Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Filosofo Stasio Šalkauskio šviesoje
Henriko Orakausko skulptūros simbolius vyskupas susiejo su Šventuoju Raštu.

Filosofo Stasio Šalkauskio šviesoje

Autorius Živilė Kavaliauskaitė
Šaltinis Šiaulių kraštas, 2020 10 30

 

2020 metų Stasio Šalkauskio premijos laureatui Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui profesorius S. Šalkauskis – labai artimas ir brangus. Vyskupas akcentuoja filosofo žodžius, jog religijos dvasia turi persunkti visą kultūrą, kitaip kultūra taps tuščiavidurė civilizacija, o tas, kuris nori kažką sukurti, turi bendradarbiauti su Kūrėju.

„Mes kalbame apie mūsų palaimintuosius – Dievo tarną Ignacą Štachą, apie Barborą Žagarietę. Manau, kad mano uždavinys yra S. Šalkauskį taip pat iškelti į Dievo tarnus, nes tai yra nepaprasta asmenybė“, – mano E. Bartulis.

Šventumą liudija gyvenimas

Vyskupas E. Bartulis premija įvertintas už Stasio Šalkauskio minties įprasminimą ir plėtojimą.

Premija buvo įteikta spalio 6 dieną Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre. Laureatas apdovanotas ir Henriko Orakausko sukurta skulptūra.

„Aš visa tai sujungiau su Šventuoju Raštu, – žiūrėdamas į H. Orakausko kūrinį, sako vyskupas. – Šventajame Rašte parašyta, kad garstyčios grūdelis yra viena iš mažiausių sėklų, iš kurios išauga medis, kurio šakose netgi paukščiai susisuka savo lizdus. Pažiūrėkite – viskas tinka! Išaugęs medis ir paukščiai lizdus sukasi. Akmuo – kertinis, ant kurio stovi visas mūsų gyvenimas, tai yra Kristus, uola. Ant šios uolos stovi mūsų gyvenimo pastatas, tada jis yra tvirtas. Visa simbolika man labai gili ir prasminga.“

– Esate Šiaulių miesto garbės pilietis, Šiaulių universiteto garbės daktaras. Kuo ypatingas šis įvertinimas – Stasio Šalkauskio premija?

– Man Stasys Šalkauskis yra labai brangus, manau, mūsų dvasia tam tikra prasme susilieja, susivienija. Labai prasmingas įvertinimas, nes S. Šalkauskis iš tiesų gyveno ta dvasia giliai, giliai, giliai įsišaknijęs – ir mes stengiamės taip gyventi. Šis atitikmuo yra labai prasmingas.

– Kada jūs atradote S. Šalkauskį ir jo filosofiją?

– Esu ir anksčiau domėjęsis, bet gal ne taip stipriai. Kai atvykau į Šiaulius, kai sužinojau, kad jis čia ir palaidotas, man S. Šalkauskis pasidarė labai artimas. Mąstau apie tai, kad jo šventumas yra nepaprastas, kaip pasauliečio žmogaus, kuris taip giliai susivienijo su Kristumi, su jo meile ir troško, kad visa tai būtų perduota jaunajai kartai.

Apie jo šventumą galime ilgai kalbėtis, diskutuoti, bet tai labai aiškiai liudija S. Šalkauskio gyvenimas. Mes kalbame apie mūsų palaimintuosius – Dievo tarną Ignacą Štachą, apie Barborą Žagarietę. Manau, kad mano uždavinys yra S. Šalkauskį taip pat iškelti į Dievo tarnus, nes tai yra nepaprasta asmenybė.

Jei žiūrime į šventųjų gyvenimus, visuomet iškeliami jų gyvenimo ypatingumai, savybės. Jeigu reikės rašyti apie Stasį Šalkauskį, mes turime medžiagos tomų tomus: unikalus dalykas, nes kartais apie vieną ar kitą šventąjį nėra ką net parašyti. O čia – tiesiog jo liudijimas visur, gyvenimo tikrovė, kuria jis gyveno, spinduliavo ir troško, kaip kažkokia bacila užkrėsti kitus – tuo geruoju, gražiuoju gyvenimu.

– Kokius S. Šalkauskio gyvenimo aspektus išskirtumėte?

