1987-ieji Romoje ir Marijampolėje

 

 

Beatifikacijos iškilmės Romoje

Arkiv. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju iškilmės įvyko Romoje, Šv. Petro bazilikoje, 1987 birželio 28 d. drauge minint Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų.

Pamaldoms vadovavo popiežius Jonas Paulius II. Pagrindiniais koncelebrantais buvo dvylika vyskupų ir septyni kardinolai, atstovaujantys Europos kraštų episkopatams.

Lietuvai atstovavo Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštališkasis administratorius vysk. Antanas Vaičius, o Marijonų vienuolijai – generolas tėvas Donaldas Petraitis MIC.

Drauge su popiežine Siksto kapela pamaldose giedojo Čikagos lietuvių operos choras.

Pamaldos prasidėjo 9.30 val. Romos laiku. Kaip įprasta, paskelbimo palaimintuoju apeigos vyko šv. Mišių pradžioje, po apšlakstymo. Kandidatą pristatė vysk. Antanas Vaičius, trumpai nušviesdamas Dievo Tarno Jurgio Matulaičio biografiją, nusakydamas jo herojiškų dorybių pobūdį, jo darbų reikšmę Lietuvos katalikų Bažnyčiai ir Lietuvos vyskupų, lietuvių tautos bei marijonų kongregacijos vardu prašydamas paskelbti jį palaimintuoju. 10.18 val. šv. Tėvas ištarė beatifikacijos formulę: „Broliai ir seserys! Telšių vyskupo Antano Vaičiaus, daugelio vyskupų ir tikinčiųjų prašymu, pasitaręs su Šventųjų skelbimo kongregacija, Apaštalų sosto galia skelbiu, kad Dievo Tarnas arkivyskupas Jurgis Matulaitis-Matulevičius yra palaimintasis!”

Drauge su vysk. A. Vaičiumi iš Lietuvos į Romą tegalėjo nuvykti 8 kunigai. Tuo tarpu iš kitų pasaulio kraštų į šias iškilmes buvo susirinką apie 3500 lietuvių.

1987 m. birželio 27 d., iškilmių išvakarėse, Šv. Tėvas priėmė lietuvius piligrimus specialioje audiencijoje. Jos metu pasakyto kreipimosi įrašas išsaugotas Vatikano radijo archyvuose.

 

Beatifikacijos iškilmės Marijampolėje (Kapsuke)

Lietuvoje arkiv. Jurgio Matulaičio paskelbimas Palaimintuoju buvo švenčiamas liepos 10-12 dienomis, Lietuvos delegacijai grįžus iš Romos.

Liepos 10 ir 11 dienos buvo skirtos pasirengimui, maldai, budėjimui. Tomis dienomis (penktadienį ir šeštadienį) šv. Komuniją Kapsuko Bažnyčioje priėmė apie 3000 žmonių.

Pagrindinės iškilmės vyko sekmadienį, liepos 12 d. šv. Mišias su Lietuvos vyskupais tą dieną koncelebravo daugiau nei 70 kunigų. Tą dieną Komuniją priėmė apie 12000 tikinčiųjų. Vien pagrindinių šv. Mišių metu bažnyčioje ir šventoriuje galėjo būti daugiau kaip 10000 žmonių. Kiek buvo už šventoriaus ribų – sunku apskaičiuoti. Miesto valdžios duomenimis, liepos 12 d. iškilmėse iš viso dalyvavo apie 40000 žmonių.

Po šv. Mišių dėkojimo ir garbinimo pamaldos pirmą kartą įvyko naujai įrengtoje pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje, kurios altoriaus antstate yra jo palaikai – relikvijos.

Marijampolėje kasmet iškilmingai švenčiamas pal. Jurgio Matulaičio atlaidų aštuondienis (oktava), minint palaimintojo beatifikacijos dieną, liepos 12-ąją (aštuondienis prasideda tą liepos mėnesio savaitę, kurioje yra liepos 12 d).

Kiekvieno mėnesio 12 d. vyksta mažasis pal. Jurgio Matulaičio minėjimas. Šv. Mišios pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje aukojamos 12 val. Kiekvieną penktadienį 18 val. palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje aukojamos šv. Mišios meldžiantis įvairiomis intencijomis.

Remiantis 2004 m. vasario 9 d. Apaštališkosios penitenciarijos raštu, atlaidams, lankant palaimintojo Jurgio relikvijas Marijampolės šv. Ark. Mykolo bazilikoje, gauti, nustatytos šios progos:

  • sausio 27 d. – liturginis palaimintojo Jurgio minėjimas; mirties (gimimo dangui) diena.
  • liepos 12 d. ir du sekmadieniai – palaimintojo Jurgio garbei skirtų iškilmių liepos mėnesį pradžios ir pabaigos dienos;
  • vieną kartą per metus – pavienių tikinčiųjų laisvai pasirinktą dieną;
  • kiekvieną kartą, kai grupe atvykstama pagerbti šventas palaimintojo relikvijas.

Pagal Katalikų kalendorių žinyną