Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Misionierę ses. Gemą stojo ginti ir Anglijos karalienė Elžbieta II
Jonas Paulius II laiminą ses. Gemą Stanelytę Karagandoje 2000 m. R. Petraičio nuotrauka

Misionierę ses. Gemą stojo ginti ir Anglijos karalienė Elžbieta II

Autorius Irena Petraitienė
Šaltinis bernardinai.lt, 2023 07 05

 

Birželio 28-ąją – istorinę Kauno arkivyskupijai dieną – užbaigiant Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos arkivyskupijos fazę, prieš padėkos šv. Mišias į kard. Vincento Sladkevičiaus memorialinio muziejaus svetainę susirinko daugybė žmonių.

Nors Jūratės Jankauskienės ir Giedrės Mičiūnienės parengto leidinio „Gema – tiesos sesė“ pristatymas iš pirmo žvilgsnio tarytum neturėjo tiesioginio ryšio su Arkikatedroje bazilikoje vykusiomis iškilmėmis, tačiau dvasiniu atžvilgiu sąsajų yra. Kai 1947-aisiais mokytoja ateitininkė Adelė Dirsytė drauge su kitomis kalinėmis buvo vežama į šiaurę tiesti užpoliarinio geležinkelio, tais pačiais 1947-aisiais kun. jėzuitas Pranciškus Masilionis okupuotoje Lietuvoje įsteigė Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją, tapusia tvirta Bažnyčios pogrindinio pasipriešinimo totalitariniam režimui atrama.

Kaip tėvynainių dvasinį troškulį vilgė Magadane A. Dirsytės parašyta pirmoji maldaknygė „Viešpatie, prikelk mano tautą“, o vėliau pasaulyje pasklidusi Sibiro kankinių maldaknygė „Marija, gelbėk mus“, taip ses. Gemos Jadvygos Stanelytės 1969 m. suburtas Eucharistijos bičiulių sąjūdis pakeitė Lietuvos jaunimo dvasinį veidą.

Ses. Jadvyga Gema Stanelytė amžinųjų įžadų dieną 1953 m. R. Petraičio nuotrauka

Asmeninės kaltės jausmas dėl besiblaškančių jaunų sielų 

„Tada, kai žmogus vykdo Viešpaties valią, Kūrėjas iš savo iždų ima dieviškąsias spalvas ir kuria savo gyvąjį paveikslą, žmogaus asmenybę“, – 1947 m. pogrindyje Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją įsteigusio ir pirmojo dvasios tėvo kun. P. Masilionio drąsios konferencijos mintys, uždegančios meilę Eucharistiniam Jėzui, lietė vienuolės Gemos Jadvygos Stanelytės dvasios gelmes.

Bet rūpestis dėl „gyvojo paveikslo“, sovietinio gyvenimo, ateizmo laužomo žmogaus, ypač – lyg vėjyje tuščiai besiblaškančių jaunų sielų – smelkėsi net asmeninės kaltės jausmu: „Moralinis pakrikimas, bevališkumas, baimė būti savimi – visa tai kaip mirtinas virusas skverbėsi į visas gyvenimo sritis, – yra kalbėjusi ses. Gema. – Lietuvos situacija atrodė ypač grėsmingai, nes buvome pavergti, ir mačiau, kaip pavergėjai tiek savo sėjamas, tiek savaime išdygstančias blogybes panaudoja mūsų tautos naikinimui. Mačiau sutrikusį jaunimą, iš kurio buvo atimta draugystė su Jėzumi ir jau nebepažįstantį Jo artumo džiaugsmo. Mačiau labai daug baimės, kuri tiesiog paralyžiuoja žmones, ir jie dvasiškai miršta, dar nesulaukę kūno mirties.

Nors meldžiausi, vykdžiau visus regulos įpareigojimus, tačiau kaltė, jog ne viską padarau, ką galėčiau dabartinėje kritinėje situacijoje, tik didėjo. Per išpažintį kalbėjau kunigams apie tai, kaip jaučiuosi. Nors jie mane ramino, kad tarsi viską darau, tačiau tas skausmas ir suvokimas, jog turiu nuveikti daugiau, jog nesugebu įvykdyti Dievo pašaukimo nešti Jį į gyvenimo tirštumą, nemažėjo.“

