Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Baigta vysk. Vincento Borisevičiaus beatifikacijos bylos diecezinė dalis

Baigta vysk. Vincento Borisevičiaus beatifikacijos bylos diecezinė dalis

Autorius Kan. Andriejus Sabaliauskas
Šaltinis Vatican News, 2018 11 16

 

2018 m. lapkričio 16 d. iškilmingai užbaigtas Dievo Tarno kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus beatifikacijos proceso diecezinis lygmuo.

2018 m. lapkričio mėn. 16 d., kai Lietuvoje švenčiama Aušros Vartų, Gailestingumo Motinos liturginė iškilmė, iš visos vyskupijos į Telšius rinkosi šios vyskupijos kunigai ir tikybos mokytojai bei katechetai. Telšių kunigų seminarijoje tą dieną vyko istorinis įvykis – 10 val. iškilmingai užbaigtas Dievo Tarno, kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus beatifikacijos proceso diecezinis lygmuo. Prieš tai Telšių vyskupijos kurijoje vyko Dievo Tarno beatifikacijos bylos procesą vykdžiusio tribunolo narių ir Telšių vyskupijos ganytojo Kęstučio Kėvalo susitikimas-posėdis.

Iškilmingas beatifikacijos bylos diecezinio lygmens užbaigimas pradėtas giedant himną į Šventąją Dvasią, vyskupo pasveikinimu ir viso proceso pristatymu. Šios bylos vicepostulatorius kun. dr. Ramūnas Norkus, Kauno kunigų seminarijos rektorius, susirinkusiesiems išsamiai pristatė Dievo Tarno asmenybę bei visą bylos medžiagą. Visi tribunolo nariai davė iškilmingą ir viešą priesaiką, kad visas jiems patikėtas pareigas atliko laikydamiesi normų ir reikalavimų, deramų tokio pobūdžio bylos vykdymui. Po visos procedūrinės dalies visi surinkti dokumentai ir kita su byla susijusi medžiaga buvo vyskupo Kęstučio Kėvalo ir šios bylos notaro kan. Andriejaus Sabaliausko užantspauduota ir tokiu būdu parengta išvežti į Vatikaną, į Šventųjų skelbimo kongregaciją. Iškilmingo įvykio, kurį moderavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. doc. dr. Saulius Stumbra, pabaigoje visiems prisidėjusiems prie bylos vykdymo padėkojo, padėkas ir atminimo dovanėles įteikė Telšių vyskupijos ganytojas. O asmenų, prisidėjusių šio didelio ir svarbaus darbo buvo tikrai nemažai – darbą vykdė ne tik kanonizacijos bylos tribunolas, bet ir istorikai, teologai, vertėjai, įvairių sričių konsultantai. Prisiminti ir tie bylos dalyviai, kurie jau iškeliavę į amžinybę. Sukalbėjus maldą, kad Dievo Tarnas vyskupas kankinys Vincentas Borisevičiaus būtų iškeltas į altorių garbę ir dėkojant Dievui už visas malones, buvo sugiedotas padėkos himnas „Tave, Dieve, garbinam…“

Byla pradėta 1990 m. tuometinio Telšių vyskupijos vyskupo Antano Vaičiaus rūpesčiu, darbą tęsė vyskupas Jonas Boruta SJ ir dabartiniam vyskupui globojant Dievo Tarno kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus beatifikacijos tribunolas baigė šios bylos diecezinį lygmenį.

Dievo Tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius (1887 11 23–1946 11 18), kilęs iš Šunskų parapijos, Suvalkijos, pasižymėjo labdaringa veikla, ištikimybe Dievui ir Bažnyčiai. Buvo Telšių kunigų seminarijos rektoriumi (1927–1940), Telšių vyskupijos augziliaru (1940–1943), Telšių vyskupijos ordinaru (1943–1946). Karo metais padėjo visiems – lietuviams, rusams, vokiečiams, žydams, tikintiems ir netikintiems. Sovietinės valdžios šantažuotas tapti sovietinio saugumo agentu, atsisakė juo būti net grasinant mirtimi. 1946 m. vasario mėn. 5 d. suimtas, KGB rūmų rūsiuose žiauriai tardytas ir kankintas, nuteistas mirties bausme ir tų pačių metų lapkričio 18 d. sušaudytas. Palaikai buvo užkasti Tuskulėnų kapavietėje drauge su kitais nužudytais kaliniais. 1999 m. rudenį jo žemiškieji palaikai pargabenti į Telšius ir šiandien ilsisi Telšių vyskupijos Katedros kriptoje.