Lietuvos vaikų šventumo garsas

Algirdas Mocius: Kelias į tėvynę

Autorius Juozas Mocius Šaltinis partizanai.org, 2022 05 06   Didelė Mocių šeima gyveno Šiaulių apskr., Meškuičių valsčiuje, Dapkūnų kaime. Aš, Juozas Mocius, gimiau…

Read more about the article Laimė likti gyvam
„Stai­ga pro lan­gą pa­ma­čiau pir­mą lie­tu­viš­ką už­ra­šą! Vi­sas su­dre­bė­jau... Aša­ros iš­tryš­ko... Ir skaus­mas, ir džiaugs­mas...“ – švie­siau­sia gy­ve­ni­mo aki­mir­ka, kai trau­ki­nys ar­tė­jo prie 10 me­tų ne­ma­ty­tos Lie­tu­vos, ir šian­dien Juo­zui Mo­ciui ke­lia grau­du­lį.

Laimė likti gyvam

Autorius Živilė Kavaliauskaitė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2019 01 26   Šiau­lie­tis Juo­zas Mo­cius – vie­nas iš sep­ty­nių Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio par­ti­za­nų,…

Read more about the article Į Šiluvą, Dievo Motinai pakvietus
1982 metais tikintieji keliais ėjo aplink Šiluvos bažnyčią.

Į Šiluvą, Dievo Motinai pakvietus

Šaltinis bernardinai.lt, 2013 06 14   2013m. pavasarį pasirodė „Ateities“ leidybos centro ir „Bernardinai.lt“ bendrų pastangų subrandinta knyga „Laisvė ir tikėjimas:…