Lietuvos vaikų šventumo garsas

Prof. kun. Paulius Rabikauskas SJ

Paulius Rabikáuskas (1920 08 16 Gudžiūnai – 1998 03 07 Roma), Lietuvos katalikų kunigas, teologas, istorikas. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (1961). Bažnyčios istorijos dr. (1955). Krokuvos Popiežiškosios teologijos akademijos (1991) ir Vilniaus universiteto (1994) garbės daktaras. Jėzuitas (1938).
Išsilavinimas ir veikla 1942–44 Pagryžuvyje studijavo filosofiją. 1944 pasitraukė į Vokietiją; Pullacho kolegijoje (prie Miuncheno) tęsė filosofijos ir teologijos studijas. 1948 įšventintas kunigu. 1949 baigė teologijos studijas Büreno kolegijoje (Šiaurės Reino‑Vestfalijos žemė). 1949–50 prisidėjo prie lietuvių tremtinių sielovados Belgijoje. 1951–53 studijavo Bažnyčios istoriją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. 1953–55 Miunchene studijavo lotynų kalbą, paleografiją ir diplomatiką. 1955–94 Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Bažnyčios istorijos fakultete dėstė lotyniškąją paleografiją ir popiežių diplomatiką, 1970–73 ir 1985–91 fakulteto dekanas, 1975–78 universiteto vicerektorius; profesorius (1961). Nuo 1975 tarptautinio mokslinio žurnalo Archivum Historiae Pontificiae redaktorius. 1987 su kitais suorganizavo istorikų tarptautinę konferenciją Lietuvos krikšto 600 metų sukakčiai paminėti (1989 italų kalba išleisti P. Rabikausko redaguoti šios konferencijos darbai).

Paulius Rabikauskas 1992 m. popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas Šventųjų skelbimo kongregacijos konsultantu.

Rašytinis palikimas
Parašė veikalus: Vilniaus universiteto įkūrimas. Karaliaus ir popiežiaus dotacijos (The Foundation of the University of Vilnius. Royal and Papal Grants 1979), Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras (1993), sudarė knygą Ankstyvieji Vilniaus universiteto istorijos šaltiniai (išleista 2009 Vilniuje).
Paskelbė mokslinių straipsnių apie Vilniaus universiteto istoriją, jėzuitų veiklą Lietuvoje, popiežių dokumentų istoriją Lietuvių katalikų mokslo akademijos Metraštyje, Suvažiavimų darbuose, periodiniuose leidiniuose Laiškai lietuviams, Aidai, bendradarbiavo leidiniuose Lietuvių enciklopedija, Lexikon für Theologie und Kirche, Bibliotheca Sanctorum. Redagavo ir parengė spaudai studiją Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lituaniae (1971–78).

Read more about the article Kristaus Bažnyčios kunigas – europinio garso istorikas
Kun. prof. Paulius Rabikauskas Algimanto Žižiūno nuotrauka

Kristaus Bažnyčios kunigas – europinio garso istorikas

Autorius Alfonsas Zubreckas Šaltinis XXI amžius, Nr. 60 (1361), 2005 08 17   Kunigo profesoriaus Pauliaus Rabikausko gimimo 85-osioms metinėms Lietuvos jėzuitų provincijos kunigas,…