– Mane labai žavi jo gilus susivienijimas su Kristumi. Kai jis gyveno Aleksote, Kaune, būdamas tokioje inteligentijos aukštumoje, beveik kiekvieną dieną pagal savo sveikatos galimybes (nes, kaip žinote, sveikatėlė jo nebuvo iš stipriųjų) dalyvaudavo Jėzuitų bažnyčioje Šventoje Mišių aukoje ir priimdavo Šventąją komuniją. Kai jam sakydavo priekaištus, ką jūs, profesoriau, toks žmogus ir einate vos ne kasdien į bažnyčią, jis sakė: „Tas, kuris nori kažką sukurti, turi bendradarbiauti su Kūrėju, su Amžinąja išmintimi“. Nes, sakė, aš esu be tos išminties visiškai niekas.

Apie religiją jis pasakė: „Religijos dvasia turi persunkti visą kultūrą, kitaip kultūra taps tuščiavidurė civilizacija“. Taip stipriai pasakyta! Vadinasi, tada civilizacijoje nėra branduolio, jėgos, kuri galėtų harmoningai suteikti sparnus kilti ir kelti kitus.

Mes matome tikrovę, kai žmonės neturi dvasios, matome tuščiavidurę civilizaciją.

Jo dorovė buvo ypatinga. Net sakydavo, kad jo dorovingumo kartelė yra per aukštai užkelta.

Jis buvo ateitininkų vadas po Prano Dovydaičio. To meto merginos šokdavo įvairius šokius, kurie buvo susijungę su pasaulietiška dvasia. Ateitininkėms merginoms sakydavo: „Jūs tų šokių nešokite!“ Tik ne visada jos klausydavo.

Kaip giliai jis išgyveno dėl kiekvieno žmogaus, ypač dėl jaunuomenės, jaunų merginų, kad jų dorovė būtų aukšta. Nepaprastas rūpestis! Jis nebijodavo pasakyti tiesos žodį ten, kur reikėdavo, nežiūrint nieko.

Bažnyčia mini šventąją Teresę Didžiąją, Teresę Avilietę, ispanę, nepaprastą šventąją, jos posakis buvo: „Vien Dievo gana!“ – „Sólo Dios basta!“

Ji sakydavo, jei žmogus turi Dievą, supranta ir gyvena jo artumu, tada jis myli žmones, tada jis yra visai kitoks žmogus. Apaštalas Jonas sako, tos meilės šviesoje gyvenimas tampa nuostabus, nes tada sugebame mylėti, nes be tikro meilės šaltinio mes esame bejėgiai. Pats Viešpats sako, kad be manęs jūs nieko negalite, nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalite nuveikti.

Bet kažkaip mes neįsiklausome į visa tai, neįsijaučiame.

– Ar planuojate daryti žingsnius, kad S. Šalkauskis būtų pakylėtas?

– Apie tai mąstau ir galvoju. Matote, mano troškimo dar yra mažai, reikia, kad ir žmonių troškimas būtų.

Pavyzdžiui, dėl vieno ar kito Dievo tarno, kurį iškėlėme, pirmiausia žmonės rodė iniciatyvą ir surinko parašus. Tuo remdamasis aš kreipiuosi į Šventąjį sostą.

Manyčiau, čia galėtų pasidarbuoti ateitininkai, nes jis buvo ateitininkijos vadas, galėtų rinkti parašus. Ir mūsų parapijų žmonės gal ateityje po truputėlį susijudins, nes asmenybė nepaprasta, ypač paliestų visą inteligentiją, jeigu žmonės turėtų gerą valią.

Kaip popiežius Jonas Paulius II sakė: „Atverkite duris, įsileiskite šviesą, įsileiskite meilę“. Ir mes turime įsileisti šį nepaprastą žmogų į savo kasdienybę. Priimti jį kaip asmenybę ir po truputėlį studijuoti tai, ką perteikė, nes jis rūpinosi ir Lietuvos valstybe, rūpinosi inteligentija, ypač jaunimu. Paliesta jo viskas, visos sritys – pačios svarbiausios.

– S. Šalkauskis kalbėjo apie visuomenės nuskaidrėjimą, kaip šiandien turėtume suprasti jo žodžius?

