Lietuvos vaikų šventumo garsas

Šv. Juozapatas Kuncevičius

Gimęs apie 1580 m. stačiatikių krašte Voluinės Vladimire (Ukraina) Jonas Kuncevičius nuo pat vaikystės jautė troškimą vienytis su vienintele Visuotine arba Katalikų Bažnyčia. 1596 m. Lietuvos Brastos unijos pagalba dalis Ukrainos Bažnyčios vėl prisijungė prie Romos ir sudarė graikų-katalikų (Unitų) Bažnyčią. 1604 m. Jonas įstojo į bazilijonų vienuolyną Vilniuje, tapo archimandritu Juozapatu. Šventasis pasižymėjo dorybingumu, teologijos išmanymu, iškalbingumu ir atsidavimu Romos Apaštalų Sostui. 1617 m. jis buvo įšventintas Polocko arkivyskupu ir atsiskleidė kaip uolus ganytojas: kasmet rengė sinodus, lankė savo kunigus, buvo dėmesingas deramam liturgijos iškilmingumui ir savo tikinčiųjų tikėjimo ugdymui. Tačiau sėkmingai apaštalaudamas sukėlė kitų pavydą, buvo apšmeižtas, susilaukė grasinimų. Šv. Juozapatas ramiai laukė kankinystės. Jis buvo žiauriai nužudytas Vitebske per vieną ganytojišką vizitą 1623 m.

Read more about the article Šv. Juozapatas – vienybės vyskupas
Šv. Juozapatas Kuncevičius. Bažnytinio paveldo muziejaus nuotrauka

Šv. Juozapatas – vienybės vyskupas

Autorius Tomas Liucijanas Jundo Šaltinis Teesie, 2023 01 19   Tekstas perpublikuojamas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos leidinio „Teesie“ (Nr. 88). Šv.…

Read more about the article Šventė, skirta knygai, žmogui ir tautai
Uk­rai­nos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 30-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mo ir dr. Al­do­nos Va­si­liaus­kie­nės kny­gos – moks­lo stu­di­jos „Lie­tu­va – Uk­rai­na: re­li­gi­ja, moks­las, kul­tū­ra Vil­niaus vie­nuo­lių ba­zi­li­jo­nų veik­lo­je“ pri­sta­ty­mas Ska­piš­kio kul­tū­ros na­muo­se. Iš kai­rės – kny­gos au­to­rė ir t. My­ka­lo­jus (Rus­la­nas Ko­zel­kivs­kis) OSBM. Rim­vi­do Jan­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Šventė, skirta knygai, žmogui ir tautai

Autorius Auksė Jankevičienė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2021 11 28   Rugpjūčio 24 diena Skapiškyje buvo šventinė: į nedidelį Kupiškio rajono miestelį susirinko…