Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Ignacas Štachas

Kunigas Ignacas Štachas gimė 1797 m. spalio 9 d. Krikšto metrikoje užrašyta, kad „ … Ignacas Albrechtas, Varnių katedros altaristas, Žemaičių vyskupijos archyvaras, pakrikštijo kūdikį vardu Ignacas Dionyzas, sūnų tėvo kilmingojo pono Andriaus Štacho, medicinos daktaro, ir motinos kilmingosios ponios Petronėlės iš Vaitkevičių.“ Kun. I. Štacho tėvą, medicinos mokslų daktarą, Andrių Štachą į Žemaičių vyskupijos centrą – Varnius dar 1795 m. iš Vilniaus gubernijos pasikvietė vyskupas Steponas Jonas Giedraitis. Varniuose A. Štachas buvo kunigų seminarijos gydytojas, vėliau išrinktas šio miestelio burmistru.
Ignacas, baigęs mokslus Žemaičių kunigų seminarijoje Varniuose, liko katedros vikaru ir katedros klebono padėjėju. Vėliau paskirtas vyskupijos kurijos kancleriu. Eidamas šias pareigas, sutvarkė vyskupijos archyvą. Paskirtas Šiaulių klebonu, atnaujino parapijos bažnyčią. Šiauliuose blaivininkus buvo subūręs anksčiau nei vyskupas Motiejus Valančius skelbė blaivybę. Atsisakęs klebono pareigų, iki mirties liko Šiauliuose. Svarbiausi jo gyvenimo bruožai įrašyti antkapiniame kryžiuje: „Kunigas Ignacas Štachas mirė 1854 m. 28 d. spalių. Jis būdamas Šiaulių klebonu ne vien švietė jau pirm vyskupo Valančiaus laiko abstinencijos pavyzdžiu, bet ir įvairiais savotiškais būdais pasėkmingai skleidė blaivybę. Pirmose eilėse jis laužė įsikerėjusios girtybės ledus mūsų Tėvynėje; tai žymus Blaivybės Apaštalas. Didžio veikėjo triūsas nenyksta ir Jo garbė nemiršta. Dėkingi jam Šiaulių blaivininkai atnaujina Jo kapą 1914 m.“ (plg. Lietuvių enciklopedija, Boston, 1964, t. 30, p. 86–87.)
Gautas iš Vatikano dekretas, „…kad iš Šventojo Sosto pusės nėra kliūčių pradėti Dievo tarno Ignaco Štacho, diecezinio kunigo, beatifikacijos ir kanonizacijos bylą svarstyti laikantis vyskupų atliekamų tyrimų šventųjų skelbimo bylose normų“ (Šventųjų bylų kongregacija Vatikane, kardinolas prefektas Angelo Amato SDB, Prot. N. 3271-1/16, Roma, 2016 m. liepos 5 d.).
Atidarytas Beatifikacijos bylos (Bb) procesas Šiaulių vyskupijoje 2016 m. spalio 30 d.

Atminimo diena – spalio dvidešimt pirmoji

Liudijimus apie Dievo Tarno kunigo Ignaco Štacho užtarimu patirtas malones prašome siųsti į Šiaulių vyskupijos kuriją: DTkIŠbb, Šiaulių vyskupijos kurija, Tilžės g. 186, 76294 Šiauliai, tel. (41)521110, faks (41)521114, el. paštas: siauliai.beatifikacija@gmail.com
Dėkojame Jums ir prašome, kad nurodytu adresu pranešdami liudijimus, taip pat parašytumėte savo tikslius kontaktinius duomenis.

Beatifikacijos bylos postulatorius kun., teol. lic., bažn. t. lic. Egidijus Venckus

Laiko pėdos Varnių vieškeliuose

Autorius Jurgita Gustytė - Ivinskienė Šaltinis Kalvotoji Žemaitija, 2017 05 26   Minint Tarptautinę muziejų dieną, Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose gegužės…

Read more about the article Ignaco Štacho kapo stebuklais tikima ir šiandien
METINĖS: 2004 metais minint kunigo Ignaco Štacho 150-ąsias mirimo metines pagerbti blaivybės pradininko prie jo kapo susirinko Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių skyriaus nariai. Alberto GRIGANAVIČIAUS nuotr.

Ignaco Štacho kapo stebuklais tikima ir šiandien

Autorius Jurgita Juškevičienė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2012 07 07   Šiauliuose yra stebuklinga vieta. Beveik pačiame miesto centre – senosiose (Talkšos)…

Read more about the article Šiauliai taps blaivybės sostine?
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis / Vilkaviškio vyskupijos / Tomo Vitkausko nuotr.

Šiauliai taps blaivybės sostine?

Autorius Inesė Ratnikaitė Šaltinis "XXI amžiaus" priedas apie gyvybės apsaugą "PRO VITA", Nr.10 (83), 2007 10 12   Šiaulių vyskupo Eugenijaus…