– Jis siūlo visiems žmonėms gyvąją dvasią – gyvosios dvasios sąjūdį. Jis nesiūlo kažkokio kitokio kelio, jis siūlo tai, kas yra 2000 metų patirtis. Tą dvasingumą, kurį priėmė šventieji, kurį priėmė dvasingi žmonės, jis siūlo visiems.

Nieko daugiau nereikia – kad visa tai būtų gyva, kasdienybėje pritaikoma.

Pavyzdžiui, esame išleidę rinkinį „Evangelija kasdien“, penkis tomus. Troškimas, kad Evangelija būtų atversta kiekvieną dieną ir kad Kristus, kalbantis kiekvieną dieną per Evangelijos puslapius, mus visus prikeltų naujam gyvenimui. Mes esame silpni žmonės, mums reikia paskatinimo, reikia vado, reikia ugnies. O Kristus sakė: „Aš atėjau uždegti ugnies ir taip norėčiau, kad ji liepsnotų, kad ji degtų“.

Ir S. Šalkauskio asmenyje ta ugnis degė. Tik tokie žmonės ir uždega kitus, kai patys dega ir liepsnoja.

Jis neskubėjo eiti modernizmo keliu ir man primena mūsų popiežių Benediktą XVI. Vertybės labai giliai turi būti saugomos. Neišbarstyti to turto. Ir dabartinis popiežius ragina branginti savo šaknis, savo šeimos šaknis.

Popiežius Pranciškus sako, kad išmintis yra seneliuose ir mes turime tą išmintį branginti. Jeigu dabar nubraukiame viską, nežinau, prie ko prieisime.

Išsigimstame, kai neiname tikruoju keliu, kurį nurodo Viešpats, sakydamas: „Aš esu jūsų kelias“. Tada vykome savo, o ne Viešpaties valią, ir matome rezultatus.

Reikia augti

– Ką tik baigėsi Seimo rinkimai. S. Šalkauskis politikai irgi skyrė dėmesio, kalbėjo, jog politika turi būti pagrįsta dorovingais principais ir valstybę statė ant lietuvybės, krikščionybės ir demokratijos pagrindo. Ar tinka šiandien tie patys pamatai?

– Nepaprastai aktualūs! Labai aiškiai pasakė: politika turi būti krikščioniška ir demokratinė. Mes turime leisti laisvai žmonėms kurti, tačiau ta kūryba turi būti pagrįsta laisve, kuri sujungta su meile, atsakomybe ir teisingumu.

– Ar šių dienų politikams reikėtų dažniau atsiversti S. Šalkauskį?

– O! Seime, Jono Pauliaus II maldos kambaryje, yra rinkinys „Evangelija kasdien“. Bet kiek seimūnų pažiūri, klausimas.

Kol kas matome lipimą per galvas – visiškai ne ta dvasia. Mums labai reikia augti. Kaip kardinolas Vincentas Sladkevičius sakė Atgimimo pradžioje, mums reikia augti ir laukti, ir laukiant augti, augti tomis tikromis vertybėmis, kurių niekas negali pakeisti.

– S. Šalkauskis daug vilčių dėjo į jaunimą, netgi sakė, jog prigimtinę jaunystę vėliau galima pakeisti dvasine. Jūs irgi daug dėmesio skiriate jaunimui, kasmet kartu keliaujate į piligriminius žygius – iš Šiaulių į Kryžių kalną, iš Kryžių kalno į Šiluvą.

– Taip, taip, taip! Nėra kito kelio, tik taip – mes turime būti jauni visą laiką, nežiūrint amžiaus, nežiūrint sveikatos, bet dvasia turi būti jauna ir gyva.

Kai kurie net sako: amžius toks, kaip jautiesi. Jei jautiesi žvalus, pilnas energijos, tada viskas yra gerai. Žiūrėkite, kartais jauni žmonės tokie nuliūdę, nusiminę, bedvasiai – senatvė aplankė, paseno per anksti.

