Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Tikėjimo kankinių istorijos keliamos iš užmaršties
Kur­šė­nų baž­ny­čia, ku­rią, su­de­gus me­di­nei Kur­šė­nų baž­ny­čiai, at­sta­tė ka­nau­nin­kas Vac­lo­vas Damb­raus­kas.

Tikėjimo kankinių istorijos keliamos iš užmaršties

Autorius Rita Žadeikytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2018 01 05   Ti­kė­ji­mo kan­ki­nių is­to­ri­jos ke­lia­mos iš už­marš­ties Šiau­lių vys­ku­pi­jos ini­cia­ty­va pra­dė­ta rink­ti,…