Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Nužudytą kunigą į Joniškį vis parveda žmonių meilė
Kriu­kai 1941-07-11. Ši nuo­trau­ka vaiz­duo­ja sce­ną, ka­da iš­ka­sus kun. P. Ra­ce­vi­čiaus kū­ną iš Kriu­kų ka­pi­nių, įdė­jus į kars­tą ir už­plom­ba­vus per pie­vą ne­ša į sunk­ve­ži­mį. Ne­šė­jai – dau­giau­sia mo­ki­niai ir a.a. kun. Pau­liaus ge­ra­da­riai. Šią nuo­trau­ką Pau­liaus bro­lis, taip pat ku­ni­gas Bro­nis­lo­vas, ga­vo iš kaž­ko Jo­niš­ky­je, grei­čiau­siai iš kun. Pau­liaus mo­ki­nių, ku­rie da­ly­va­vo per­lai­do­jant pa­lai­kus

Nužudytą kunigą į Joniškį vis parveda žmonių meilė

Autorius Lina Rudnickienė Šaltinis Sidabrė, 2019 11 09   Dar nė vie­nas ku­ni­gas po mir­ties taip ne­mi­ni­mas, ne­pri­si­me­na­mas ir ne­ger­bia­mas, kaip 1941…

Read more about the article Lietuvis šv. Juozapas Rapolas Kalinauskas OCD
Šventasis Rapolas Juozas Kalinauskas. Wikipedia.org nuotrauka

Lietuvis šv. Juozapas Rapolas Kalinauskas OCD

Autorius Alma Būdvytienė Šaltinis varniuparapija.lt, 2017 03 13   „Pats tik Viešpats Dievas težino, kiek katalikų šventais paliko. Bažnyčia šv. skaito pačių…