Popiežius, kuris aplankė mūsų šalį, Jonas Paulius II, kuris ir Kryžių kalne aukojo šv. Mišias, nepaprastai mylėjo jaunimą. Pasaulio jaunimo dienos buvo viso pasaulio jaunimo suvienijimas. Kanadoje jis nepaprastai gražiai pasakė: „Jaunime, jeigu jūs būsite tuo, kuo turite būti, jūs pakeisite pasaulio veidą“.

Neįvertiname šalia esančio turto

– S. Šalkauskis kalbėjo ateities žmogui, ne tik savo amžininkams?

– Užtai jis ir buvo ateitininkų vadas, kad žvelgė į ateitį. Ateitį kuriame šiandien. Ne kažkada kursime, bet šiandien. Ir šiandien mes turime tapti kitais žmonėmis, šiandien mes turime keisti mąstymą, savo veiklą taip, kaip mums nurodo Amžinoji išmintis, Amžinoji meilė. Ir eiti šituo keliu drąsiai ir tvirtai.

– Jei S. Šalkauskis gyventų dabar, ar jis būtų girdimas mūsų visuomenėje, ar būtų suprastas?

– Sunku pasakyti. Kiekvienas spindulėlis šviečia – kaip bebūtų, ar jis purvyne įmestas ar kur, deimantas vis tiek spinduliuoja, vis tiek skleidžia šviesą.

Mes ir dabar turime asmenybių ir dvasingų žmonių, bet matome, kaip ta kita, pasaulietinė, pusė labai užgožia.

Imkime konkrečius dalykus: lošimų namus. Visi suprantame, kad yra toks skaudus dalykas, kurio turėtų visiškai nebūti. Medį pažinsime iš vaisių, jeigu jis duoda gerus vaisius, viskas gerai, jei medis neduoda gerų vaisių, jį reikia iškirsti.

Pažiūrėkite, tūkstančiai žmonių, o jei imsime pasaulio mastu, milijonai, lošimų namuose praranda gyvenimus, šeimas, turtą, garbę, viską. Kaip mes galime leisti, kad tokie dalykai vyktų mūsų visuomenėje?

Savo laiku teko būti Los Andžele, dabar nežinau, kokia padėtis, tada meras pasakė: pas mus lošimo namų nebus, važiuokite, kas norite, į Las Vegasą. Jis saugojo savo žmones, brangino. Jeigu mes mylime Lietuvą ir branginame savo žmones, jau seniai sakiau, iš lošimo namų reikia padaryti sporto treniruoklių aikšteles ir ten tegul žmonės eina, stiprina savo jėgas, sveikatą, o ne pralošia gyvenimus. Mūsų visuomenėje yra tokių skausmingų dalykų! Jei mokėsime radikaliai į visa tai pasižiūrėti ir skaudulius pašalinti, kiek būtų laimingų žmonių.

– Teko skaityti interviu su S. Šalkauskio sūnumi Juliumi Šalkauskiu, jis kėlė klausimą, ar Lietuvoje yra inteligentija ir pats atsakė: taip, inteligentų yra, bet daug pusinteligenčių ir prisiplakėlių. Kokia mūsų inteligentija jūsų akimis?

– Inteligentijai reikia pagrindų, reikia kertinio akmens. Jeigu to nėra, vėl kalbame apie tuščiavidurę civilizaciją.

Pagalvokime apie tą laikotarpį, kai žmonės su nepaprasta meile ieškojo vertybių, kai buvo viskas draudžiama, žmonės dar giliau skverbėsi, dar giliau pogrindis veikė, ieškodavo literatūros.

Dabar, kai viskas laisvai prieinama, žmonės pasroviui pradėjo plaukti lengvesniu keliu. O pasroviui, sako, plaukia tik negyvos žuvys.

Kaip Teofilis Matulionis sakė, per kančias į žvaigždes, mes turime visą laiką siekti aukštumų. Kai kopi į kalnus (mano tokia silpnybė yra), kažką visada nepaprasto atrandi ir pajunti, nors būna ir pavojų, ir sunkumų, ir nelengva, bet aukštumų siekimas žavi. Atsivėręs nepaprastas grožis viską atperka. Jeigu tik šliaužiosime, nieko gero nematysime.

– Ar Šiauliuose pakankamai įprasmintas ir įvertintas S. Šalkauskio atminimas?