Kongregacijoje prieš Velykas būdavo organizuojamos visą Tridienį besitęsiančios rekolekcijos. 1969 m. seserims eucharistietėms kilo sumanymas išplėsti tradicinę Velykų adoraciją iš Didžiojo ketvirtadienio į penktadienį tarp pasauliečių, tokiu būdu skatinant bičiulystę su Jėzumi kasdieniame gyvenime – mokant gyventi Dievo akivaizdoje. O paskui pradėta pratęsti adoracijas, dieną paskirstant pusvalandžiais. Kad ir ką tą pusvalandį žmogus veiktų – dirbtų ar mokytųsi – pirmiausia laiką paaukoja Viešpačiui, Eucharistiniam Jėzui ir stengiasi kuo geriausiai tą darbą atlikti. Kaip sakė ses. Gema, visada būdama Dievo akivaizdoje, Jo artumoje, patirdavo didžiulį džiaugsmą, todėl stengėsi ir kitiems atskleisti šio džiaugsmo šaltinį.

„Aš būsiu pirmas Eucharistijos bičiulis“, – nudžiugo vyskupas tremtinys (vėliau kardinolas) Vincentas Sladkevičius (1920–2000), susipažinęs su ses. Gemos į Nemunėlio Radviliškį atvežta būsimojo sąjūdžio programa. Vyskupas, palaimindamas 1969-aisiais gimusį Eucharistijos bičiulių sąjūdį, jį tarsi palydėjo pasirinktos misijos keliu. Eucharistietės, lankydamosi moterų maldos susibūrimuose, aiškindavo tikėjimo tiesas, nevengdavo kalbėti apie tikėjimo suvaržymus Lietuvoje. „Į mane neretai kreipdavosi, kad patarčiau ir pamokyčiau, kaip reikėtų susikaupti, aukotis, – atsiminimais dalijosi ses. Gema. – Išties buvo labai reikalingi dvasininkų ir pašvęstųjų susitikimai su eucharistiečiais, įdomus ir naudingas jų abipusis bendravimas.“

Eucharistijos bičiuliai Kryžių kalne 1974 m. V. Abraičio asmeninio archyvo nuotrauka

„Radau Bičiulį didį didį…“

Vidine laisve ir tvirtu ryžtu imtis konkrečių žygių alsavo ir į Vilkaviškį 1968-ųjų pavasarį vikarauti paskirtas kun. Sigitas Tamkevičius. Susirinkę bendraminčiai diskutuodavo apie tikėjimo persekiojimą ir valdžios pastangas tiesiog fiziškai sunaikinti Bažnyčią. 1969 m. už pareiškimą dėl Kauno kunigų seminarijos laisvės sovietinė valdžia Vilkaviškio vikarui kun. S. Tamkevičiui uždraudė vienus metus atlikti dvasininko pareigas.

Ši bausmė, pasak Eminencijos, išėjo į naudą. Dirbdamas melioracijoje, jis dvi dienas per savaitę turėjo laisvas ir galėjo nekontroliuojamas važinėti po įvairias Lietuvos vietas: vesti rekolekcijas, skaityti pranešimus konferencijose, bendrauti su inteligentais ir pogrindyje veikusiais vienuolynais. Ypač tada, kai Jadvyga Stanelytė SJE (žinoma Gemos vardu, o KGB užvestoje byloje vadinama Stelos slapyvardžiu) įkūrė Eucharistijos bičiulių sąjūdį.

„Kelerius metus vedžiau jiems rekolekcijas Paberžės ir Kybartų bažnyčiose. Vėliau per tardymus pamačiau, kad šis sąjūdis čekistams kėlė labai daug rūpesčio. Mano tardytojas Urbonas Eucharistijos bičiulius vadino „eucharistais“. Jo sąmonėje „eucharistas“ – tai sovietinės valdžios priešas. Čekistai šiuo atveju neklydo, nes gili tikėjimo praktika, ypač eucharistinis pamaldumas, vedė į nepaklusnumą oficialiai sovietinės valdžios ideologijai. Bet charizmatinės asmenybės ses. G. J. Stanelytės dėka Eucharistijos bičiulių sąjūdis išaugo ir paplito po visą Lietuvą“, – svarstė S. Tamkevičius.

