Iškilminga blaivybės apaštalo kun. I. Štacho beatifikacijos bylos pradžia

Pradinis/Dievo Tarnai/Kun. Ignacas Štachas/Iškilminga blaivybės apaštalo kun. I. Štacho beatifikacijos bylos pradžia

Šiaulių vyskupija, 2016 10 30,

Inesė Ratnikaitė

 

2016 m. spalio 30 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Šv. Mišių metu paskelbė Dievo Tarno kunigo Ignaco Štacho beatifikacijos bylos pradžią.

Sekmadienį į 11.00 val. šv. Mišias Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje susirinko daugiau nei įprasta šventiškai nusiteikusių tikinčiųjų, matėsi keli seimo nariai, vietinės valdžios atstovai, vysk. Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio nariai.

Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo kun. Saulius Paliūnas.

D. T. Ignaco Štacho byla 2016

Giedojo Šiaulių katedros jaunimo choras.

Homilijoje Šiaulių ganytojas trumpai apžvelgė tos dienos skaitinių turinį, akcentavo Jėzaus Kristaus apsilankymo svarbą. Susitikęs su Kristumi žmogus pasikeičia, sakė vyskupas, kreipdamasis į kiekvieną, dalyvaujantį šv. Mišių aukoje. Pristatydamas Dievo Tarno kun. Ignaco Štacho biografiją, vyskupas apibūdino jį kaip kunigą, kurio širdyje apsilankė Jėzus. Todėl jis sugebėjo pajusti savo meto žmonių skausmą, pajutęs ryžosi pakeisti priklausomybėje skendinčių žmonių gyvenimą. Praėjo beveik 200 metų po kunigo Ignaco mirties, bet ant kapo negęsta žvakių liepsnelės, Vėlinių dieną žiba ištisas žvakučių kilimas. Įdomu ir tai, kad Šiaulių vyskupiją popiežius Jonas Paulius II įsteigė praėjus 200 metų po kun. Ignaco Štacho gimimo. Baigdamas pamokslą vyskupas paragino atsisakyti priklausomybės ir, kaip Šventojo Rašto Zachiejus, pakeisti gyvenimą.

Po iškilmingų Šv. Mišių ir maldos į Šventąją Dvasią, dalyvaujant Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, taip pat D. T. Ignaco Štacho beatifikacijos bylos tribunolo nariams, buvo pradėta Dievo tarno – pirmojo blaivybės apaštalo Lietuvoje – kunigo Ignaco Dionyzo Štacho beatifikacijos ir kanonizavimo byla.

D.T. Ignaco Štacho byla 2016
Postulatorius kun. bažn. t. lic. Egidijus Venckus

Pradžioje postulatorius kun. bažn. t. lic. Egidijus Venckus pristatė vyskupui prašymą: „maloniai prašau Jūsų pradėti šią bylą, kad būtų surinkti ir kompetentingai įvertinti visi faktai bei liudijimai, liečiantys šio kilnaus asmens gyvenimo šventumą, dorybes ir pamaldumą. Pažymiu, kad mūsų bendruomenė išreiškė jau anksčiau gilų norą, surinkdama nemažą skaičių parašų, kuriuos Jums  į rankas perdaviau“.

Teisingumo gynėjas kun. teol. lic. Saulius Paliūnas, susipažinęs su pateiktu ieškiniu, nurodė, kad pretenzijų ir pastabų neturi. Pasitaręs su paskirtu bylos teisėju kun. teol. lic. Tomu Kedušiu, vyskupas priėmė sprendimą bylą pradėti, paskelbdamas dekretą apie bylos pradžią ir tribunolo įsteigimą. Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. bažn. t. lic. Evaldas Alūza patvirtino, kad 2016 metais liepos 5 d. buvo gautas Šventųjų kongregacijos leidimas nihil obstat pradėti bylos procesą.

Paskirti tribunolo nariai prisiekė ištikimai vykdyti savo pareigas ir anksčiau laiko neatskleisti bylos medžiagos.

D.T. Ignaco Štacho byla 2016
Notarė s. Danutė Jonė Sakalauskaitė ACJ

„Tvirtai tikiu, kad šio kunigo pavyzdys ir dorybės paskatins visus tikinčiuosius ir  geros valios žmones labiau pasitikėti Dievu, blaiviai gyventi ir neprasti vilties sunkumuose, o parpuolus surasti jėgų atsikelti“, – sakė Šiaulių katedros klebonas kun. Egidijus Venckus.

Kviečiame prašyti Dievo Tarną kunigą Ignacą Štachą pagalbos ir užtarimo pas Dievą nuo įvairių priklausomybių.

____________________________________________

Kunigas Ignacas Štachas buvo iškili, žmonių pagarbos bei meilės nusipelniusi asmenybė. Jo pastangų dėka per dešimtmetį Šiauliuose žymiai sumažėjo parduotuvių, prekiaujančiu alkoholiu. Šį I. Štacho pradėtą darbą toliau tęsė Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Yra išlikę pasakojimai, kad prie kunigo I. Štacho kapo pasimeldus už jo sielą, žmonės susilaukdavo įvairių malonių, išsipildo visi norai ir troškimai. Anksčiau prieš egzaminus čia lankydavosi gimnazistai ir studentai, keliais apie jo kapą eidavo įvairių skausmų ir nevilčių kankinami žmonės, ar paklydėliai, norintys sugrįžti į doros kelią.

„Kiek prisimenu, šis žmogus visais laikais buvo gerbiamas, net laikomas šventuoju, jo kapas lankomas ir prižiūrimas. Tarybiniais metais ateistai viešai tyčiodavosi iš tų, kurie čia ateidavo pasimelsti, padėti gėlių ar uždegti žvakučių, tačiau kapo sunaikinti nedrįso“, – taip apie pirmąjį blaivybės apaštalą yra kalbėjęs Šiaulių miesto garbės pilietis, Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių skyriaus vadovas, gydytojas A. Griganavičius.