Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Šventasis Juozapatas ir Lietuva: minint mirties 400 metų
Tautinių mažumų departamento vienuoliams Bazilijonams padovanotas šventojo Juozapato logotipas. Prie jo stovi iš kairės: vienuolyno igumenas, Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas t. Mykalojus (Ruslanas Kozelkivskis) OSBM, t. Mykalojus (Ruslanas Mykosovskis) OSBM, t. Tadas (Volodymyras Godovanecas) OSBM

Šventasis Juozapatas ir Lietuva: minint mirties 400 metų

Autorius dr. Aldona Vasiliauskienė Šaltinis Lietuvos aidas, 2023 07 15   2023 m. Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Šventojo Juozapato metais. Jeigu po 400…

Read more about the article Lietuviai švenčia Šventojo Juozapato metus
t. dr. Pavlo (Mychailas Krečunas) OSBM Šventojo Petro bazilikoje prie Šventojo Juozapato palaikų. Nuotrauka iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Lietuviai švenčia Šventojo Juozapato metus

Autorius dr. Aldona Vasiliauskienė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2023 04 15   2023 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Šventojo Juozapato metais –…

Read more about the article Šventė, skirta knygai, žmogui ir tautai
Uk­rai­nos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 30-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mo ir dr. Al­do­nos Va­si­liaus­kie­nės kny­gos – moks­lo stu­di­jos „Lie­tu­va – Uk­rai­na: re­li­gi­ja, moks­las, kul­tū­ra Vil­niaus vie­nuo­lių ba­zi­li­jo­nų veik­lo­je“ pri­sta­ty­mas Ska­piš­kio kul­tū­ros na­muo­se. Iš kai­rės – kny­gos au­to­rė ir t. My­ka­lo­jus (Rus­la­nas Ko­zel­kivs­kis) OSBM. Rim­vi­do Jan­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Šventė, skirta knygai, žmogui ir tautai

Autorius Auksė Jankevičienė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2021 11 28   Rugpjūčio 24 diena Skapiškyje buvo šventinė: į nedidelį Kupiškio rajono miestelį susirinko…