Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Malda prie Šventojo Jono Pauliaus II relikvijos
Kur­tu­vė­nų šv. apaš­ta­lo Jo­kū­bo baž­ny­čio­je.

Malda prie Šventojo Jono Pauliaus II relikvijos

Autorius Rita Žadeikytė, žurnalistė, Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūrijos vicekomtūrė
Šaltinis Šiaulių kraštas, 2023 11 07

 

Minint Visų Šventųjų dieną Kurtuvėnų šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje šv. Mišių metu Jėzaus Kristaus altoriuje viešam pagerbimui buvo iškelta į Kurtuvėnus iš Krokuvos (Lenkija) parvežta Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II relikvija. Tikintieji dvi dienas po šv. Mišių meldėsi prie lietuvių mylimo Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II relikvijos, glaudė savo asmeninius rožančius, paveikslėlius prašydami malonių ir užtarimo.
Šven­to­jo Po­pie­žiaus Jo­no Pau­liaus II re­lik­vi­ja – jo krau­jo la­šu, paim­tu mir­ties die­ną, su­vil­gy­tos dro­bu­lės frag­men­tas.
Ritos ŽADEIKYTĖS nuotr.

Tikintieji išgirdo klebono Mariaus Dyglio kvietimą susitelkti ir įrengti Kurtuvėnų bažnyčioje relikviariumą, kuriame būtų saugomos šventųjų relikvijos, tarp kurių – Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II, Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero ir kitų šventųjų relikvijos. O patys Kurtuvėnai dėl ypatingų šventųjų relikvijų taptų išskirtiniu piligrimystės centru, šventųjų relikvijų namais, tikinčiųjų malonių maldavimų vieta.

Šį spalį Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas Marius Dyglys su ypatinga misija aplankė ilgametį Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II buvusį asmenį sekretorių, artimą bendražygį, Krokuvos arkivyskupą metropolitą, emeritą kardinolą Stanislavą Dzivišą. Kardinolas Kurtuvėnų klebonui įteikė ypatingą dovaną – pirmojo laipsnio Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II relikviją – jo kraujo lašu, paimtu mirties dieną, suvilgytos drobulės fragmentą.

Ši relikvija dėl Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II pamaldumo, žinomumo visame pasaulyje yra viena geidžiamiausių šventųjų relikvijų. Prašymų suteikti šią relikviją yra gaunama labai daug. Tačiau šiuo metu kardinolas Stanislavas Dzivišas atsiliepė tik į du lietuvių prašymus. Šventosios relikvijos skirtos Vilniaus Šv. Rapolo ir Kurtuvėnų Šv. Jokūbo bažnyčioms.

Šį rudenį sukako 30 metų, kai Popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje, Šiauliuose, Kryžių kalne.

Nuo 1966 m. iki pat Popiežiaus Jono Pauliaus II mirties – 2005 m. balandžio 2-osios – Stanislavas Dzivišas buvo ištikimiausias jo bendražygis ir pagalbininkas. Kardinolas S. Dzivišas 1993 metais lydėjo Popiežių Joną Paulių II ir kelionėje Lietuvoje, aplankant Šiaulius ir Šiaulių vyskupijoje, Šiaulių rajone esantį Kryžių kalną.