Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Archimandritas Andrius Cikota MIC

Archimandritas Andrius Cikota MIC

Autorius Arūnas Kapsevičius
Šaltinis Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika, 2023 02 12

 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio atnaujintoje Marijonų vienuolijoje, jo globoje, buvo užauginta daug iškilių vienuolių savo darbais ir tarnyste nusipelniusių Dievui ir Bažnyčiai. Tarp jų yra ir vienas baltarusių tautos atstovas.

Andrius Cikota (Andrei Tsikota) gimė 1891 m. gruodžio 5 d. Plavuškos kaime prie Tupalčino dvaro (dabar Kaziernikų kaimas Gardino srityje Baltarusija) valstiečių Felikso ir Rozalijos Cikotų šeimoje. Buvo pakrikštytas Žadiškės katalikų bažnyčioje.

Druja, Marijonų vienuolynas
Andrius Cikota mokėsi Ašmenos gimnazijoe, po to Vilniaus seminarijoje. Vėliau studijavo Peterburgo katalikų dvasinėje akademijoje, kur 1914 m. buvo įšventintas į kunigus. Po trejų metų baigė akademiją teologijos kandidato laipsniu ir buvo paskirtas Molodečno parapijos klebonu. Dalyvavo I-ajame Baltarusijos katalikų kunigų suvažiavime Vilniuje. Buvo išrinktas į Baltarusijos tautinę tarybą.
1919 m. paprašė Vilniaus vyskupo Jurgio Matulaičio leidimo palikti parapiją ir vykti į Minską profesoriauti Katalikų dvasinėje akademijoje. Vyskupas leidimą davė.
Šv. Trejybės bažnyčia Zadiskese
1920 m. rugsėjo 1 dieną buvo priimtas į Marijonų vienuolyno naujokyną. Birželio 29 d. vyskupas Jurgis Matulaitis savo laiške Pranciškui Būčiui rašė: „Mielasai Praniuk! Andrius Cikota, mūsų dijecezijos kunigas, baltgudis mokąs lietuviškai, Tavo mokinys iš Akademijos, pasiryžęs stoti Marijonų vienuolijon. Jis labai Tavim pasitiki; norėtų novicijatą atlikti Amerikoje. Ar galima? Ar būt naudinga? Mano nuomone, geriau būtų jam atlikti novicijatas Marijampolėje.“ Buvo nuspręsta, kad Andrius Cikota turi atvykti į naujokyną Marijampolėje. Tapęs vienuoliu marijonu Andrius Cikota išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas ir ten rinko aukas reikalingas Marijonų gimnazijos statybai Marijampolėje. Išvyka buvo sėkminga ir gimnazija veikia iki šiol. 1924 m. rugsėjo 20 d. kunigas Andrius Cikoto davė amžinuosius įžadus Vilniaus vyskupo privačioje koplyčioje, dalyvaujant vyskupui Jurgiui Matulaičiui.
1925 m. tėvas Andrius Cikota atidarė Marijonų vienuolyną Drujoje (Baltarusija), kurį finansavo garsios Radvilų giminės palikuonė Magdalena Radvilaitė. Taip pat, jam vyskupas Jurgis Matulaitis buvo pavedęs rūpintis Seserų Eucharistijoje vienuolijos steigimu šiame mieste. Tarnaudamas Drujoje jis įsteigė kelias pradžios mokyklas, vėliau Stepono Batoro vardo gimnaziją ir merginų profesinę siuvėjų mokyklą. Prie Marijonų vienuolyno veikė miesto teatras. Tvirtinama, kad tėvas Andrius Cikota itin prisidėjo prie miesto elektrifikacijos ir savitarpio šalpos kasos sukūrimo mieste.
Tupalcino dvaro griuvėsiai
1933 m. Romoje tėvas Andrius Cikota buvo išrinktas Marijonų vienuolijos generolu. Tai jam teko garbė ir rūpestis dėl. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio kūno perkėlimo į Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią. Marijonų generolu išbuvo šešis metus.

1939 m. Andrius Cikota išvyko į misiją Madžiūrijoje ir buvo paskirtas Apaštališkuoju administratoriumi Mandžiūrijos unitams. Ši misija 1948 m. baigėsi tragiškai, jis kartu su kitais kunigais marijonais buvo suimti kinų komunistinės milicijos ir perduoti sovietams. Penkis mėnesius tėvas Andrius Cikota buvo tardomas Čytos kalėjime, siekiant jį priversti bendradarbiauti ir tapti nuo Vatikano nepriklausomos bažnyčios Baltarusijoje vadovu (Kinijos pavyzdžiu). Jam nesutikus, už akių nuteistas 25 metams lagerio už antisovietinę agitaciją, teroristinių grupių kūrimą ir špionažą Vatikano bei Japonijos naudai. Įkalintas Irkutsko srityje. Būdamas lageryje jis slaptai aukodavo mišias. 1952 m. vasario 11 dieną (pagal kitus šaltinius vasario 13 d.) numirė lagerio ligoninėje ir buvo palaidotas kapinėse prie Novo-Čiunkos kaimo Irkutsko srityje. Kapas neišliko.

2003 m. gegužės 31 d. Rusijos katalikų bažnyčios iniciatyva Romoje pradėta archimandrito Andriaus Cikoto beatifikacijos byla, o jo tėviškėje (Žadiškių kapinėse) prie brolio Felikso Cikoto kapo pastatytas simbolinis kryžius Andriui Cikotai atminti.