– Trūksta ir labai. Manau, kad S. Šalkauskio gimnazija turėtų degti šia dvasia, tiesiog liepsnoti.

Brangenybė yra visai šalia, bet mes kartais neįvertiname, neatskleidžiame viso to turto. Todėl dabar – mūsų užduotis tai padaryti.

Dalytis grožiu

– Šiemet vyko jau dvidešimtoji Šeimų šventė – unikalus renginys, kurį pradėjote Šiauliuose, ir jis tapo žinomas visoje Lietuvoje. Kaip kilo idėja sukviesti šeimas?

– Romoje pamačiau, kaip popiežius Jonas Paulius II suburia pasaulio šeimas, teko dalyvauti pasaulio šeimų susibūrime Ispanijoje. Sužavėjo, kad susirenka nepaprastai daug šeimų, būna Santuokos sakramento atnaujinimas. Visa tai norėjau perkelti ir į Lietuvą, į mūsų vyskupiją.

Iš pradžių renginį darydavome „Saulės“ koncertų salėje, paskui, matome, nebetelpame! Sakau merui (tada dar Vytautas Juškus buvo) – reikia statyti naują areną! Juokavome, juokavome ir netyčia išėjo realybė. Kartais manęs klausia, kaip tu surenki tiek žmonių? Sakau, nerenku, patys ateina!

Tik dabar alinkybės truputėlį kitokios, turime, vilties, kad po truputį situacija pagerės.

– Kuriuos iš savo darbų išskirtumėte?

– Jeigu kūrybinius, man labai smagu išleisti kalendorius. Naujausias, penkioliktas, – „Marija, globok Europą“. Pagalvojau apie skilimus, nesutarimus, atsiskyrimus ir grįžimą prie šaknų – Europa pastatyta ant krikščioniškų šaknų, dabar nutolome ir matome rezultatus.

Pažiūrėkite viršelį, kokią gražią Mariją suradau – Ispanijoje, šv. Juozapo vienuolyne. Ji man taip patiko, niekur tokios nemačiau. Nepaprastas grožis.

Marijos nufotografuotos įvairiose Europos šventovėse, yra ir Lietuvos – Kryžių kalno, Šiluvos.

– Kalendoriai turi gilesnę prasmę, nei tik skaičiuoti dienas? Pristatykite plačiau idėją.

– Kalendorių išleidžiama visokių ir labai daug, mano mintis tokia – kad kalendoriai būtų dvasingi.

Pavyzdžiui, viso pasaulio alpinistų ir turistų pamėgta Materhorno viršukalnė Šveicarijoje. Einu laukuose ir prieš akis – Marija su kūdikiu, skulptūra ir kartu Materhornas matosi! Kas gali būti gražiau!

Arba – Italija, Neapolis, Pompėjos šventovė, Rožinio Karalienė. Visa tai labai žavi ir norisi tuo džiaugsmu, grožiu pasidalyti su žmonėmis.

– Visų penkiolikos kalendorių fotografijos – jūsų?

– Taip.

– Esate sukaupęs didelį fotografijų archyvą?

– Nuotraukų yra labai daug, bet kol kas nesiryžtu su jomis nieko daryti. Dabar visko labai daug, nesinori dar žmonių apkrauti.

– O kas dažniausiai būna jūsų fotografijų objektas?

– Mane žavi šventovės ir gamta. Daugiausia – kalnų vaizdai.

– Trūksta dabar galimybės keliauti į kalnus ir apskritai keliauti?

– Buvau kalnuose ir šiemet! Buvo truputį ramesnis tarpas po Kryžių kalno atlaidų, pabėgau į Alpes Italijoje. Kaip vienas mūsų alpinistas juokauja: vaikščiojame po Alpes, todėl – alpinistai.

– Ar aukštai kopėte?

– Virš 3 kilometrų. Kai sovietmečiu keliaudavome po Kaukazą, būdavo, kaip sakoma, „nuo pat dugno“ – eini labai toli, kol prieini prie kalno, paskui kol įkopi vieną ar kitą perėją. O dabar civilizuotuose kraštuose, kaip Austrija, Vokietija ar Italija, yra keltuvai. Tikrieji alpinistai kopia nuo kalno apačios, mes esame tik mėgėjai, būna, kad kažkurį etapą užsikeliame, o paskui jau kopi toliau. Yra visokių palengvinimų.

