Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos proceso pradžia
Vyskupijos tribunolo pirmoji sesija (iš kairės): Panevėžio Katedros klebonas kun. Tomas Skrudupis, Pabiržės klebonas kun. Eugenijus Styra, Troškūnų klebonas kan. Saulius Filipavičius, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupijos generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis, vyskupijos kancleris kun. dr. Robertas Zdanys ir Katedros altaristas kan. Vytautas Masys

Kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos proceso pradžia

Šaltinis Bažnyčios žinios, 2006 03 28

 

2006 m. kovo 28 d. vidudienio šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje pradėtas Dievo tarno, kankinio kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos procesas. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, drauge jas aukojo daugiau nei penkiasdešimt vyskupijos kunigų, dalyvavo gausus būrys miesto gyventojų, vyskupijos klierikai ir diakonai, studijuojantys Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

Vysk. J. Kauneckas tą dieną apibūdino kaip istorinį įvykį – pirmąkart Panevėžio vyskupijoje pradedama beatifikacijos byla. Kun. A. Lipniūnas, pasak ganytojo, jau pripažintas Dievo tarnu – kankiniu 2000-ųjų metų gegužės 7 d. popiežiui Jonui Pauliui II paskelbus 20 tūkst. XX amžiaus kankinių, iš jų 114 lietuvių ( 36 iš Panevėžio vyskupijos). Skelbiant žmogų palaimintuoju svarbu, kad gyvenime jis būtų pasižymėjęs išskirtinėmis savybėmis; taip pat būtini dviejų stebuklų įrodymai. Galinčius paliudyti tokių faktų vyskupas kvietė kreiptis į Panevėžio vyskupijos kuriją. Vėliau ganytojas apžvelgė kun. A. Lipniūno gyvenimą, išryškindamas neeilinį pasiaukojimą, ugningą dvasią, drąsą skelbiant Dievo Žodį ir kovojant už žmoniškumą. Šv. Mišių metu giedojo Panevėžio katedros vyrų choro grupė, vadovaujama vargonininko Rimanto Mingailos.

Po šv. Mišių vyskupo generalvikaras g. kan. dr. Robertas Pukenis apžvelgė svarbiausias paskelbimo palaimintuoju sąlygas: tai šventumo garsas tautoje, asmenybės aktualumas šiandien, herojiškas Dievo valios vykdymas.

Vėliau centrinėje navoje prieš presbiteriją buvo pastatyti stalai, prie kurių susėdo vysk. J. Kauneckas ir kunigai, vyskupo paskirti atsakingaisiais už beatifikacijos procesą: delegatas teisėjo teisėmis – kan. Vytautas Masys, teisingumo gynėjas – kan. lic. Saulius Filipavičius, notaras – kun. Eugenijus Styra, pagalbininkas notaras lic. kun. Tomas Skrudupis, postulatorius g. kan. dr. Robertas Pukenis. Visi paskirtieji kunigai perskaitė priesaikos žodžius, pasirašė protokolą, kurį patvirtino kancleris kun. dr. Romualdas Zdanys. Vėliau Panevėžio vyskupas pristatė ekspertus: mons. Juozapą Antanavičių, paskirtą istoriniu konsultoriumi–ekspertu, teologijos ekspertus kun. lic. Albertą Kasperavičių, kun. dek. Stanislovą Krumpliauską, kun. Eugenijų Troickį. Vicepostulatoriumi paskirtas kun. lic. Simas Maksvytis. Balandžio 18 d. Panevėžio vyskupijos kurijoje bus surengta II šio proceso sesija.

Kiekvienam šv. Mišių dalyviui įteiktas paveikslėlis su kun. A. Lipniūno portretu (dailininkė Julija Paltarokaitė-Šalkauskienė) ir maldele, prašant, kad jis taptų mūsų dangiškuoju globėju (malda patvirtinta Panevėžio vyskupo J. Kaunecko 2006 m. kovo 10 d.). Kun. A. Lipniūno kapą katedros šventoriuje tikintieji papuošė gėlėmis, uždegė žvakes. Beatifikacijos pradžiai pažymėti Panevėžio vyskupijos kurija išleido lankstinuką apie kunigo kankinio A. Lipniūno gyvenimą.