Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Visų Šventųjų dieną tikintieji meldėsi prie Šventojo Jono Pauliaus II relikvijos, Kurtuvėnams dovanotos Krokuvoj

Visų Šventųjų dieną tikintieji meldėsi prie Šventojo Jono Pauliaus II relikvijos, Kurtuvėnams dovanotos Krokuvoj

Autorius Rita Žadeikytė
Šaltinis Etaplius.LT, 2023 11 03

 

Minint Visų Šventųjų dieną Kurtuvėnų šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje šv. Mišių metu Jėzaus Kristaus altoriuje viešam pagerbimui buvo iškelta į Kurtuvėnus iš Krokuvos (Lenkija) parvežta Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II relikvija. Tikintieji dvi dienas po šv. Mišių meldėsi prie lietuvių taip mylimo Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II relikvijos, glaudė savo asmeninius rožančius, paveikslėlius prašydami malonių ir užtarimo.

Tikintieji išgirdo klebono kvietimą susitelkti ir įrengti Kurtuvėnų bažnyčioje relikviariumą, kuriame būtų saugomos šventųjų relikvijos, tarp kurių – Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II, Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero ir kitų šventųjų relikvijos. O patys Kurtuvėnai dėl ypatingų šventųjų relikvijų taptų išskirtiniu piligrimystės centru, šventųjų relikvijų namais, tikinčiųjų malonių maldavimų vieta.

Prašymų daug, bet išgirsti tik du

Šį spalį Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas Marius Dyglys su ypatinga misija aplankė ilgametį Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II buvusį asmenį sekretorių, artimą bendražygį, Krokuvos arkivyskupą metropolitą, emeritą kardinolą Stanislavą Dzivišą. Kardinolas Kurtuvėnų klebonui įteikė ypatingą dovaną – pirmojo laipsnio Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II relikviją – jo kraujo lašu, paimtu mirties dieną,  suvilgytos drobulės fragmentą.

Ši relikvija dėl Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II pamaldumo, žinomumo visame pasaulyje yra viena geidžiamiausių šventųjų relikvijų. Prašymų suteikti šią relikviją yra gaunama labai daug. Tačiau šiuo metu kardinolas Stanislavas Dzivišas atsiliepė tik į du lietuvių prašymu. Šventosios relikvijos skirtos Vilniaus Šv. Rapolo ir Kurtuvėnų Šv. Jokūbo bažnyčioms.

Šį rudenį sukako 30 metų, kai Popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje, Šiauliuose, Kryžių kalne.

Nuo 1966 m. iki pat Popiežiaus Jono Pauliaus II mirties 2005 m. balandžio 2-osios, kai jis amžiams užmerkė akis, Stanislavas Dzivišas buvo ištikimiausias jo bendražygis ir pagalbininkas. Kardinolas S. Dzivišas 1993 metais lydėjo Popiežių Joną Paulių II ir kelionėje Lietuvoje, aplankant Šiaulius ir Šiaulių vyskupijoje, Šiaulių rajone esantį Kryžių kalną.

Kurtuvėnų klebonui Mariui Dygliui kardinolas S. Dzivišas pasakojo labai šviesiai prisimenantis Kryžių kalną, Popiežiaus Jono Pauliaus II džiaugsmą jį pamačius.

Kurtuvėnų laukia dideli darbai su Dievo ir tikinčiųjų pagalba

Kurtuvėnų parapijos klebonas kunigas Marius Dyglys šv. Mišių aukoje kreipėsi į tikinčiuosius išsakydamas didžiausią svajonę šiuo metu – įrengti Kurtuvėnų bažnyčioje relikviariumą, kuriame būtų saugomos ir maldai prieinamos šventųjų relikvijos.

Klebonas Marius Dyglys papasakojo šv. Mišių metu apie planus, kuriems įgyvendinti reikia Dievo globos ir visų parapijiečių bei Kurtuvėnų bažnyčią lankančių žmonių paramos ir pagalbos.

Relikviariumui yra numatyta vieta Jėzaus Kristaus altoriuje, pradėta ieškoti tinkamos įrangos, galimybių jį įrengti. Relikviariumas bus saugi vieta Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II, Šv. Kazimiero ir kitų šventųjų relikvijoms, kad tikintieji galėtų prie jų suklupti maldai, maldauti malonių, pagarbinti, atgaivinti tikėjimą, viltį, padėkoti už Šv. Jono Pauliaus II apaštališką gyvenimą ir misiją, padėjusius auginti žmonių širdyse meilę Dievui.

Šventasis Popiežius Jonas Paulius II savo beveik 27 metus trukusio pontifikato metu yra kanonizavęs 843 šventuosius bei beatifikavęs 1340 asmenų. Popiežiui Jonui Pauliui II buvo svarbu parodyti, kad šventumas yra pasiekiamas kiekvienam žmogui, kad jis yra įmanomas net ir labai sudėtingais laikais. Jo teigimu, šventumas yra atsiliepimas į malonę panašėti su Kristumi.

Pareiga – dirbti šventiesiems

Kurtuvėnų parapijos klebonas Marius Dyglys prieš trejus metus Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio dekretu buvo paskirtas įkurti, leisti ir prižiūrėti tinklapį „Lietuvos vaikų šventumo garsas“.

„Siekdamas Dievo tautos gerovės ir trokšdamas didesnės sklaidos apie kilnių Lietuvos vyrų bei moterų šventus gyvenimus paskyriau 2020 m. vasario 12 d. Vyskupo dekretu Nr.PD-013/20 Šiaulių vyskupijos kunigą Marių Dyglį įkurti ir prižiūrėti Šiaulių vyskupijos internetinį tinklalapį „Lietuvos vaikų šventumo garsas“, kuriame atsispindėtų Dievo tautos lūkesčiai kaip vox populi apie Lietuvos šventuosius, palaimintuosius, Dievo tarnus, teisuolius, iškeliavusius pas Viešpatį šventumo garse. Tegul vox populi et fama sanctitatis filiorum Lituaniae padeda mūsų Tėvynės vaikams eiti pas Viešpatį meilės, tiesos ir šventumo keliu, padedant angelams ir šventiesiems“, – rašo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

O 2023 m. spalio 25 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kurtuvėnų klebonui Mariui Dygliui įteikė dar vieną dekretą, kuriuo šį dvasininką paskyrė Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos bylos postulatoriumi.

Mergelė Barbora Žagarietė – viena iš pirmųjų XVI a. pab. – XVII a. pr. lietuvių tautos krikščioniškųjų Dievo Tarnų, išlikusių istorinėje atmintyje dorybėmis, šventumu.

Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos bylos procesas Šiaulių vyskupijoje atidarytas 2005 m. Šios bylos postulatoriumi dirbo kun. Marius Dyglys dar būdamas Žagarės parapijos klebonu. Buvo padaryta penkerių metų pertrauka, po kurios vyskupas Eugenijus Bartulis Kurtuvėnų kleboną kunigą Marių Dyglį, net ir dirbantį toli nuo Žagarės, įpareigojo toliau tęsti 2005 metais sėkmingai pradėtą darbą – vesti Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos bylą, siekiant ją paskelbti palaimintąja ir šventąja.