Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Nužudytą kunigą į Joniškį vis parveda žmonių meilė
Kriu­kai 1941-07-11. Ši nuo­trau­ka vaiz­duo­ja sce­ną, ka­da iš­ka­sus kun. P. Ra­ce­vi­čiaus kū­ną iš Kriu­kų ka­pi­nių, įdė­jus į kars­tą ir už­plom­ba­vus per pie­vą ne­ša į sunk­ve­ži­mį. Ne­šė­jai – dau­giau­sia mo­ki­niai ir a.a. kun. Pau­liaus ge­ra­da­riai. Šią nuo­trau­ką Pau­liaus bro­lis, taip pat ku­ni­gas Bro­nis­lo­vas, ga­vo iš kaž­ko Jo­niš­ky­je, grei­čiau­siai iš kun. Pau­liaus mo­ki­nių, ku­rie da­ly­va­vo per­lai­do­jant pa­lai­kus

Nužudytą kunigą į Joniškį vis parveda žmonių meilė

Autorius Lina Rudnickienė
Šaltinis Sidabrė, 2019 11 09