Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Panevėžio katedroje vyko kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos uždarymas

Panevėžio katedroje vyko kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos uždarymas

Autorius dr. Aldona Vasiliauskienė
Šaltinis Panevėžio vyskupija, 2021 06 14

Birželio 14 – ypatinga diena Lietuvai: skausminga lietuvių tautos naikinimo – tremčių pradžia; ši diena skirta lagerių kančias ir tremtį iškentėjusiam Palaimintuoju paskelbtam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui, ši diena įgavo ir svarbų trečią Lietuvos istorijai įamžinantį įvykį: 2021-ųjų metų birželio 14-ąją Panevėžio katedroje vyko Dievo tarno kankinio kun. Alfonso Lipniūno Beatifikacinės bylos pirmo etapo iškilmingas uždarymas.

Šventę sudarė kelios dalys: iškilmingas Beatifikacinės bylos Tribunolo posėdis; šv. Mišios; Padėkų bylos talkininkams įteikimas; maldos ir giesmės prie kun. A. Lipniūno kapo katedros šventoriuje.

Tribunolo posėdis vyko Panevėžio katedroje. Prieš altorių paruoštas tribunolo nariams stalas, prieš jį kairėje altoriaus pusėje išdėstytos 6 didžiulės perrištos dėžės su Beatifikacinės bylos medžiaga. Dešinėje pusėje ant atskiro stalo buvo padėta Evangelija.

Tribunolo posėdis

Į Katedrą įnešamos ateitininkų vėliavos

Prie stalo atėjus vysk. Linui Vodopjanovui OFM, postulatoriui kun. bažn. t. lic. Vitalijui Kodžiui ir Dievo tarno kankinio kun. Alfonso Lipniūno Beatifikacinės bylos tribunolo nariams teisingumo gynėjui kun. relig. m. mgr. Jonui Morkvėnui, vyskupo delegatui generalvikarui kun. teol. lic. Eugenijui Styrai ir notarei Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolei Jūratei Marcinkevičiūtei DP ir visiems persižegnojus, suskambo giesmė „O Kristau, pasaulio Valdove“: giedojo iš visos Lietuvos atvykę ateitininkai, vargonavo maestro Antanas Šauklys.

Ceremonmeisteris kurijos kancleris kun. rel. m. mgr. Egidijus Tubelis supažindino su paskutinės uždaromosios sesijos iškilmingo posėdžio eiga, su Beatifikacinės bylos tribunolo nariais. Priminė, kad 2006 m. kovo 28 d. vyko pirmasis iškilmingas posėdis, o 2018 m. rugpjūčio 6 d. dekretu Nr. 437/18 nauju postulatoriumi paskirtas kun. V. Kodis. 2018 m. lapkričio 30 d. paskirtas ir naujas trijų asmenų tribunolas: vyskupo delegatas kun. E. Styra, teisingumo gynėjas kun. J. Morkvėnas, notarė J. Marcinkevičiūtė DP.

Vitalijus Kodis pateikė Dievo tarno kankinio kun. Alfonso Lipniūno biografinių duomenų, apžvelgė jo gyvenimo kelią, iškėlė herojiškas dorybes, charakterizavo asmenybę tikėjimo stiprinime, pasiaukojime ir dvasingumo plėtroje, kalbėjo apie šv. Mišias aukotas koncentracijos stovykloje ir Putske. Priminė, kad kun. A. Lipniūno palaikai 1989 m. buvo perkelti į Lietuvą ir rugsėjo 12 d. perlaidoti Panevėžio katedros šventoriuje.

Vyskupo delegatas kun. Eugenijus Styra pristatė kun. A. Lipniūno Beatifikacijos bylos proceso eilę. 2005 m. buvo pateiktas prašymas Gdansko vyskupijai, pradėti bylą. Gavus sutikimą ir Šventojo Sosto leidimą vysk. Jonas Kauneckas 2006 m. kovo 22 d. sudarė pirmąjį tribunolą. Bylos postulatoriumi buvo paskirtas kun. dr. Robertas Pukenis. 2018 m. vysk. Linas paskyrė naują postulatorių kun. V. Kodį ir tribunolo narius. Bylos medžiagos dokumentuose vartota daugelis kalbų. Pati byla išversta į italų kalbą. Yra trys kopijos: dvi jų bus pristatytos Vatikanui, o originalas liksis Panevėžyje.

Užbaigus pristatomąją dalį visi persižegnojo, Ateitininkai, vadovaujami vargonininko maestro Antano Šauklio atliko giesmę.

