Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Algirdas Mocius

Kunigas, ilgametis sovietinių lagerių kalinys Algirdas Mocius gimė 1917 m. gegužės 20 d. Šiaulių aps., Meškuičių vlsč., Dapkūnų km., 7 km iki Kryžių kalno. Mokėsi Meškuičių pradžios mokykloje, Šiaulių berniukų gimnazijoje, nuo 1938 m. – Kauno kunigų seminarijoje. 1942 m. gruodžio 25 d. vysk. Vincento Brizgio įšventintas kunigu.
Jis, Dievo apdovanotas puikiu pamokslininko talentu, ragino tikinčiuosius labiau rūpintis sielos išganymu, melstis, kad Aukščiausiasis atitolintų gresiančias nelaimes.
Greitai žmonės įsitikino, kad jų kunigas – tikra Dievo dovana. Kunigas ne tik žodžiais, bet ir asmeniniu pavyzdžiu rodė meilę artimui. Įsimintinos jo pastangos iš holokausto pavojaus gelbstint žydus. Kita svarbi kunigo pastoracinės veiklos sritis – blaivybės idėjų propagavimas.
Kun. Algirdas buvo linkęs į asketizmą. Visada stengėsi žmonėms duoti, o ne iš jų imti. Karo metais kaip misionierius, vaikščiojo po kaimus, guodė žmones, nešė jiems Kristaus tikėjimo šviesą.
Okupantų represinės tarnybos griebėsi klastos: 1945 m. liepos 22 d. kun. Algirdą areštavo ir skubiai be teismo dešimčiai metų išvežė į Pečioros lagerius, iš kur jis sugrįžo į Lietuvą 1954 m. gruodžio mėn.
Laisvėje išbuvęs dvejus su puse metų, 1957 m. pavasarį prieš šv. Velykas kun. A. Mocius antrą kartą nuteisiamas dešimčiai metų. kalėti Mordovijos griežto režimo lageriuose, į Lietuvą sugrįžo 1967 m. vasario 6 d.
Lageriuose šis kunigas, įsimylėjęs Dievą, buvo nuolatinis Dievo meilės liudytojas. Jis kantriai nešė savo gyvenimo kryžių. Atbuvęs kalinimo laiką (sovietiniuose lageriuose per du kartus išbuvęs 19 su puse metų), kun. Algirdas 1967 m. grįžo į Lietuvą. Politinis kalinys buvo pavojingas sovietinei valdžiai, tad jos kilnotas iš parapijos į parapiją. Todėl jo pastoracinės veiklos geografija labai plati: Viduklės parapija (Šv. Kryžiaus bažnyčia), Pečioros lageriai, Ukmergės parapija (Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia), Milašaičių parapija (Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia), Mordovijos lageriai, Lauksodžio parapija (Šv. Aloyzo bažnyčia), Užunevėžių parapija (Švč. Mergelės Marijos bažnyčia), Jurbarko parapija (Švč. Trejybės bažnyčia), Siesikų parapija (Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia) ir Viduklės parapija (Šv. Kryžiaus bažnyčia). Visur, kur dirbo, nešė žmonėms tikėjimo šviesą, gyvenimo viltį, artimo meilę. Tikintieji, atsilygindami kun. Algirdui, mylėjo ir gerbė savo gerąjį ganytoją, „tėveliuku“ vadinamą. Garsas apie pamaldųjį kunigą sklido ir kaimyninėse parapijose.
Unikali kun. A. Mociaus veikla Lietuvos tikinčiųjų religinio aktyvinimo – Permaldavimo kryžiaus nešimo į Kryžių kalną – akcijose. Pirmąjį kryžių kun. Algirdas nešė apie 1970 m., kunigaudamas Lauksodyje. Iki Kryžių kalno apie 60 kilometrų. Ruduo, šlapia, purvas. Nešė basas, vienui vienas. Kunigas į Kryžių kalną yra nunešęs ir ten pastatęs penkis kryžius. Paskutinį kryžių nešė 1979 m. liepos 22 d. nuo Meškuičių parapijos kapinių. Pakeliui prisijungdavo būriai žmonių.
1999 m. liepos 1 d. kun. Algirdas Mocius už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (dabar – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius).
Kun. Algirdas mirė Viduklėje per 1999 metų Kūčias, gruodžio 24-ąją. Palaidotas gimtosios Meškuičių Šv. vysk. Stanislovo bažnyčios šventoriuje.
Tik gilus tikėjimas ir tvirta valia padėjo kunigui Algirdui Mociui ištverti visas gyvenimo golgotas.
„Meilė negali gyvuoti be aukos ir sunaikinančio atsižadėjimo. Kaip deganti ugnis praryja malkas, taip ir liepsnojanti meilės ugnis visai sudegina – iki visiško atsižadėjimo“ (Kun. Algirdas Mocius, 1956 m. liepos 15 d.).
Gautas iš Vatikano dekretas, „…kad iš Šventojo Sosto pusės nėra kliūčių, Dievo tarno Algirdo Mociaus, diecezinio kunigo, beatifikacijos ir kanonizacijos bylai svarstyti laikantis vyskupų atliekamų tyrimų šventųjų skelbimo bylose normų“ (Šventųjų bylų kongregacija Vatikane, kardinolas Angelus Becciu, Prot. N. 3512-1/19, Roma, 2020 m. kovo 20 d.).
Atidarytas Beatifikacijos bylos (Bb) procesas Šiaulių vyskupijoje 2021 m. spalio 1 d.
Atminimo diena – gruodžio dvidešimt ketvirtoji

