Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Šventė, skirta knygai, žmogui ir tautai
Uk­rai­nos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 30-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mo ir dr. Al­do­nos Va­si­liaus­kie­nės kny­gos – moks­lo stu­di­jos „Lie­tu­va – Uk­rai­na: re­li­gi­ja, moks­las, kul­tū­ra Vil­niaus vie­nuo­lių ba­zi­li­jo­nų veik­lo­je“ pri­sta­ty­mas Ska­piš­kio kul­tū­ros na­muo­se. Iš kai­rės – kny­gos au­to­rė ir t. My­ka­lo­jus (Rus­la­nas Ko­zel­kivs­kis) OSBM. Rim­vi­do Jan­ke­vi­čiaus nuo­tr.

Šventė, skirta knygai, žmogui ir tautai

Autorius Auksė Jankevičienė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2021 11 28   Rugpjūčio 24 diena Skapiškyje buvo šventinė: į nedidelį Kupiškio rajono miestelį susirinko…