliai, 2021 m. liepos 13 d. 1) Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas gimė apie 340 m. Trevire (dab. Tryras Vokietijoje) romėnų šeimoje, studijavo Romoje, viešąją veiklą pradėjo Sirmijuje. 374 m. Milane netikėtai išrinktas to miesto vyskupu ir įšventintas tų pačių metų gruodžio 7 d. Pareigas vykdė itin atsidėjęs, visiems rodė didžią meilę kaip tikras žmonių ganytojas ir vadovas. Raštais ir darbais gynė Bažnyčios teises ir tikrojo tikėjimo doktriną prieš arijonus. Mirė Didįjį šeštadienį, 397 m. balandžio 4 d. (Valandų liturgija, Vilnius, 2011, t. 1, p. 1010). Bažnyčioje šv. Ambraziejus yra minimas gruodžio 7 d., kada buvo paskirtas Milano vyskupijos vyskupu. Šv. Ambraziejus sukūrė himną „Tave, Dieve, garbinam – Te Deum laudamus“, kurį į lietuvių k. išvertė Martynas Mažvydas.
LVŠG tinklalapio dekretas