Liudijimus apie Dievo Tarno kunigo, ilgamečio sovietinių lagerių kalinio, Algirdo Mociaus užtarimu patirtas malones prašome siųsti į Šiaulių vyskupijos kuriją: DTkAMbb Šiaulių vyskupijos kurija, Tilžės g. 186, 76294 Šiauliai, tel. (41)521110, faks (41)521114, el. paštas: siauliai.beatifikacija@gmail.com
Dėkojame Jums ir prašome, kad nurodytu adresu pranešdami liudijimus, taip pat parašytumėte savo tikslius kontaktinius duomenis.

Beatifikacijos bylos postulatorius kun. Vytautas Ripinskis

Algirdas Mocius: Kelias į tėvynę

Autorius Juozas Mocius Šaltinis partizanai.org, 2022 05 06   Didelė Mocių šeima gyveno Šiaulių apskr., Meškuičių valsčiuje, Dapkūnų kaime. Aš, Juozas Mocius, gimiau…

Kunigas Algirdas Mocius

Šaltinis anykstenai.lt, 2021 09 28   Kunigas, tikėjimo gynėjas, politinis kalinys Tėvai: Juozapas Mocius (?–1947) ir Ona Mocienė (1883–1955) – 1948–1955…

Read more about the article Laimė likti gyvam
„Stai­ga pro lan­gą pa­ma­čiau pir­mą lie­tu­viš­ką už­ra­šą! Vi­sas su­dre­bė­jau... Aša­ros iš­tryš­ko... Ir skaus­mas, ir džiaugs­mas...“ – švie­siau­sia gy­ve­ni­mo aki­mir­ka, kai trau­ki­nys ar­tė­jo prie 10 me­tų ne­ma­ty­tos Lie­tu­vos, ir šian­dien Juo­zui Mo­ciui ke­lia grau­du­lį.

Laimė likti gyvam

Autorius Živilė Kavaliauskaitė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2019 01 26   Šiau­lie­tis Juo­zas Mo­cius – vie­nas iš sep­ty­nių Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio par­ti­za­nų,…

Kunigas, Patriotas, Asketas

Autorius kun. Robertas Grigas Šaltinis XXI amžius, 2006 01 06   Prisiminimai apie kun. Algirdą Mocių (1917 05 20 – 1999 12…