Dievo tarnas kunigas Algirdas Mocius

Pradinis/Tag:Dievo tarnas kunigas Algirdas Mocius

Laimė likti gyvam

Šiaulių kraštas, 2019 01 26, Živilė Kavaliauskaitė  Šiau­lie­tis Juo­zas Mo­cius – vie­nas iš sep­ty­nių Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio par­ti­za­nų, šie­met įver­tin­tas „Lais­vės“ pre­mi­ja. Mir­ties baus­mė, pa­keis­ta į 25