Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Arkikatedra švenčia ypatingą jubiliejų

Arkikatedra švenčia ypatingą jubiliejų

Šaltinis ELTA, 2019 02 05

 

Antradienį, vasario 5-ąją, sukanka 30 metų, kai buvo atšventinta Vilniaus arkikatedra bazilika. Ši svarbi data pavakare bus pažymėta iškilmingu renginiu šventovėje.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pažymėjo, kad arkikatedros atšventinimas reiškė dvasinį išsivadavimą, pergalę prieš sovietmečiu bruktą ateizmą. Prieš trisdešimt metų, 1989 m. vasario 5 dieną, Vilniaus arkikatedrą atšventino arkivyskupas tremtinys Julijonas Steponavičius.

„Sugrįžimas į Katedrą buvo sugrįžimas iš tremties. Ne tik arkivyskupui Julijonui Steponavičiui, bet visiems Lietuvos tikintiesiems. Iš ateizmo tremties, į kurią buvome išvaryti iš savo pačių namų – iš protėvių ir senelių tikėjimo. Tie trisdešimt metų sugrįžimo kelionės nebuvo lengvi. Bet jei tą dieną, kai buvo atšventinta Katedra, mums būtų pasakę, kad per ateinančius tris dešimtmečius joje melsis du Katalikų Bažnyčios popiežiai, vargu ar būtume patikėję. Matau tą begalinį Dievo troškimą mus sustiprinti, išlaikyti mus tikėjimo, vilties ir meilės kelyje, kad tarp šių šventų Dievo namų sienų nenustotų plakti gyva Lietuvos širdis“, – Eltai sakė arkivyskupas G. Grušas.

Apie arkikatedros grąžinimą tikintiesiems buvo paskelbta per 1988 m. spalio 22 d. vykusį Sąjūdžio suvažiavimą. Spalio 23 d. anksti ryte Lietuvos vyskupai ir kardinolas Vincentas Sladkevičius aukojo šv. Mišias prie grąžintos katedros durų. Tada šventovėje prasidėjo restauravimo darbai, atstatytas altorius, sakykla, vyskupo sostas.

1989 m. vasario 3-ioji visoje Vilniaus arkivyskupijoje iš anksto buvo paskelbta kaip pasninko ir atgailos diena. Vasario 5 d. Vilniaus arkikatedra iškilmingai atšventinta. Arkivyskupas J. Steponavičius atgailos ir atsiprašymo ženklan prieš didįjį altorių atsigulė kryžiumi, tuo metu klierikų choras giedojo „Visų šventųjų litaniją“. Chorui giedant atgailos psalmes arkivyskupas J. Steponavičius naujai pašventino altorių, arkikatedros sienas.

Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas J. Steponavičius, giedojo naujai susikūręs Katedros choras, vadovaujamas vargonininko Prano Sližio. Pamaldose dalyvavo kitų religinių konfesijų dvasininkai.

1989 m. kovo 4 d. į arkikatedrą buvo iškilmingai perneštas karstas su šv. Kazimiero palaikais. Nuo 1989 m. arkikatedroje vėl nuolat aukojamos šv. Mišios.

1993 m. buvo atstatytos skulptūros ant Katedros fasado, skulptūrų autorius – Stanislovas Kuzma.

Iškilmingas atšventinimo trisdešimtmečio renginys Vilniaus arkikatedroje prasidės menotyrininkės dr. Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės paskaita. Ji pristatys Katedros meninį paveldą. Vėliau vyks iškilmingos šv. Mišios, kurias aukos vyskupas Arūnas Poniškaitis kartu su katedroje tarnaujančiais ir tarnavusiais kunigais, giedos visi šeši katedros chorai.

Sigita Zumerytė (ELTA)