Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Aukštieji idealai, vilkų įstatymais pasmerkti

Aukštieji idealai, vilkų įstatymais pasmerkti

Autorius Paulius Petronis
Šaltinis Išleido LCF spaustuvė, Vilnius, 2000

 

KANKINYS KUN. S.RIMKUS (1940 m. rugpjūčio 6 dienos auka)

Šioje apybraižoje parodoma 1940 metų kražiečių kankinystės istorija. Iš jos aiškiai matyti, kokių žmonių komunistai ypač nekentė. Jie stengėsi visuomenei įdiegti marksizmo – leninizmo idėjas, skiepyti bedievystę, o šiam dvasinio griovimo darbui matė rimtą kliūtį krikščionybėje – ją praktikuojančių žmonių gyvenime, ypač visuomeninėje veikloje. Užteko būti pavyzdingu krikščioniu, juo labiau aktyviu sielovados darbo kunigu, kad būtų pakankamas pagrindas tave aklai persekioti, areštuoti ir net sunaikinti. Krikščionio gebėjimas sėkmingai diegti religinio, dorovinio, tautinio gyvenimo vertybes buvo laikomas nusikaltimu.

Jau keleri metai gyvename Lietuvoje, esame laisvi nuo TSRS valdžios, o ateizmą skleidusi imperija pati jau subyrėjusi, bet dar tebejaučiam jos palikimą. Ypač jaučiame sovietinės švietimo sistemos atšaldytą krikščioniškąjį idealizmą. Didelę visuomenės dalį sovietinis švietimas atvedė prie dvasinės degradacijos, labai pakeitusios mūsų jaunąją kartą.

Komunistinės mokyklos auklėti tautiečiai, dabar patekę į valdžios kėdes, pasivadinę liberaliaisiais, moderniaisiais, naujosios politikos skelbėjais, ėmė visuomenę traukti tolyn nuo tautinių ir bažnytiniu interesų. Tai mažai vilties teikiantys siekiai.

ISBN 5-430-01238-6,

Knygutę skaitykite nuorodoje:

Aukštieji idealai -DTkkSR_ P.Petronis