Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Iš Krokuvos į Kurtuvėnus parvežta Šventojo Jono Pauliaus II relikvija ruošiama viešam gerbimui
Kunigas Marius Dyglys su kardinolu Stanislavu Dzivišu.

Iš Krokuvos į Kurtuvėnus parvežta Šventojo Jono Pauliaus II relikvija ruošiama viešam gerbimui

Autorius Rita Žadeikytė

 

Spalio 22-oji Bažnyčios kalendoriuje – Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II liturginio minėjimo diena bei Pasaulinė misijų diena – Misijų sekmadienis, kurio temą šiemet popiežius Pranciškus pasirinko įkvėptas Luko evangelijos pasakojimo apie Emauso mokinius (plg. 24, 13–35), „Degančios širdys, keliu žengiančios kojos“.

Ypatinga misija, skirta Šventajam Jonui Pauliui II, šį sekmadienį vyko Kurtuvėnuose – prieš šv. Mišias Kurtuvėnų parapijos klebonas Marius Dyglys bažnyčios choristus ir vargonininką Kornelijų Luotę pakvietė privačiai pagerbti ir prisiliesti prie Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II relikvijos.

Šį spalį Kurtuvėnų parapijos klebonas Marius Dyglys lankėsi Krokuvoje, pas ilgametį Jono Pauliaus II sekretorių, ištikimąjį bendražygį kardinolą Stanislavą Dzivišą, prieš 30 metų lydėjusį Popiežių Joną Paulių II į Lietuvą, Kryžių kalną. Krokuvoje Kurtuvėnų klebonui Mariui Dygliui įteikta Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II relikvija – kraujo lašas.

Šia išskirtine proga parapijos choristai patyrė malonę prisiliesti ir prie Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero relikvijos. Privačioje erdvėje buvo sukalbėta Šv. Jono Pauliaus II litanija, prisiliesta prie šventųjų relikvijų, prie jų priglausti rožančiai.

Šv. Mišiose parapijos klebonas Marius Dyglys priminė susirinkusiems, kad šį rudenį sukako 30 metų, kai Popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje, Šiauliuose, Kryžių kalne. Šia proga citavo žurnalistės Irenos Petraitienės straipsnį iš bernardinai.lt apie Šventojo Popiežiaus vizitą 1993 metų rugsėjo 4-8 dienomis Lietuvoje, kurį „galima laikyti kaip skambiu politiniu ir dvasiniu akordu save kuriančios Lietuvos valstybingumo stiprinimo kelyje. Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje buvo pirmasis popiežiaus vizitas į buvusią Sovietų Sąjungos narę, taip pat prisidėjęs prie spartesnio sovietų armijos dalinių išvedimo iš Lietuvos teritorijos. Ne veltui paskutinis Sovietų Sąjungos karys paliko Lietuvos teritoriją likus 4 dienoms iki Šventojo Tėvo atvykimo.

Vos į Lietuvą atvykęs Jonas Paulius II paliudijo: „Trokšte troškau aplankyti ypač man brangią jūsų žemę!“ Tą rodo ne vien jo žodžiai, bet ir pastangos mokytis lietuvių kalbos tam, kad į tikinčiuosius galėtų kreiptis jų gimtąja kalba, taip pat jis pats savarankiškai ruošė vizito metu skaitytus pamokslus ir kalbas, o programos sudarytojų dar iki atvykimo į Lietuvą buvo prašęs į lankomų vietų sąrašą būtinai įtraukti Šv. Kazimiero koplyčią Vilniaus arkikatedroje, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčią, Šiluvą bei Kryžių kalną.

Pamokslo metu Kurtuvėnų klebonas Marius Dyglys prisiminė tik ką vykusią kelionę į Krokuvą parvežti Lietuvos bažnyčiose labai trokštamos Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II šventosios relikvijos – kraujo lašo – suvilgyto |Jo krauju, paimtu iš kūno mirties dieną, audinio gabalėlio, įtaisyto specialiai šiai relikvijai gautame relikvijoriuje.

