Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Valstybės dienai kaime iškilo šventojo stogastulpis

Valstybės dienai kaime iškilo šventojo stogastulpis

Autorius Loreta Ripskytė
Šaltinis Šiaulių kraštas, 2018 07 10

 

Rais­tų kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) lie­pos 6-ąją, Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną, pa­šven­tin­tas Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro sto­gas­tul­pis, skir­tas Vals­ty­bės die­nai.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Rais­tų kai­me iš­ki­lo sto­gas­tul­pis šven­ta­jam Ka­zi­mie­rui, ku­rį Vals­ty­bės die­ną pa­šven­ti­no Ža­ga­rės ir Žu­kan­čių pa­ra­pi­jų kle­bo­nas Ma­rius Dyg­lys, pa­ste­bė­jęs, kad ne tiek jau daug Jo­niš­kio ra­jo­ne yra kai­mų, ku­riuos sau­go­ šven­tų­jų skulp­tū­ros.

Į su­si­rin­ku­sius kai­mo gy­ven­to­jus ei­lė­mis pra­bi­lo Ais­tė Ge­cai­tė, pa­svei­ki­no Gai­žai­čių se­niū­nė Sta­nis­la­va And­ru­lai­tie­nė, se­niū­nai­tis Al­vy­das Pret­ke­lis. Skulp­tū­ros au­to­riaus, ža­ga­rie­čio Da­liaus Ud­ra­kio, ku­ris ją su­kū­rė vos per sa­vai­tę, pe­čius pa­puo­šė Jur­gi­tos Sa­ka­laus­kie­nės pin­tas ąžuo­lo la­pų vai­ni­kas. Kar­tu su at­vy­ku­siu bū­riu gai­žai­tiš­kių su­gie­do­tas Vals­ty­bės him­nas.

Su­si­rin­ku­sie­ji bu­vo vai­ši­na­mi žir­nių ko­še, ku­rią vi­rė Va­si­lij Dov­gan.

Pa­sak Rais­tų se­niū­nai­čio Al­vy­do Pret­ke­lio, jau se­niai gal­vo­ta kai­me pa­sta­ty­ti skulp­tū­rą, o šie­met kaip tik pui­ki pro­ga – Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis, tad pa­si­ta­rus neat­si­tik­ti­nai pa­si­rink­tas šv. Ka­zi­mie­ras, Lie­tu­vos glo­bė­jas. Sto­gas­tul­pį iš pra­džių gal­vo­ta sta­ty­ti Rais­tų kai­mo ber­žy­nė­ly­je, bet vė­liau nu­spręs­ta, kad ji iš­kils gre­ta pa­mink­li­nio ak­mens su už­ra­šu „Rais­tai 1929“. Anks­čiau ši vie­to­vė va­di­no­si Li­ži­kų dvar­vie­te. Fi­nan­sa­vi­mas sto­gas­tul­piui skir­tas iš se­niū­ni­jos vie­ti­nių ini­cia­ty­vų lė­šų.

Dar iki šven­tės pra­džios ma­žiau­sie­ji kai­mo gy­ven­to­jai kar­tu su tau­to­dai­li­nin­ku ir se­niū­nai­čiu Al­vy­du Pret­ke­liu da­ly­va­vo edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je ir ber­žy­nė­ly­je pa­sta­tė ke­lias sa­vo ran­ko­mis iš gip­so nu­lip­dy­tas bei nu­da­žy­tas gry­bų skulp­tū­rė­les.

Prie pa­mink­li­nio ak­mens pa­sta­ty­tą me­džio ša­ką suau­gu­sie­ji pa­puo­šė tris­pal­viais kas­pi­nais. Praė­ju­siais me­tais ant tos pa­čios me­džio ša­kos bu­vo pri­rai­šio­ti ak­me­nė­liai su pa­lin­kė­ji­mais Lie­tu­vai, ku­rie sėk­min­gai iš­si­lai­kė iki šių me­tų šven­tės.