Arba užsikeli aukštai, o ten randi dar aukščiau, kur nekelia liftai – pėsčiomis einame toliau. Visur atsiveria naujas grožis, už kiekvieno kampo kažkas naujo. Tuo ir įspūdingi kalnai.

Sta­sio Šal­kau­sio pre­mi­ja ir lau­rea­tai

Išei­vi­jo­je 1968 me­tais Atei­ti­nin­kų send­rau­gių są­jun­ga įstei­gė pro­fe­so­riaus Sta­sio Šal­kaus­kio pre­mi­ją 50-osioms Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti.

Ke­tu­rios pre­mi­jos įteik­tos už­sie­ny­je gy­ve­nu­siems lie­tu­viams: fi­lo­so­fui, eg­zis­ten­cia­lis­tui Juo­zui Gir­niui (1915–1994), pre­mi­ja skir­ta 1968 me­tais; is­to­ri­kui, žur­na­lis­tui, pe­da­go­gui Si­mui Su­žie­dė­liui (1903–1985), pre­mi­ja skir­ta 1970 me­tais; lie­tu­vių li­te­ra­tū­ro­lo­gui ir me­no­ty­ri­nin­kui Jo­nui Gri­niui (1902–1980), pre­mi­ja skir­ta 1977 me­tais; tech­no­lo­gi­jos in­ži­nie­riui, moks­li­nin­kui iš­ra­dė­jui, pa­si­prie­ši­ni­mo so­vie­ti­niam ir na­ci­niam oku­pa­ci­niams re­ži­mams vei­kė­jui, pro­fe­so­riui Adol­fui Da­mu­šiui (1908–2003), pre­mi­ja skir­ta 1981 me­tais.

At­kū­rus Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę, Šiau­liuo­se pra­tęs­ta tra­di­ci­ja įam­žin­ti S. Šal­kaus­kio at­mi­ni­mą. 1991 me­tais Lie­tu­vos kul­tū­ros fon­do Šiau­lių sky­riaus ini­cia­ty­va pre­mi­ja pra­dė­ta teik­ti Lie­tu­vo­je, pa­gerb­ta 10 lau­rea­tų.

Po sep­ty­ne­rių me­tų per­trau­kos – 2018 me­tais – Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė at­kū­rė Sta­sio Šal­kaus­kio pre­mi­ją.

Kas dve­jus me­tus už tau­tos kul­tū­ros, me­no, fi­lo­so­fi­nės ir pe­da­go­gi­nės min­ties įpras­mi­ni­mą ir plė­to­ji­mą ski­ria­mos pre­mi­jos dy­dis − 2 000 eu­rų.

Įp­ras­tai pre­mi­ja tei­kia­ma per S. Šal­kaus­kio gi­mi­mo die­ną – ge­gu­žės 16 die­ną.

1991 m. – Ro­mual­das Ozo­las (1939–2015), fi­lo­so­fas, Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras, iš­ki­lus Lie­tu­vos kul­tū­ros, vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kos vei­kė­jas.

1993 m. – Ar­vy­das Pet­ras Žy­gas (1958–2011), ant­ro­po­lo­gas, pro­fe­so­rius, kul­tū­ros vei­kė­jas, atei­ti­nin­ki­jos at­kū­rė­jas Lie­tu­vo­je.

1995 m. – Vy­te­nis Rim­kus (1930), me­no­ty­ri­nin­kas, pro­fe­so­rius, ha­bil. dak­ta­ras, kul­tū­ros ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas, bu­vęs po­li­ti­nis ka­li­nys ir trem­ti­nys.

1997 m. – Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius (1938), ku­ni­gas, Kau­no vys­ku­pi­jos ar­ki­vys­ku­pas met­ro­po­li­tas.

1999 m. – Ni­jo­lė Al­fon­sa Gaš­kai­tė-Že­mai­tie­nė (1938–2000), is­to­ri­jos ty­ri­nė­to­ja, po­grin­džio da­ly­vė ir po­li­ti­nė ka­li­nė.

