Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Kas ji Marija Kazimiera Kaupaitė?

Kas ji Marija Kazimiera Kaupaitė?

Šaltinis laikmetis.lt, 2023 04 30

 

Marija Kazimiera Kaupaitė nuveikė daug – ji taip sėkmingai steigė mokyklas ir ligonines Ilinojaus ir Pensilvanijos valstijose, kad Lietuvos valdžia paprašė taip pat gimtinėje steigti mokyklas ir už nuopelnus ją apdovanojo Gedimino ordinu. Jos darbai buvo sėkmingi, nes moteris leidosi vadovaujama Šventosios Dvasios.

Kaupaitė savo mintis apie mokyklų steigimą ar vyskupo prašymą statyti ligoninę priėmė kaip Dievo valios išraišką.

Migrantė iš Lietuvos Marija įsteigė seserų vienuoliją norėdama padėti, kad vargstančios lietuvių migrantų darbininkų šeimos savo vaikus ugdytų tikinčiais krikščionimis ir sąmoningais lietuviais, su seserimis kazimierietėmis atsidėjo vaikų ir jaunimo ugdymui, steigė mokyklas, vėliau XX amžiaus antrajame dešimtmetyje gripo pandemijai apėmus ir JAV, suvokdama, jog „trūksta gydytojų ir kitų, kurie slaugytų“, pradėjo steigti ligonines.

Kazimiera gimė 1880-01-06 Gudelių km. ir buvo penktas vaikas šeimoje.

1902 m. spalio mėn. išvyko į Ingenbolį, Šveicariją pas Šv. Kryžiaus gailestingąsias seseris mokytis ir gryninti pašaukimą. Atvykusios iš Šveicarijos, 1905 m spalio mėn. trys postulantės tuoj pradėjo savo vienuolinį pasiruošimą Šv. Marijos Nekalčiausios Širdies Tarnaičių vienuolyne, Skrantone, Pensilvanijoje.

1907 m. balandžio 19 d. popiežius Pijus X leido kurti lietuvišką Šv. Kazimiero seserų vienuoliją.

1911 m. Šv. Kazimiero seserų kongregacija perkėlė savo centrą į Čikagą. Vienuolyną pašventino liepos 2 d. arkiv. James Edward Quigley. Vienuolės kazimierietės įkūrė mieste ir mokyklų, ir ligoninių.

1913 rugpjūčio 24 d. pirmoje seserų generalinėje kapituloje Marija Kaupaitė buvo išrinkta Šv. Kazimiero seserų kongregacijos motina. Dar 5 kartus buvo perrinkta ir generalinės Motinos pareigas ėjo iki mirties.

1918 m. siaučiant gripui, JAV Raudonasis Kryžius atsiuntė didžiausią padėką M. Kaupaitei ir kitoms sesėms už pasiaukojantį darbą slaugant ligonius. Už kilnius gailestingumo ir artimo meilės darbus JAV katalikiškų ligoninių asociacija suteikė jai „pasižymėjusios tarnystės kryžių“ Susikūrus nepriklausomai Lietuvai Kauno vyskupas Pranciškus Karevičius kreipėsi į kardinolą G.V. Mundeleiną ir paprašė atsiųsti į Lietuvą Šv. Kazimiero kongregacijos seserų, kad jos čia įsikurtų ir steigtų mokyklas. Motinos Marija ir keturios seserys: Immaculata Dvaranauskaitė, Ana Marija Rakauskaitė, Angela Braškaitė ir Katarina Balčaitytė.

1920 m. spalio 2 d. atvyko į Lietuvą. Joms buvo pasiūlyta įsikurti apleistame kamaldulių Pažaislio vienuolyne. Bažnyčia tuo metu buvo be stogo ir be langų, vidus apgriuvęs. Pažaisliui atkurti kazimierietės 1920–1940 m. išleido apie 800 tūkst. litų ir tik apie 10 proc. šios sumos buvo gauta iš valstybės. Seselių Kazimieriečių vyresniąja Lietuvoje buvo paskirta sesuo Judita Dvaranauskaitė. Kazimierietės Lietuvoje atidarė 29 pradžios mokyklas, 3 aukštesniąsias mokyklas. „Saulės“ namuose Kaune įkūrė Šv. Kazimiero seserų mergaičių gimnaziją.

1933 m. Lietuvos Vyriausybė už nuopelnus lietuvybei Motinai Marijai įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordiną. Motina Marija mirė nuo kaulų vėžio Čikagoje 1940 m. balandžio 17 d.

1986 metais pradėta Kaupaitės skelbimo palaimintąja byla ir Motinai Marijai suteiktas Dievo tarnaitės titulas.

1994 m. paskirta komisija jos dorybėms tirti. Po penkių metų Motinos Marijos palaikai iš lietuvių Šv. Kazimiero kapinių buvo perkelti į Čikagos vienuolijos centrinių namų koplyčią.

2001 m. spalio mėn. Čikagos kard. Francisas George Positio įteikia popiežiui Jonui Pauliui II.

2010 liepos 1 d. popiežius Benediktas XVI paskelbė motiną Mariją Garbingąja Dievo tarnaite (Venerabilis).

Melskimės. O mylimasis Jėzau, meldžiame Tave, kad Tavo tarnaitė Marija Kazimiera Kaupaitė, kuri šioje žemėje gyveno artimai susivienijusi su Tavimi, galėtų per Nekaltosios Dievo Motinos Marijos ir šventojo Kazimiero užtarimą būti pažymėta regimais ženklais ir stebuklais. Todėl Tave prašome, kad didesnei Tavo garbei ir sielų išganymui Tavo galybe ji būtų paskelbta palaimintąja. Amen.

Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui Tėvui

Video apybraižą apie Mariją Kaupaitę sukūrė kun. Robertas Skrinskas.