Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Panevėžio kankiniai
PANEVĖŽIO MIESTO MERAS RYTIS MYKOLAS RAČKAUSKAS TVIRTINO, KAD TRAGIŠKI ŠEIMŲ ISTORIJOS PUSLAPIAI NEGALI BŪTI PAMIRŠTI. „AUKOMIS ŠIE ŽMONĖS TAPO BŪTENT DĖL SAVO ĮSITIKINIMŲ, BET TOJI AUKA NENUĖJO VELTUI. TAI TAPO AKSTINU KOVOTI IR NUGALĖTI“, – KALBĖJO MERAS.

Panevėžio kankiniai

Autorius Rūta Trimonienė
Šaltinis genocid.lt, 2016 06 25

 

1941 m. birželio 25 d. maždaug už 300–400 metrų nuo Panevėžio cukraus fabriko, Plukių kaimo ūkininko laukuose, komunistai sušaudė devyniolika kalinių, atvežtų iš Panevėžio aps. vykdomojo komiteto (VK) rūsių. Tarp nužudytųjų buvo išvakarėse Kupiškio valsčiuje suimtų ir į Panevėžį atgabentų penkiolika kupiškėnų: policininkas Kazimieras Abakavičius, raštininkas Liudvikas Čepelė, muziejininkas ir vargonininkas Povilas Grakauskas, ūkininkai Petras Grigas, Jonas Pėža ir Jonas Vireliūnas, valsčiaus gyventojai Domininkas Juodiškis ir Petras Kėdainis, mokytojas Kazys Jurgevičius, Kupiškio gimnazistai Danielius Kulikauskas, Juozas Lisauskas ir Jurgis Pajarskis, prekybininkas Juozas Slenys, Amatų mokyklos mokinys Bronius Tumonis, tarnautojas Jonas Valiulis ir keturi Panevėžio apskrities gyventojai: ūkininkai Jonas Didžiulis ir Ignas Staškevičius bei Petras Jasiūnas ir Vincas Karaliūnas.
Čia, ne taip kaip kitur, liko žudynių liudytojų. Vienas jų pasakojo matęs, kaip į egzekucijos vietą atvažiavo „kalėjimo mašina ir sunkvežimis, pilnas ginkluotų kareivių. […] mašinos sustojusios prie iškastos duobės […]. Paskui du čekistai atidarę kalėjimo mašiną, į ją įšokę ir iš jos metę į duobę žmones. Į metamuosius iš pistoletų šaudę čekistai ir vyresnieji politrukai. […] Tą darbą atlikę labai greitai, maždaug per 10–15 minučių“.
Birželio 27 d. palaikai buvo atkasti. Bolševizmo aukų laidotuvės įvyko birželio 29 d. Laidotuvių procesijoje dalyvavo Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas, kiti aukšto rango dvasininkai, apie 7000 panevėžiečių. Žuvusiųjų palaikai buvo palaidoti Katedros kapinėse Panevėžyje.
1941 m. gruodžio 8 d. Panevėžio mergaičių gimnazijoje įvyko sovietų saugumiečių nukankintų aukų atminimo minėjimas, surengta žymaus fotografo Jono Žitkaus darbų apie šiuos kraupius įvykius paroda.
1942 m. sušaudymo vietoje buvo supiltas kalnelis ir pastatytas kryžius. 1942 m. birželio 28 d. kapinėse pastatyti vienodi betoniniai ant
kapiniai kryželiai. Pokarį kalnelis sunyko, 5-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje nugriauti kapinėse pastatyti antkapiniai kryželiai. 1989 m. su šaudymo vieta sutvarkyta, tų pačių metų birželio 25 d. atidengtas memorialas, kapinėse įrengta medinė atminimo lentelė. 1994 m. kapavietė sutvarkyta pagal arch. A. Širono projektą, atkuriant autentiškus kryželius su nužudytųjų inicialais.