2001 m. – Vy­tau­tas Sir­tau­tas (1921–2008), Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius, moks­lo ir kul­tū­ros vei­kė­jas, po­lig­lo­tas, se­nų­jų bal­tų kal­bų ty­ri­nė­to­jas.

2003 m. – Val­das Adam­kus (1926), Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kos vei­kė­jas, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kas.

2005 m. – Leo­ni­das Dons­kis (1962–2016), pro­fe­so­rius, ha­bil. dak­ta­ras, kul­tū­ros ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas, fi­lo­so­fas.

2008 m. – Li­ber­tas Klim­ka (1940), pro­fe­so­rius, ha­bil. dak­ta­ras, kul­tū­ros ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas et­no­lo­gas, moks­lo is­to­ri­kas, et­no­kos­mo­lo­gi­jos pra­di­nin­kas Lie­tu­vo­je.

2011 m. – Arū­nas Sver­dio­las (1949), fi­lo­so­fas, pro­fe­so­rius, ha­bil. dak­ta­ras, pe­da­go­gas, Sta­sio Šal­kaus­kio pa­li­ki­mo ty­ri­nė­to­jas.
2018 m. – Al­vy­das Jo­ku­bai­tis (1959), pro­fe­so­rius, fi­lo­so­fas, po­li­to­lo­gas, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras.

2020 m. – Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis (1949), Šiau­lių vys­ku­pas, Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tis, Šiau­lių uni­ver­si­te­to gar­bės dak­ta­ras.

Pa­reng­ta pa­gal Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos inf.

 

Vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus BAR­TU­LIS

Pir­ma­sis Šiau­lių vys­ku­pas E. Bar­tu­lis gi­mė 1949 m. gruo­džio 7 d. Kau­ne, Šan­čių pa­ra­pi­jo­je, de­šim­ties vai­kų šei­mo­je, ku­rio­je bu­vo jau­niau­sias. 1968 m. bai­gė Kau­no 7-ąją vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, 1971–1976 m. stu­di­ja­vo Kau­no tarp­die­ce­zi­nė­je ku­ni­gų se­mi­na­ri­jo­je, 1976 m. ge­gu­žės 30 d. įšven­tin­tas ku­ni­gu.

1976–1986 m. dir­bo Kel­mės, Rad­vi­liš­kio, Kau­no Pet­ra­šiū­nų ir Kau­no ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos pa­ra­pi­jų vi­ka­ru.
1986–1989 m. – Del­tu­vos, Bu­ko­nių ir Kau­no ar­ki­ka­ted­ros pa­ra­pi­jų kle­bo­nu.

1990 m. ko­vo 25 d. pa­skir­tas Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos ku­ri­jos kanc­le­riu, po pus­me­čio – Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos dva­sios tė­vu.

Tre­jus me­tus (1992–1995) dir­bo Kau­no Kris­taus Pri­si­kė­li­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nu, 1995–1996 me­tais – Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos dva­sios tė­vu, 1996–1997 me­tais – Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos rek­to­riu­mi.
1997 m. ge­gu­žės 28 d., Šven­ta­jam Tė­vui Jo­nui Pau­liui II įstei­gus nau­ją, Šiau­lių, vys­ku­pi­ją, kun. Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis no­mi­nuo­tas Šiau­lių vys­ku­pu. Vys­ku­pu kon­sek­ruo­tas 1997 m. bir­že­lio 29 d. Kau­no ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­ko­je, mi­nint Šv. apaš­ta­lus Pet­rą ir Pau­lių.

1997 m. lie­pos 13 die­ną Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis iš­kil­min­gai įžen­gė į Šiau­lių Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­rą.

2000–2010 me­tais ėjo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­riuo­me­nės or­di­na­ro pa­rei­gas.

Nuo 2003-ųjų – kas­met ren­gia­mo pi­lig­ri­mi­nio žy­gio Kry­žių kalnas–Šiluva ini­cia­to­rius bei va­do­vas, vys­ku­pi­jos Šei­mų šven­čių ini­cia­to­rius.

Pa­reng­ta pa­gal Šiau­lių vys­ku­pi­jos inf.