Po giesmės ceremonmeisteris kun. E. Tubelis kiekvieną tribunolo narį pakvietė priesaikai. Prisiekiantysis, uždėjęs ranką ant Evangelijos, prisiekė, kad ištikimai ir sąžiningai atliko užduotis, išlaikė su šia byla susijusias paslaptis, nesakė ir nedarė nieko, kas galėtų suklastoti bylą. Pasirašytas priesaikas antspaudu patvirtino notarė s. Jūratė Marcinkevičiūtė DP.

Perskaitytas dekretas dėl bylos nuvežimo į Romą. Bylos postulatorius V. Kodis – bylos vežėjas – prisiekė nuvežti du egzempliorius ir įteikti Šventųjų Skelbimo kongregacijai, perduoti kardinolui voką su laiškais.

Vyskupas L. Vodopjanovas OFM, paskelbė dokumentų autentiškumą ir komplektiškumą.

Pasirašytas sesijos aktas

Vyskupas paskelbė, kad galutinai baigtas Beatifikacinės bylos pirmas etapas ir ji bus perduota Šventųjų Skelbimo kongregacijai Romoje.

Katedros maldininkams perskaičius maldą į kankinį kun. A. Lipniūną, vysk.L. Vodopjanovas OFM užantspauduoja dėžes.

Visi paraginami giedoti padėkos giesmę „Te Deum laudamus“.

Vyskupas kalbėjo apie neeilinį įvykį vyskupijoje – padarytas didelis darbas, kad kun. A. Lipniūno byla būtų tęsiama Romoje. Mūsų pareiga irgi tą darbą tęsti. Mūsų tikėjimo išraiška: malda ir tylus bendravimas sustojusių prie kun. kankinio A. Lipniūno kapo. Dėkojo postulatoriui už atliktą darbą ir sakė „nors kun. V. Kodisbus Romoje, tačiau mintimis ir maldomis bus su mumis“. Vyskupas Linas prisiminė ir pirmąjį Panevėžio vyskupijos vyskupą Kazimierą Paltaroką, kuris labai troško, kad kun. A. Lipniūno palaikai būtų parvežti į Panevėžį.

Postulatorius dėkojo vyskupams Linui Vodopjanovui ir Jonui Kauneckui, mons. Juozapui Antanavičiui, kurio iniciatyva ir pastangomis Dievo tarno kankinio palaikai 1989 m. pervežti iš Lenkijos į Lietuvą ir perlaidoti Panevėžyje, dėkojo kun. Robertui Pukeniui padėjusiam tvirtą pamatą Beatifikacijos byloje, dėkojo kiekvienam tribunolo nariui.

Šv. Mišios

Šv. Mišias aukojo vyskupai Linas Vodopjanovas OFM, Jonas Kauneckas ir arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, dalyvaujant mons. Juozapui Antanavičiui, kanauninkams: Robertui Pukeniui, Sauliui Filipavičiui, Juozui Januliui, Stanislovui Krumpliauskui, Vladui Rabašauskui, Povilui Svirskiui, Pranciškui Benediktui Tamulioniui, Povilui Miškiniui, įvairių Panevėžio vyskupijos parapijų 33 kunigams, diakonui (iš viso meldėsi 45 dvasininkai).

Šv. Mišias koncelebravęs vysk. Linas Vodopjanovas OFM, dėkojo Dievui už Jo suteiktą malonę, užbaigti Dievo tarno kankinio kun. Alfonso Lipniūno Beatifikacinės bylos pirmąjį etapą ir ją išsiųsti į Šventųjų Skelbimo kongregaciją. Vyskupas sveikino dvasininkus ir visus gausiai susirinkusius, liudijančius, kad jie nėra abejingi kun. Alfonsui Lipniūnui.

Evangeliją skaitė diakonas Vilius Valionis.

Pamokslas

Pamokslo metu JE vysk. Linas Vodopjanovas OFM pabrėžė birželio 14-osios svarbą mūsų tautos gyvenime. Prasidėjo tremtys, buvo sudaužyti gyvenimai, žmonės turėjo viską palikti, viskas iš jų buvo atimta. Tačiau šiame sunkiame kelyje, kaip sakė pamokslininkas, buvo ir kita ranka – Dievo Ranka. Jų tikėjimas, sielos tvirtybė buvo stipresni. Tautiečiai meldėsi ir guodėsi malda, giesme ir bendryste – ji vienijo. „Nebijokite tų, kurie žudo kūnus, bet nepalaužia sielos“. Vyskupas kalbėjo: „Šiandien – birželio 14-ąją minime ir palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matilionį. Jis net gyvenimo pabaigoje, slapta koncekravęs vyskupu Vincentą Sladkevičių – ištremiamas į Šeduvą. Palaimintasis nepalūžo, jis nepasmerkė savo kankintojų, jų nekeikė – o meldėsi už juos“.

