Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Įamžintas kraštiečio kunigo, misionieriaus, švietėjo atminimas
Kryžius, sukurtas Kazimiero Martinaičio, primins apie kun. Joną Bružiką SJ

Įamžintas kraštiečio kunigo, misionieriaus, švietėjo atminimas

Autorius Rita Pauliukaitienė
Šaltinis XXI amžius, Nr. 38 (2158), 2015 10 16

 

Šiemet, minint Pašvęstojo gyvenimo metus, atkreiptas ypatingas dėmesys į vienuolinį gyvenimą pasirinkusius asmenis, jų indėlį į dvasinį, kultūrinį, socialinį žmonijos paveldą. Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje rugsėjo 27 dieną per Šv. arkangelo Mykolo atlaidus buvo pašventintas kryžius, skirtas kraštiečiui kunigui, jėzuitui, misionieriui, švietėjui Jonui Bružikui SJ (1897 05 20-1922 09 17-1973 03 13) atminti. Šv. Mišias aukojęs svečias jėzuitas kun. Aldonas Gudaitis papasakojo apie šio iškilaus žmogaus gyvenimą, jo darbus.

Kun. Jonas Bružikas SJ gimė netoli Garliavos esančiame Tvarkiškių kaime 1897 m. gegužės 20 d., į kunigus įšventintas 1922 m. rugsėjo 17 d. Gižuose, o mirė 1973 m. kovo 13 d. tolimojoje Brazilijoje, San Paulo mieste. Ten jį nubloškė Antrasis pasaulinis karas. Ten ir palaidotas. Jo nuveiktų darbų sąrašas iš tiesų įspūdingas: prieškariu buvęs Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius, dėstęs lietuvių kalbą, redagavęs žurnalą ,,Žvaigždutė”, sakęs įsimintinus pamokslus misijose. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui turėjęs pasitraukti iš Lietuvos, toliau tarnavo tautiečiams užsienyje – Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Urugvajuje kartu su kun. V. Mikalausku SJ vadovavo lietuvių parapijos bažnyčios statybai Montevidėjaus mieste, o Brazilijoje, kaip prisimena kun. Antanas Saulaitis SJ, aplankydavo lietuvius, gyvenančius net 120 kaimų.

Aukštas ąžuolinis kryžius, sukurtas liaudies meistro Kazimiero Martinaičio, primins garliaviečiams apie iškilų šio krašto žmogų kun. J. Bružiką SJ. Garliavos Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas padėkojo visiems, padėjusiems įamžinti šio įžymaus žmogaus, iki pat mirties tarnavusio kitiems, atminimą.