 

Fi­lo­so­fas pro­fe­so­rius  Sta­sys ŠAL­KAUS­KIS

1Gi­mė 1886 me­tais Ario­ga­lo­je gy­dy­to­jo Ju­li­jo­no Šal­kaus­kio ir ba­jo­rai­tės Bar­bo­ros Goš­tau­tai­tės-Šal­kaus­kie­nės šei­mo­je. 1888 me­tais šei­ma per­si­kė­lė į Ry­gą, bet po po­ros me­tų grį­žo ir ap­si­gy­ve­no Šiau­liuo­se.

1895–1905 m. mo­kė­si Šiau­lių gim­na­zi­jo­je. 1911 m. bai­gė Mask­vos uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­tą. 1915–1920 m. stu­di­ja­vo fi­lo­so­fi­ją Fri­bū­ro (Švei­ca­ri­ja) uni­ver­si­te­te. 1922–1940 m. dės­tė Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te, 1939–1940 m. bu­vo šio uni­ver­si­te­to rek­to­rius, pro­fe­so­rius (1922). Pra­si­dė­jus so­vie­ti­nei oku­pa­ci­jai, li­ko be dar­bo. 1941 m. va­sa­rą per­si­kė­lė į Šiau­lius, mi­rė 1941 m. gruo­džio 4 die­ną. Pa­lai­do­tas se­no­sio­se Šiau­lių ka­pi­nė­se.

S. Šal­kaus­kis pa­li­ko di­džiu­lį moks­li­nį pa­li­ki­mą. Svar­biau­si jo dar­bai: „Baž­ny­čia ir kul­tū­ra“ (stu­di­ja, 1913 m.), „Kul­tū­ros fi­lo­so­fi­jos met­me­nys“ (1926 m.), „Bend­ro­sios moks­li­nio dar­bo me­to­di­kos pra­dai“ (1926 m. ir 1933 m.), „Vi­suo­me­ni­nis auk­lė­ji­mas“ (1932 m.), „Atei­ti­nin­kų ideo­lo­gi­ja“ (1933 m.), „Lie­tu­vių tau­ta ir jos ug­dy­mas“ (1933 m.), „Bend­ro­ji fi­lo­so­fi­jos ter­mi­no­lo­gi­ja“ (1938 m.), „Gro­žis fi­lo­so­fi­jos švie­so­je“ (1928), „Bend­rie­ji pe­da­go­gi­kos pa­grin­dai“ (1936) ir kt. Dau­gy­bė ma­žes­nių stu­di­jų bei straips­nių iš­spaus­din­ta įvai­riuo­se žur­na­luo­se bei moks­lo dar­bų rin­ki­niuo­se.

Įs­tei­gė žur­na­lą „Ro­mu­va“, 1932–1934 m. re­da­ga­vo žur­na­lą „Ži­di­nys“, bend­ra­dar­bia­vo ka­ta­li­kiš­kos orien­ta­ci­jos žur­na­luo­se „Nau­jo­ji Ro­mu­va“, „Lie­tu­vos mo­kyk­la“, „Drau­gi­ja“, „Lo­gos“ ir kt. S. Šal­kaus­kis bu­vo Lie­tu­vos atei­ti­nin­kų va­do­vas (1927–1930), Lie­tu­vių ka­ta­li­kų moks­lų aka­de­mi­jos stei­gi­mo (1922) ini­cia­to­rius, nuo 1933 m. jos aka­de­mi­kas, pir­mi­nin­kas (1938–1940).

1990 m. Lie­tu­vo­je pra­dė­ti reng­ti S. Šal­kaus­kio de­vy­nių to­mų „Raš­tai“ se­ri­jai „Iš Lie­tu­vos fi­lo­so­fi­jos pa­li­ki­mo“.
Sut­var­ky­ta iš­li­ku­si pro­fe­so­riaus ar­chy­vo da­lis sau­go­ma Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos Rank­raš­čių sky­riu­je. Ne­ma­žai me­džia­gos su­kaup­ta Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­ju­je.

S. Šal­kaus­kio var­du 1990 me­tais pa­va­din­ta gat­vė, jun­gian­ti Tra­kų ir Eže­ro gat­ves.

1994 me­tais Šiau­lių 7-ajai vi­du­ri­nei mo­kyk­lai su­teik­tas Sta­sio Šal­kaus­kio var­das.

Pa­reng­ta pa­gal Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos inf.