Kun. A. Lipniūnas irgi ne kartą galėjo pasitraukti, tačiau jis išsilaikė. Šiandien jo Beatifikacijos bylos pirmas etapas užbaigtas. Šventieji – tai tie patys žmonės, kurie tikėdami – būdami vienybėje su Kristumi, kad pastiprintų kitus. Šventieji būtini mūsų gyvenime, kad savo pavyzdžiu suteiktų stiprybės nūdienoje, stiprintų mus „Visi pakviesti į šventumą“ – jie ėjo iki tos pergalės. Ir šiandien yra tokių žmonių. Vyskupas kalbėjo apie Putsko parapijiečius ir kleboną, kurie jau senai į kankinį kun. A. Lipniūną meldžiasi kaip į šventąjį.

Baigdamas pamokslą vyskupas nuoširdžiai dėkojo visiems, įvairiais būdais platinusiems žinią apie Dievo tarną kankinį kun. Alfonsą Lipniūną, visiems, kurie meldėsi, kad jis ir kiti Dievo tarnai būtų pakelti į Altoriaus garbę. Dėkojo Marijos radijo vadovams ir darbuotojams, Gyvojo Rožinio maldininkams. Vyskupas kalbėjo, kad po tamsos ateina Prisikėlimo Šviesa ir linkėjo, kad Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas stiprintų visų mūsų tikėjimą.

Padėkos

Po Mišių vyskupas už darbus garsinant kankinio kun. Alfonso Lipniūno vardą, organizuojant konferencijas, leidžiant knygas, skleidžiant žinias apie šį Dievo tarną įteikė padėkas dvasininkams ir pasauliečiams. Tai neįprasta padėka: nedideliuose rėmeliuose A. Lipniūno portretinė nuotrauka, o kairėje pusėje – įrašas „Dievo tarnas kankinys kunigas Alfonsas Lipniūnas“. Po nuotrauka kun. A. Lipniūno rankraščio faksimilė: „Žmonija visais laikais ilgėjosi šviesos, ilgėjosi Dievo. Mes nieko žmonijai taip gausiai nepasitarnausime, kaip Dievą nešdami kitiems“. Apačioje dešinėje pusėje įrašyta Beatifikacinės bylos pirmo etapo iškilmingas uždarymas išsiuntimas į Šventųjų Skelbimo Kongregaciją ir data 2021 06 14, Panevėžio Katedra. Kartu su šia dovana buvo įteikta ir Alfonso Lipniūno knygelė „Lauko lelijos“ (2020), kuriai Nihil obstat parašė kun. dr. Gediminas Jankūnas, Inprimatur – vysk. Linas Vodopjanovas OFM.

Pirmoji padėka buvo įteikta mons. Juozapui Antanavičiui už svarų indėlį perkeliant į Lietuvą kankinio palaikus ir juos perlaidojant Panevėžyje, už knygas skirtas A. Lipniūnui. Padėka įteikta ir pirmajam postulatoriui kun. dr. Robertui Pukeniui, kun. dr. Gediminui Jankūnui. Dėkota visai Lipniūnų giminei, o ypač Danutei Krikščiūnienei, žurnalistei Rasai Kazlaitei, Lionei Lapinskienei, Albinai Saladūnaitei, šio straipsnio autorei ir kitiems.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ dėkojo už rūpestį kankinio kun. A. Lipniūno Beatifikacijos byla. Džiaugėsi, galimybe pirmąsyk dalyvauti tokiame renginyje. „Būtų labai gerai, kad A. Lipniūnas mus paskatintų. Šventumas yra kasdienybėje, vyksme, gyvenime. Ši diena tepaskatina mus visus siekti šventumo“ – sakė arkivyskupas.

Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas džiaugdamasis Beatifikacijos bylos pirmojo etapo iškilmingu uždarymu, kalbėjo labai trumpai: „Ką pradėjom – tą ir baigėm. Visiems labai ačiū!“

Prie Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno kapo

Po Mišių, vyskupui palaiminus, iškilminga procesija: ateitininkai su vėliavomis, kunigai ir vyskupai, parapijiečiai nuėjo prie gražiai išpuošto Dievo tarno kankinio kapo. Pagiedojo „Viešpaties Angelą“, „Lietuva, Tėvyne mūsų“. Meldėsi individualiai. Giesmes giedojo ir ateitininkai. Buvo uždegtos naujos žvakelės, maldininkai ilgai nesiskirstė, juos traukė kun. Alfonso Lipniūno asmenybė.

 

Nuotraukos Stasio Skrebio