Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Pradėta kunigo ir bažnyčios patarnautojo beatifikacijos byla

Pradėta kunigo ir bažnyčios patarnautojo beatifikacijos byla

Autorius Loreta Ripskytė
Šaltinis Šiaulių kraštas, 2021 10 26

 

2021 m. spalio 23 dieną Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje oficialiai pradėta 1941 metais dėl tikėjimo nužudytų jaunų vyrų – 33-ejų kunigo Pauliaus Racevičiaus ir 34-erių bažnyčios patarnautojo Vlado Kaselio beatifikacijos byla. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis paskelbė maldą, kuria šiems Joniškio kankiniams prašoma altoriaus garbės.

Šventųjų bylų kongregacija Vatikane pranešė, kad „iš Šventojo Sosto pusės nėra kliūčių Dievo tarno Pauliaus Racevičiaus, diecezinio kunigo, ir Vlado Kaselio, ištikimo Kristui pasauliečio, beatifikacijos arba kankinystės pripažinimo bylai svarstyti, laikantis vyskupų atliekamų tyrimų šventųjų skelbimo bylose normų“.

Vaikai nuo mažens dirbo įvairius ūkio darbus, lankė mokyklą. Gabesnius buvo numatyti leisti į mokslus. Kunigais tapo net du broliai – jau minėtas Paulius ir jauniausiasis Bronislovas. P. Racevičius į kunigus įšventintas 1933 metais, dirbo Seredžiuje, Šėtoje, Joniškyje gimnazijos kapelionu. Kunigas dėstė tikybą, o kadangi buvo labai gyvo, judraus, komunikabilaus būdo, greitai rado kalbą su gimnazistais. Nors 1940 metais jis iš mokyklos buvo atleistas, mokiniai ir toliau su juo bendravo, lankydami mišias ir ateitininkų būrelyje.

Buvę mokiniai kunigą P. Racevičių prisimindavo kaip nuoširdų, geranorišką, gerbianti kiekvieną žmogų, ypač vargšus. Jis nepraeidavo nė pro vieną jų, nepakalbinęs, nepaguodęs, nesušelpęs. Meilė tėvynei jis perduodavo jaunimui, rengdamas ekskursijas po Lietuvą, su mokiniais dalyvaudamas medelių sodinimo šventėse, tvarkydamas apleistus karių kapus. Niekas negalėjo net įsivaizduoti, kad toks žmogus už savo tikėjimą turės užmokėti gyvybės kaina. Kartu su patarnautoju Vladu Kaseliu.

1941 metų birželio 27 dieną traukėsi rusų kariuomenė. Už Joniškio parapijos klebonijos lango sprogus artilerijos sviediniui ir pažirus stiklams, kunigas P. Racevičius ir patarnautojas V. Kaselis nusprendė eiti iš miesto į laukus pasislėpti. Dar pakeliui užėjo pas pažįstamus atsisveikinti, kurie siūlė pasilikti, bet kunigas Paulius nusprendė, kad ten nesaugu, nes arti geležinkelis, tad po kelių dienų nusprendė grįžti.

2000 metų gegužės 7 dieną Romoje popiežius Jonas Paulius II vadovavo ekumeninėms pamaldoms, kuriomis siekta pagerbti visus įvairių konfesijų XX amžiaus tikėjimo kankinius. Į Bažnyčios martirologą (kankinių sąrašą) buvo įrašyta 114 tikėjimo liudytojų iš Lietuvos, gyvybės kaina paliudijusių ištikimybę Evangelijai, tarp jų buvo ir kunigo Pauliaus Racevičiaus pavardė.