Eucharistijos bičiulių eisena į Šiluvą, priekyje – ses. Gema Jadvyga Stanelytė. R. Petraičio nuotrauka

Kartą šių eilučių autorės paklausta, kokiu būdu pavyko patraukti jaunimą ir pasiekti tokį platų masiškumą, ses. Gema priminė, kad sąjūdžio nariais tapo katalikiškas jaunimas, iš tremties grįžusių partizanų, patriotų, disidentų šeimų vaikai: „Vieną kartą, kai mes meldėmės, ir aš tyliai mintyse Dievo Motinos paklausiau – ko tu, Marija, norėtum, kad mes padarytume Jėzaus garbei, kad Tau būtų džiaugsmo? – dėstė ses. Gema, kalbėdama apie Eucharistijos Bičiulių organizuotas eisenas, maldingas atgailos keliones į Šiluvą, Mergelės Marijos apsireiškimo vietą. – Ir tuoj man kilo mintis: ateikite pėsti, kalbėdami rožančių į Šiluvą. Toks vidinis balsas, tiesiog balsas. Tai buvo prašymas ir įsakymas.

Aš pasakiau visiems, bičiuliai sutiko. Vienus metus ėjom, o kun. S. Tamkevičius SJ sako: „Kodėl vienus, eikit ir kitus metus.“ Tada jau – kasmet. Organizavimas buvo stebuklų stebuklas. Tada mobiliųjų telefonų nebuvo, ne visi net paprastus telefonus turėjom, visi užkoduoti, visi sekami. Bet Viešpats taip duodavo, kad susitvarkom. Konspiraciniais sumetimais keisdavome kelionių laiką ir maršrutus. Vieną kartą iš Panevėžio į Šiluvos eiseną atvažiavo visas autobusas. Bičiuliai pasakojo, kad iš anksto išpirko visus autobuso bilietus. Atvažiavo visi savi…“

Kodėl būtent toks judėjimo pavadinimas – Eucharistijos bičiuliai? Iš pradžių, kaip pasakojo ses. Gema, buvo kilusi mintis galbūt paprasčiausiai perimti „Eucharistijos karžygių“ vardą, kaip vadinosi dar prieš pat sovietų okupaciją kun. Pranciškaus Masilionio SJ įkurtas judėjimas. Jo nariai buvo raginami dažnai dalyvauti pamaldose, kas mėnesį eiti išpažinties ir suvokė save kaip Gyvojo Jėzaus karius.

„Čia galima įžvelgti tam tikrų panašumų, tačiau, aišku, buvo ir skirtumų. Taip pat pagalvojau, kad žodis „karžygys“ sovietinės okupacijos sąlygomis nelabai tinka, nes tai bus tik dar vienas pretekstas valdžiai manyti, jog prieš ją kovojama, kad čia kuriama kažkokia militaristinė organizacija. Tada atsigręžiau į kunigo P. Masilionio SJ giesmės „Radau bičiulį didį…“ žodžius ir pagalvojau, kad būtent Jėzus yra ištikimiausias mūsų bičiulis ir Jis kviečia mus bičiuliautis“, – sakė ses. Gema.

Vyskupas Jonas Kauneckas. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotrauka

Knygos „Gema – tiesos sesė“ pristatyme tarp gausaus būrio žmonių dalyvavo ir tik pirmą kartą peržengusiųjų arkivyskupijos muziejaus istorinės svetainės slenkstį, ir iš rankų nepaleidusiųjų išmaniojo telefono, kuriame pliekė ir pliekė savas asmenukes. Tačiau prabilus vysk. emeritui Jonui Kauneckui, Eucharistijos bičiulių globėjui Alytuje, Telšiuose ir Panevėžyje, įsiviešpatavo tyla. Ekscelencijos Jono karštas ir įtaigus žodis, regis, kiekvienam smigo širdin. Ganytojo nuomone, Eucharistijos bičiuliai 8–9 dešimtmečiais pakeitė Lietuvos dvasinį veidą, todėl būtina šį judėjimą ir dabar gaivinti.

Anksčiau ir ses. Gema yra pareiškusi: „Kad ir kokia baisi atrodytų krizė, kurią patyrėme, aš žinojau ir tai, kokia jėga slypi Jėzuje, kuris guodžia įbaugintas mūsų sielas, kviesdamas glaustis prie Jo. Supratau, kad kelias, kurio meldžiu – tai pirmiausia bendrystė Eucharistijoje, mūsų gyvenimo sueucharistinimas, per mus Jėzus turi iš tabernakulio nužengti į kasdienybę, mūsų darbus, šeimas.“

Buvau kilniai mokoma visur įžiūrėti gerojo Dievo ranką

„Kaip žemė mums yra žemiškojo gyvenimo pagrindas, taip vidujinis jungimasis su Dievu yra dvasios gyvenimo pagrindas“, – sakė tėvas P. Masilionis SJ, įpareigojęs seseris dvasiškai vadovauti skirtingo amžiaus pasauliečių būreliams. 1972 m. pradėjus eiti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai“, Eucharistijos bičiuliai ses. Gemos pavyzdžiu buvo vieni uoliausių ir drąsiausių faktų rinkėjų bei perdavėjų, pogrindinės spaudos platintojų ir talkininkų.

