Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Prieš 100 metų gimė pal. Jonas Eugenijus Antoninas Bajevskis, OFM Conv

Prieš 100 metų gimė pal. Jonas Eugenijus Antoninas Bajevskis, OFM Conv

Autorius Dr. Liudas Jovaiša
Šaltinis Magnificat leidiniai, 2015 01 17

 

1915 m. sausio 17 d., vykstant I pasauliniam karui ir likus keliems mėnesiams iki Rusijos valdžios pakeitimo nauja okupacine Vokietijos administracija, pasiturinčioje vilniečių šeimoje gimė Jonas Eugenijus Bajevskis (Bajewski); jis buvo pakrikštytas Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje. Vienturtis tėvų sūnus vėliau mokėsi Vilniaus Joakimo Lelevelio ir Adomo Mickevičiaus gimnazijose, pasižymėjo gabumais (ypač kalboms) ir 1933 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Vis dėlto, jausdamas kitokį pašaukimą, po pirmojo seminarijos kurso, 1934 m. rugpjūčio 17 d., įstojo į pranciškonų konventualų ordino Lenkijos provinciją, o tų pačių metų rugsėjo 1 d., per įvilktuves, pasirinko vienuolinį Antonino vardą. Niepokalianove atlikęs naujokyną, brolis Antoninas studijavo teologiją Krokuvoje, ten davė iškilmingus įžadus ir 1939 m. gegužės 1 d. buvo įšventintas kunigu.

 

1939 m. liepos 2 d. brolis Antoninas atvyko į Niepokalianovą, kur konvento gvardijonas, šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, netrukus paskyrė jį antruoju konvento vikaru. 1941 m. vasario 17 d. Antoninas Bajevskis drauge su savo vyresniuoju ir dar keliais broliais buvo areštuotas ir, po trumpo kalinimo Varšuvoje, naktį iš balandžio 4 į 5 d. išvežtas į Aušvico (Osvencimo) koncentracijos stovyklą, kur įgijo naują tapatybę – kalinys Nr. 12764. Kalėdamas br. Antoninas nesiliovė vilkėjęs pranciškoniško abito (šis tapo esesininkų patyčių priežastimi) ir atvykęs į koncentracijos stovyklą buvo sumuštas jo paties nešiojamu pranciškonišku rožiniu. Būdamas silpnos sveikatos, brolis Antoninas labai greitai susirgo šiltine ir mirė Aušvice išbuvęs vos mėnesį – 1941 m. gegužės 8 d., sulaukęs 26 metų. Sirgdamas stengėsi patarnauti kitiems kaliniams (pirmiausia kaip nuodėmklausys), savo kančią jungė su Kristaus kančia (kartojo: „Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi“) ir mirė su Jėzaus ir Marijos vardais lūpose.

1999 m. birželio 13 d. Joną Eugenijų Bajevskį, pranciškoną brolį Antoniną, palaimintuoju paskelbė – drauge su kitais (iš viso 108) II pasaulinio karo lenkų kankiniais – popiežius šv. Jonas Paulius II. Liturginiame kalendoriuje brolį Antoniną prisimename jo gimimo dangui dieną – gegužės 8-ąją.