Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas: Šauksmas iš Sibiro. Adelė Dirsytė ir kalėjime sudaryta maldaknygė

Kun. dr. Kęstutis A. Trimakas: Šauksmas iš Sibiro. Adelė Dirsytė ir kalėjime sudaryta maldaknygė

Autorius kun. dr. Kęstutis Trimakas
Šaltinis Leidykla “Marijonų talkininkų centras”, Kaunas, 2005

 

„Šauksmas iš Sibiro“. Tokiu pavadinimu šių metų rudenį pasirodė 24 puslapių knygelė apie Adelę Dirsytę. Toks leidinys Lietuvoje buvo labai reikalingas, nes nemažai mūsų šalies žmonių dar ir dabar nėra apie ją nei girdėję, nei skaitę. O ji savo aukos kupinu gyvenimu yra nusipelniusi būti žinoma kiekvienam lietuviui.

A.Dirsytė buvo mokytoja, gavusi pedagogikos diplomą iš Vytauto Didžiojo universiteto 1940 metais. Už jaunimo krikščionišką auklėjimą Vilniuje 1946 metais komunistinės valdžios ji buvo suimta ir pasmerkta priverstiniams darbams Sibiro koncentracijos stovyklose. Tačiau ir tomis nežmoniškomis sąlygomis ji tęsė savo apaštalavimo darbą: konclageryje slaptai pavieniui ir grupėse bendra malda, pokalbiais, diskusijomis bei literatūros vakarais stiprino su ja kalinamų lietuvių dvasią, nors už tai ji pati būdavo izoliuojama karceryje, tardoma ir kankinama. Supratę, kad jos nepalauš, sovietų pavaldiniai, bausmės laikui einant į pabaigą, jos neišleido į laisvę, bet, nuo kitų kalinių atskyrę, ją likvidavo. Daug vėliau, giminėms pasiteiravus, buvo pranešta, kad ji mirė 1955 metais Chabarovske, Sibire, Tolimųjų Rytų pakraštyje.

Stiprindama kalinamas lietuvaites, Adelė ranka užrašinėjo maldas ant lapelių, kuriuos suklijavusi perduodavo kitoms, net esančioms kituose konclageriuose. Viena tokių jos ranka parašytų maldaknygių, pavadinta „Marija, gelbėki mus“, slapta pateko į Vakarus, pirmiausia buvo išspausdinta Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Azijoje ir Australijoje. Visos maldaknygės laidos kartu sudėjus sudarė milijoną egzempliorių. Taip maldaknygė tapo mūsų tautos autoriaus labiausiai paplitusiu leidiniu pasaulyje. Pati maldaknygė liudijo mūsų tautos ryžtą, laisvės troškimą ir nepalaužiamą ištikimybę dvasinėms, krikščioniškoms vertybėms.

Dėl to šis naujas leidinys savo pavadinimu ir turiniu liudija ir mūsų tautai apie šios didžios lietuvės heroizmą net sunkiausiose sąlygose. Įvertinant šios mūsų tautos dukros auką, 2000 jubiliejinių metų išvakarėse buvo pradėta jos beatifikacijos byla. A.Dirsytė yra verta būti žinoma mūsų tautai.

Šio leidinio visas pavadinimas jungia Sibiro kankinę su jos dvasine kūryba: „Šauksmas iš Sibiro. Adelė Dirsytė ir kalėjime sukurta maldaknygė“. Leidinio autorius kun. dr. Kęstutis Trimakas panaudojo medžiagą, sutelktą A.Dirsytės monografijoje, kurią sudarė dr. Mindaugas Bloznelis ir kuri Lietuvių katalikų mokslo akademijos buvo išleista 2003 metais.