„Vilniaus arkikatedra bazilika buvo pirmoji popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimystės stotelė. Joje Jonas Paulius II susitiko su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais. Šioje šventovėje, kur, kaip sakė Šventasis Tėvas, plaka lietuvių tautos širdis, atvykęs popiežius pirmiausia nuėjo melstis į Šv. Kazimiero koplyčią. Tamsus koplyčios marmuras bei šviesūs stiuko lipdiniai tarsi simbolizuoja žemišką ir dievišką prigimtį. Iš po kupolo ir skliauto besileidžiantys šviesūs koplyčios tonai pažymi – šventumas yra atsiliepimas į malonę panašėti su Kristumi. „Pašaukimas į šventumą yra kvietimas tikrai atsiversti savo širdyje. <…> Sunkiausiais Bažnyčios istorijos tarpsniais šventieji ir šventosios visada buvo atsinaujinimo pradžia ir šaltinis“, – susitikime Katedroje kalbėjo popiežius, savo beveik 27 metus trukusio pontifikato metu kanonizavęs 843 šventuosius bei beatifikavęs 1340 asmenų. Popiežiui Jonui Pauliui II buvo svarbu parodyti, kad šventumas yra pasiekiamas kiekvienam žmogui, kad jis yra įmanomas net ir tokiais sudėtingais laikais žmogui, išgyvenančiam supasaulėjimą, veikiamo liberalizmo, sekuliarizmo, pozityvizmo arba ateizmo ideologijų“, – pamoksle citavo Irenos Petraitienės straipsnį Kurtuvėnų klebonas.

Klebonas Marius Dyglys užsiminė, kad atlikus visas reikalingas procedūras bei Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui pritariant ir laiminant Kurtuvėnų bažnyčioje būtų galima įrengti relikviariumą ir suteikti galimybę tikintiesiems Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje melstis prie Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II, Šv. Kazimiero šventųjų relikvijų prašant malonių ir užtarimo.

Lapkričio 1-2 d., minint Vėlines ir Visų šventųjų dieną Kurtuvėnų šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje ketinama iškelti Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II šventąsias relikvijas, kad tikintieji galėtų prie jų suklupti maldai, maldauti malonių, pagarbinti, atgaivinti tikėjimą, viltį, padėkoti už Šv. Jono Pauliaus II apaštališką gyvenimą ir misiją, padėjusius auginti žmonių širdyse meilę Dievui.

***

Šv. popiežius Jonas Paulius II (1920-05-18 – 2005-04-02) gimė Vadovicuose (prie Krokuvos, Lenkija), 1938 m. pradėjo literatūros studijas Krokuvos Jogailos universitete, 1939 m. vokiečių naciams okupavus Lenkiją ir uždarius universitetą dirbo akmens kasykloje, vėliau chemijos gamykloje, 1942–1946 m. mokėsi pogrindžio kunigų seminarijoje. Ją baigęs 1946-11-01 buvo įšventintas kunigu, toliau tęsė teologijos studijas Romoje Angelikumo universitete. 1948 m. grįžęs į Lenkiją, dirbo vikaru Krokuvos arkivyskupijos parapijoje, vadovavo studentų sielovadai. 1951 m. studijavo filosofiją Liublino katalikų universitete. 1958-09-28 konsekruotas vyskupu ir paskirtas Krokuvos arkivyskupo augziliaru, 1964-01-13 paskirtas Krokuvos arkivyskupu, o 1967-06-26 pakeltas į kardinolus. Aktyviai dalyvavo Vatikano II Susirinkime, daug nuveikė ruošiant konstituciją „Gaudium et Spes“ apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje. 1978-10-16 išrinktas popiežiumi, 1978-10-22 įžengė į Šv. Petro Sostą. Sėkmingai vadovavo Bažnyčiai neramiais po Vatikano II Susirinkimo laikais. 1981-05-13 turkų teroristas atentato metu jį sunkiai sužeidė. Pagijęs aplankė teroristą kalėjime ir jam atleido. Per apaštalines keliones aplankė daugelį šalių, taip pat ir Lietuvą 1993 rugsėjo 4–8 d. Romoje surengė Šv. Kazimiero mirties 500 metų ir 1987 metais Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejus, 1987 m. paskelbė palaimintuoju arkiv. Jurgį Matulaitį, 1988 m. pakėlė į kardinolus Vincentą Sladkevičių, o 2001 m. – Audrį Juozą Bačkį. Jonas Paulius II šventuoju paskelbtas 2014 m.