Leidinio steigėjui ir vyr. redaktoriui kun. S. Tamkevičiui buvo atėjusi mintis Vilniaus universitete filologiją studijavusią, gerai lietuvių, rusų kalbas mokančią ses. Stanelytę įtraukti į redagavimo darbą, bet susilaikė. Tai būtų apriboję jos galimybes vadovauti  Eucharistijos bičiuliams. Jau tada į ją buvo atkreiptas KGB dėmesys, bute atlikta krata, paimtas pirmasis „Kronikos“ numeris ir užvesta baudžiamoji byla Nr. 345. „Aš buvau laiminga, kad visa siela ir kūnu galėjau atsidėti Viešpaties man paskirtai misijai, – sakė ses. Gema. – Keliavau po visą Lietuvą, organizavau Eucharistijos Bičiulius, maldingas keliones, ir visiškai nesirūpinau, kad mane seka budri saugumo akis.“

„LKB Kronikos“ bendradarbiai Kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialiniame muziejuje. Iš kairės: Liudvikas Simutis, mons. Alfonsas Svarinskas, arkivysk. Sigitas Tamkevičius, ses. Nijolė Sadūnaitė, ses. Gema Jadvyga Stanelytė, ses. Virginija Kavaliauskaitė, ses. Gerarda Šuliauskaitė. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotrauka

Pasak Moldovos katalikų dvasininko kan. Vladimiro Zavalniuko, nuožmaus ateizmo režimas privertė žmones slėpti ir saugoti viską širdyje, o gyvas tikėjimas ir meilė Gailestingajam Jėzui kvietė su dar didesniu užsidegimu veikti, dalytis Dievo meile su kitais žmonėmis, o sesers Gemos atveju – ir su kitomis tautomis. „1979 metais mes – trys Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto nariai – kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Juozas Zdebkis ir aš, – renginyje atsiminimais dalijosi kard. S. Tamkevičius, – lankėme Moldovos katalikus. Ir čia radome uoliai misijose besidarbuojančią ses. Gemą Jadvygą Stanelytę. Šios sesers mylinčioje širdyje vietos užteko ne tik Lietuvos, bet ir Gruzijos, Moldovos ir Kazachstano katalikams.“

O kan. Vladislavas Zavalniukas atsiminimuose džiaugėsi, kad ses. Gema supažindino su šiais kovingais Lietuvos tikėjimo bendražygiais, taip pat su profesoriumi, branduolinės fizikos mokslininku, disidentu Andrejumi Sacharovu. Jis, susiklosčius sudėtingoms aplinkybėms, Moldovos tikintiesiems ištiesė pagalbos ranką.

Kai 1980 m. liepos 11 d. areštuota ses. G. M. Stanelytė beveik pusmečiui buvo uždaryta KGB kalėjime, „Kronikoje“ buvo publikuojami TTGKK narių, Eucharistijos bičiulių protesto pareiškimai, aprašytas gruodžio 16 d. Kelmėje vykęs teismo procesas. Ankstų rytą, dar tamsoje, prie teismo durų susirinko būrys ses. Gemos bičiulių. Kai prie teismo sustojo pilka kalėjimo mašina, kažkas iš jos draugų, prasiskirsčius milicininkams, prišoko prie geležinės kalėjimo mašinos ir garsiai sušuko prie pat automašinos durų plyšio: „Gema! Gema! Mes su tavimi!“

Atvažiavę kunigai S. Tamkevičius, Vincentas Vėlavičius, A. Svarinskas prisistatė kaip Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariai ir prašė leisti pasimatyti su teismo pirmininku. Kodėl teisme atsisakė advokato ir savo pačios apsigynimo žodžio, ses. Gema šių eilučių autorei yra taip aiškinusi: „Visą kardomąjį laiką kalbai ruošiausi. Tačiau Viešpats panorėjo kitaip. Visos mano pastangos buvo bergždžios. Jėzus kalbėjo mano sieloje: „Tu būsi mano nuolankumo liudytoja. Aš taip pat teisiamas tylėjau, nors galėjau savo kalba sutriuškinti ir sinedrijoną, ir Pilotą. Manimi taip pat nusivylė savieji. Ir tu priimk tą nuolankumo auką.“

