Apaštalų Sosto dekretas dėl kun. Alfonso Lipniūno bylos

Pradinis/Apie beatifikacijos bylas, Dievo Tarnai, Kun. Alfonsas Lipniūnas/Apaštalų Sosto dekretas dėl kun. Alfonso Lipniūno bylos

 

Brangūs broliai seserys, visi gerai pamename, kad 2021 m. birželio 14 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje įvyko iškilmingas Tribunolo posėdis, kurio metu Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos byla buvo baigta vyskupijos fazėje, o dokumentai išsiųsti į Romą.

Šiandien su džiaugsmu noriu pranešti, kad Šventųjų Skelbimo kongregacija Romoje 2021 m. lapkričio 10 d. priėmė dekretą „de validitate inquisitionis dioecesanae” (Prot. N. 2688-5/21), kuriuo pripažino, kad Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos vyskupijos etapas yra galiojantis.

Šis dekretas yra labai svarbus teisinis dokumentas, kuris leidžia, kad beatifikacijos byla toliau būtų tęsiama Romoje. Bylos postulatorius, tiesiogiai bendradarbiaudamas Romoje su relatoriumi (Šventojo Sosto atstovu) rengs baigiamąjį dokumentą – „Positio“, kurio apimtis paprastai siekia 800 puslapių. Šį darbą vertins kardinolai, vyskupai ir teologai konsultoriai. Vėliau Šventasis Tėvas, vadovaudamasis „Positio“ dokumentu ir minėtų asmenų patarimu, priims galutinį sprendimą dėl kunigo Alfonso Lipniūno paskelbimo palaimintuoju.

Dėkoju visiems, kurie savo auka prisidedate prie šios beatifikacijos bylos vykdymo, ir ypač prašau melsti Gerąjį Viešpatį, kad šis beatifikacijos procesas Romoje vyktų sklandžiai ir kad mūsų Tėvynė Lietuva kuo greičiau turėtų naująjį palaimintąjį.