Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Kard. Sigito Tamkevičiaus SJ homilija: „Adelės Dirsytės kryžiaus kelias ir išaukštinimas“

Kard. Sigito Tamkevičiaus SJ homilija: „Adelės Dirsytės kryžiaus kelias ir išaukštinimas“

Šaltinis Kauno arkivyskupijos informacija, 2023 06 28

 

Birželio 28 d. iškilmingai užbaigtas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos Kauno arkivyskupijoje procesas, pradėtas švenčiant Didįjį krikščionybės jubiliejų 2000 metais. Šia proga Kauno arkikatedroje buvo švenčiamos Padėkos šv. Mišios už ištikimo, kankinyste paliudyto tikėjimo pavyzdį, už Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos bendradarbius, rėmėjus, geradarius. Po šv. Mišių vyko viešas paskutinis tribunolo posėdis, kuriame pranešta, jog beatifikacijos dokumentai išsiunčiami į Romą, kur toliau bus tęsiamas bylos nagrinėjimas.

Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo vadovaujamas šv. Mišias koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius, SJ, arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas, SJ, prelatas Vytautas Vaičiūnas, OFS, beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius, vicepostulatoriai kunigai Nerijus Pipiras, Robertas Urbonavičius, Mantas Šidiškis, bylos teisėjas monsinjoras Adolfas Grušas, teisingumo saugotojas monsinjoras Artūras Jagelavičius ir kiti arkivyskupijos kunigai.

 

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus, SJ, homilija

Baigiantis žemiškajai kelionei Jėzus kalbėjo: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels“ (Mk 9, 31). Jo misija neapsiribojo žmonių mokymu: jis siekė pagrindinio tikslo – išgelbėti pasaulį iš nuodėmės, o tam reikėjo mirti ir prisikelti. Prisikėlęs iš mirties Kristus įkūrė Bažnyčią ir pašaukė geros valios žmones būti jo sekėjais. Ką reiškia būti Kristaus sekėju? Tai gyventi taip, kaip gyveno Kristus, ir siekti to, ko per visą žemiškąjį gyvenimą siekė Išganytojas. Mums taip pat reikia mirti ir prisikelti. Apaštalas Paulius, būdamas kalėjime, rašė filipiečiams: „O jei turės būti pralietas mano kraujas, aš džiaugiuosi ir esu linksmas kartu su jumis visais. Taip pat ir jūs būkite linksmi ir džiaukitės kartu su manimi“ (2, 17). Mums taip pat reikia paimti Kristaus kryžių, jį nešti, ant jo mirti ir prisikelti.

Sąmoningas Kristaus sekimas iki kankinystės gražiausiai buvo realizuotas gyvenime tikėjimo kankinės Adelės Dirsytės, kurios kankinystės oficialaus pripažinimo bylos pirmąjį etapą šiandien iškilmingai užbaigiame. Prieš 68-erius metus lapkričio 26 d. ji mirė Chabarovske, patyrusi sovietinio Gulago pragarą. Tame pragare kankinė parašė po visą pasaulį išplitusią maldaknygę „Marija, gelbėki mus”. Gavę Šventųjų skelbimo kongregacijos sutikimą, 2000 metais pradėjome kankinės Adelės Dirsytės išaukštinimo bylą.