Ir kas man beliko daryti? Dar daugiau. Jėzus atėmė iš manęs bet kokią pasipriešinimo galimybę. Tapau kaip nudžiūvęs medis, jokios minties, jokios prošvaistės, galva kaip iššluota… Todėl mano apsigynimo kalba buvo tik vienas sakinys: „Esu dėkinga Viešpačiui už galimybę savo tikėjimą paliudyti laisvės kaina.“ Nuvyliau savuosius ir nustebinau teismą. Nežinomi Viešpaties keliai, o mūsų ribotam protui dažnai atrodo nelogiški ir nuostolingi.“

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotrauka

Teismo nuosprendis – treji metai laisvės atėmimo. Pagal teismo sprendimą, bausmę ses. G. Stanelytė turėjo atlikti Lietuvoje, Panevėžio moterų kalėjime. Ten jau buvo dvi Šventosios Šeimos kongregacijos seserys, nuteistos už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ dauginimą ir platinimą. Jos laukė ses. Gemos, sutiktuvėms taupydamos lagerio „gardumynus“.

Deja, saugumiečių akys akylos, ausys ausylos… Todėl ji buvo išvežta į Nižnij Tagilo lagerį. Apie drąsios vienuolės areštą ir bausmės atlikimo vietą Vakarai sužinojo iš „LKB Kronikos“. Į lagerį ėmė plaukti laiškai iš užsienio su reikalavimu pranešti apie laiško įteikimą adresatui. Lagerio vadovybei teko su tuo skaitytis ir nori nenori laiškus įteikti.

„Kartą operatyvinio skyriaus darbuotoja įteikdama laiškus su ironija paklausė, ar aš pažįstu tuos žmones, kurių laiškus gaunu. Atsakiau, kad ne. „Tai kam tie laiškai?“ – mestelėjo ji. Į jos klausimą atsakiau klausimu: „Jūs komunistų partijos narė?“ „Žinoma“, – nustebo ji. „Ar jums malonu gauti laišką iš jums nepažįstamo, bet tos pačios partijos nario?“ – „Malonu.“ – „Ir man malonu gauti laiškus iš to paties tikėjimo brolių ir sesių, nors asmeniškai nepažįstu.“ Iš jos veido dingo ironija, atrodo, kad mes viena kitą supratome“, – pasakojo ses. Gema.

Kiekvienas ses. Gemos iš Nižnij Tagilo lagerio gautas laiškas patekdavo į „LKB Kroniką“: „Didžiausia paguoda – tai savo mažą auką sujungti su Kristaus didžiąja auka ir turėti nuolankią viltį, jog Viešpats priims. Labiausiai maldauju Dievą, kad niekur neprasilenkčiau su Jo valia, ypač kad Eucharistijos Bičiuliai ir seserys augtų meile bei skaičiumi ir neštų Lietuvai tikrąjį atgimimą. Nebijokime jokios ateities. Ji Viešpaties rankose, brangi ir graži, tuo labiau kad vienas kitą remiame malda ir auka. Jūs visi gyvi mano širdyje. Mano nuolatinės šv. Mišios ir nuolatinė šv. Komunija – tai dėkingai iš Viešpaties rankų priimti kiekvieną akimirką, visus netikėtumus, pajuoką, pažeminimą, nuoskaudą – mažus dyglius iš Kristaus erškėčių karūnos. Jie gera praktika tos teorijos, kurios buvau kilniai mokoma: pamilti pažeminimus, auką – žodžiu, paskutinę vietą, ir visur įžiūrėti gerojo Dievo ranką.“

Dėl „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ žinių sovietų valdžios instancijos gaudavo Vakarų politinių ir religinių organizacijų prašymus paisyti Tarptautinės žmogaus laisvės teisių konvencijos. Į ses. Gemos Stanelytės bylą atsiliepė net Anglijos karalienė Elžbieta II, prašydama ją išlaisvinti. „LKB Kronika“ pranešė: 1982 m. vasario 16 d., atlikusi pusę bausmės, iš Nižnijo Tagil lagerio į Lietuvą sugrįžo ses. Gema Stanelytė.