Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Viduklėje sausio 21 dieną bus prisimintas mons. A. Svarinskas

Viduklėje sausio 21 dieną bus prisimintas mons. A. Svarinskas

Šaltinis propatria.lt, 2023 01 15

Sausio 21 d., šeštadienį, 13 val. Viduklės bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už mons. Alfonsą Svarinską. Tą dieną – Jo gimtadienis, o sausio 26-ąją sukanka 40 metų nuo paskutinio suėmimo. 

Kun. Alfonsas Svarinskas Viduklėje tarnavo nuo 1976 m. rugpjūčio mėn. iki 1983 m. sausio 26-osios. Per šešis su puse metų klebonas iš pagrindų suremontavo bažnyčią, pakeitė sienų rąstus, grindis, langus, atnaujino altorius, visą bažnyčios vidų, Kalėdų ir Velykų laikotarpio dekoracijas, liturginius rūbus ir reikmenis, procesijų dalyvių drabužius, suremontavo kleboniją, įrengdamas raštinę, procesijų dalyvių, choro repeticijų kambarius, sutvarkė šventorių, takus, aplinką. Tuo pačiu atnaujino ir dvasinį parapijos gyvenimą, stiprindamas vaikų paruošimą Išpažinčiai, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui, įvesdamas Kalnų giedojimo, Kančios procesijų per gavėnią tradicijas, skatindamas atgaivinti gegužines ir birželines pamaldas ne tik bažnyčioje, bet ir kaimuose. Šioje parapijoje veikė ir Eucharistijos bičiuliai, ir blaivybės sąjūdis, keliasdešimt mergaičių ne tik per atlaidus, bet ir kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį dalyvaudavo procesijose, patarnautojų berniukų taip pat būdavo iki trisdešimt.

Vyresnieji vidukliškiai dar prisimena 1983 m. sausio 26-ąją, kai po laidotuvių klebonas išvyko į autoinspekciją ir negrįžo… Prisimena tomis dienomis vykusius susirinkimus mokykloje, darbo kolektyvuose, apylinkėje – kur ateistai šmeižė kun. Alfonsą Svarinską, o tikintieji nepabūgę gausiai į miestelį suplūdusių saugumiečių, rinkosi į Mišias, o po jų į kleboniją melstis ir saugoti nuo galimo suėmimo kun. Joną Borutą. Prisimena parapijiečių tardymus ir gąsdinimus, straipsnius spaudoje, prisimena prieš sumą ilgai gaudusius bažnyčios varpus, nuleistus gedulingus kaspinus, iškeltomis rankomis kalbamą „Atsimink, maloningoji Mergele Marija…“

Per kelias dienas po klebono arešto protestą LTSR prokurorui pasirašė 1326 parapijiečiai…

Kviečiame ateinantį šeštadienį 13 val. Mišių maldoje prisiminti buvusį kleboną Alfonsą Svarinską ir visus tuos, kurie savo darbu ir auka prisidėjo prie to, kad šiandien galėtume laisvai lankyti bažnyčią, priimti Sakramentus, praktikuoti tikėjimą, švęsti katalikiškas šventes.