Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Beatifikuotas kun. Mykolas Sopočka

Beatifikuotas kun. Mykolas Sopočka

Šaltinis Bažnyčios žinios, Nr. 19 (307), 2008 10 15

 

Rugsėjo 28 d. Balstogėje buvo beatifikuotas šventosios Faustinos Kovalskos nuodėmklausys, Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolijos įkūrėjas kun. Mykolas Sopočka (Michał Sopoćko, 1888–1975).

Beatifikacijos iškilmės vyko Balstogės Dievo Gailestingumo šventovėje, vadovaujant popiežiaus Benedikto XVI delegatui, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui arkivyskupui Angelo Amato. Drauge koncelebravo Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Minsko arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius, Foggi (Apulija) arkivyskupas Francesco Pio Tamburino, visi Lenkijos vyskupai, Balstogėje susirinkę į plenarinį susirinkimą, taip pat apie 500 kunigų. Iškilmėse dalyvavo taip pat Balstogės ir Gdansko ortodoksų arkivyskupas Jakubas, prezidentas Lechas Kaczyńskis, vyriausybės ir parlamento atstovai. Į beatifikacijos iškilmes susirinko apie 70 tūkst. tikinčiųjų iš Lenkijos ir užsienio, tarp jų apie 100 Gailestingojo Jėzaus kongregacijos seserų. Aplink šventovę buvo iškabinti plakatai, kuriuose užrašyti ses. Faustinai padiktuoti Jėzaus žodžiai apie naująjį palaimintąjį: „Jo mintys artimos mano mintims“, „Tai kunigas pagal mano širdį“.

Balstogės arkivyskupui Edwardui Ozorowsky’iui perskaičius prašymą dėl beatifikacijos, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas lotyniškai perskaitė apaštališkąjį laišką, kuriuo Mykolui Sopočkai suteikiama palaimintųjų garbė, o jo liturginis minėjimas nustatomas jo mirties – gimimo dangui – dieną, vasario 15-ąją. Po to buvo perskaityta lenkiškai beatifikacijos formuluotė ir atidengtas naujojo palaimintojo paveikslas. Iškilmingai giedant Mozarto Aleliuja, iš Gailestingojo Jėzaus šventovės žemutinės bažnyčios pajudėjo procesija su palaimintojo Mykolo relikvijomis. Kryžiaus formos relikvijorius buvo pastatytas priešais palaimintojo paveikslą. Atvaizde palaimintasis Mykolas Sopočka pavaizduotas kaip jaunas kunigas, rankose laikantis brevijorių ir rožinį.

Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanisławas Dziwiszas savo homilijoje pabrėžė, kad palaimintasis kun. Mykolas Sopočka nenuilstamai stengėsi priartinti dvidešimtojo amžiaus žmogui Dievo gailestingumo žinią. Tai buvo ypač reikšminga istoriniu laikotarpiu, kai totalitarinės sistemos siekė atimti iš žmogaus viltį. Dvidešimtojo amžiaus tamsoje daugeliui teikė vilties tiesa, jog žmogaus likimas yra gailestingojo Dievo rankose. Pasak kardinolo S. Dziwiszo, kunigas Mykolas Sopočka buvo jautrus ir dvasiškai patyręs, todėl paprastos vienuolės regėjimuose galėjo atpažinti visam pasauliui skirtą dieviškąją žinią. Krokuvos metropolitas taip pat užsiminė apie sunkumus skleidžiant ses. Faustinos žinią. Būsimosios šventosios apreiškimai iš pradžių Bažnyčioje buvo priimti nepatikliai. Kardinolas S. Dziwiszas priminė, kad kun. M. Sopočka klusnumo dvasia priėmė Bažnyčios nuostatą, o tai leido pagilinti Gailestingojo Dievo kulto teologinius pamatus ir apvalyti šį kultą nuo tų formų, kurių nebuvo ses. Faustinos regėjimuose. Pasak kardinolo, šis kultas buvo išbandytas tarsi „auksas lydykloje“.

Beatifikacijai parinkta simbolinė data: rugsėjo 28 d. Balstogės arkivyskupijoje švenčiama Maldos už kunigų šventumą diena, drauge minėtos arkivyskupo Edwardo Kisielio, kuris ėmėsi beatifikuoti kun. M. Sopočką, o savo testamente rašė, jog kentėjimus aukoja už tai, kad visi jo vyskupijos kunigai būtų šventi, penkioliktosios mirties metinės. Kun. M. Sopočkos beatifikacijos procesas pradėtas 1987 m. 2004 m. gruodžio 20 d. buvo paskelbtas dekretas apie jo dorybių herojiškumą. 2007 m. patvirtintas Dievo tarno užtarimu įvykęs stebuklas.

Mykolas Sopočka gimė 1888 m. lapkričio 1 d. Studijavo Vilniuje, kur 1914 m. įšventintas kunigu. Darbavosi karo kapelionu, buvo Kunigų seminarijos dvasios vadovas ir teologijos profesorius. 1933 m. tapo ses. Faustinos nuodėmklausiu. Kun. Mykolas buvo pirmasis, kuriam ses. Faustina patikėjo savo regėjimus. Jis nurodė vienuolei užrašyti savo mistines patirtis, taip atsirado ses. Faustinos „Dienoraštis“. Mykolas Sopočka taip pat įkūrė Gailestingojo Jėzaus seserų kongregaciją. 1947 m. apsigyvenęs Balstogėje kun. Mykolas Sopočka žodžiu ir raštu skelbė Dievo gailestingumą. Jis parodė tvirtą tikėjimą, didvyrišką kantrumą, pasižymėjo meile vargstantiesiems. Popiežius Jonas Paulius II apvainikavo palaimintojo kunigo Mykolo darbą Atvelykio savaitę įvedęs Dievo gailestingumo šventę, seserį Faustiną paskelbęs šventąja, o enciklikoje Dives in misericordia išdėstęs Dievo gailestingumo sampratą. Kunigas Mykolas Sopočka yra antrasis Balstogės palaimintasis.
1991 m. Jonas Paulius II palaimintąja paskelbė ses. Boleslavą Lament. Beatifikacijos sekmadienį popiežius Benediktas XVI Kastelgandolfe Viešpaties angelo maldos metu priminė, jog palaimintojo kunigo M. Sopočkos pavedimu buvo nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas su užrašu: „Jėzau, pasitikiu tavimi“. Pasak popiežiaus, šis visame pasaulyje paplitęs atvaizdas apibendrina mistinę šv. Faustinos Kovalskos žinią.