Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Kretingoje – J. A. Pabrėžos antkapinės koplyčios pašventinimas

Kretingoje – J. A. Pabrėžos antkapinės koplyčios pašventinimas

Šaltinis Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas, 2023 10 30

 

Spalio 30 dieną, minint 174-ąsias Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos mirties metines, Kretingos senosiose kapinėse buvo iškilmingai pašventinta atnaujinta antkapinė koplyčia. 18 val. šv. Mišias Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje aukojo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras brolis Evaldas Darulis kartu su broliais pranciškonais. Po šv. Mišių vyko procesija į senąsias kapines ir iškilmingas J. A. Pabrėžos antkapinės koplyčios pašventinimas.

1771–1849 metais gyvenęs kunigas, Trečiojo ordino pranciškonas Jurgis Ambraziejus Pabrėža paliko ryškų pėdsaką: išleido pirmąjį lietuvišką geografijos vadovėlį, sukūrė botanikos mokslo terminiją, žemaičių kalbos gramatiką ir rašto sistemą, parašė medicinos veikalų, išleido dvasinės literatūros rinkinių. Vilniaus universitete įgijęs medicinos ir farmakologijos žinių Jurgis Pabrėža nemokamai gydė žmones. Buvo pagarsėjęs pamokslininkas, paliko kelis savo pamokslų rinkinius. Vyskupo Motiejaus Valančiaus liudijimu, J. Pabrėža buvo uolus nuodėmklausys, geras dvasios vadas ir švento gyvenimo žmogus.

Po Jurgio Pabrėžos mirties ligoniai pradėjo melstis prie jo kapo Kretingos senosiose kapinėse, prašydami Dievo išgydymo malonės. Einant metams žmonių pamaldumas augo, tarpukariu nacionalinėje periodinėje spaudoje buvo paskelbti straipsniai apie Jurgio Pabrėžos menamus stebuklus (išgydymus). Liaudies šventojo kultas gyvuoja iki šiol: prie jo kapo negęsta žvakės, žmonės čia nuolat meldžiasi ir atlieka kitas maldingas praktikas, liudydami apie Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai užtariant patirtas malones.

Minint 250-ąsias jo gimimo metines, Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus buvo paskelbęs Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais.