Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Šiaulių vyskupo Velykų sveikinimas: Prisikėlęs Kristus yra su mumis! 2024 m.

Šiaulių vyskupo Velykų sveikinimas: Prisikėlęs Kristus yra su mumis! 2024 m.

Autorius Vysk. Eugenijus Bartulis
Šaltinis siauliuvyskupija.lt, 2024 03 31 

 

Mieli broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės, „Linksma diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito, kėlės Kristus, mirtis krito, – Aleliuja.“ Po skaudaus ir baime bei neviltimi paženklinto Penktadienio, išaušo mirties Nugalėtojo pergalė. Nuoširdžiausiai sveikinu visus, sulaukusius džiugaus Kristaus Prisikėlimo ryto.
Po Kristaus mirties, moterys atėję prie kapo patepti kvapniaisiais tepalais Kristaus kūno, rado tuščią kapą, o du vyrai, spindinčiais drabužiais, prabilo: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ (Lk 24, 5-6a). Ši žinia greitai pasklido po visą kraštą, o Jėzus, įėjęs per uždarytas duris, sveikina išsigandusius mokinius, tardamas: „Ramybė jums!“ (Jn 20, 19b).
Vėliau Viešpats daro stebuklus, o pasivadinęs Petrą į šalį, tris kartus jo klausė: „Ar myli mane?“ (Jn 21, 17b). Kartą stovėdamas ant kalno jis ištarė ypatingus žodžius: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28, 18-19). Krikštu Jis mus suvienija ir sujungia į vieną Bažnyčią. Ir šiandien, Kristaus įsteigta Bažnyčia su džiaugsmu mums skelbia tiesos ir meilės pergalę.
Prisikėlęs Kristus sako: „Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 20). Jis prisikėlė, kad dalyvautų visame mūsų gyvenime. Jis pasiliko su mumis kaip meilės ir gailestingumo Dievas ir primena visiems, kad: „Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 4). Prisikėlęs Kristus mums kalba meilės ir tiesos žodžius, kuriais vadovaudamiesi kuriame Dievo karalystę.
Jis įsteigė Bažnyčią ir kviečia: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu“ (Mt 11, 28). Jis šiandien kiekvieną vadina vardu ir klausia: „Ar myli mane?“ (Jn 21, 17b). Ir kai matome pasaulyje tiek daug blogio, susimąstykime, išgirskime Prisikėlusio Kristaus klausimą: „Ar myli mane?“ (Jn 21, 17b).
Įsileiskime Kristaus meilę ir tiesą į gyvenimo kasdienybę. Jis nori, kad mes būtume laimingi. Jis maitina mus Dievo žodžiu ir Šventąja Komunija. Ir užtikrina visus, tardamas: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?“ (Jn 11, 25-26). Į šį klausimą atsakykime: Jėzau, Tu mane myli, aš pasitikiu Tavimi. „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius” (Jn 6, 68).

Telaimina jus visus Prisikėlęs Kristus.

Maldoje su jumis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis