Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kuršėnų kankiniai Kan. Vaclovas Dambrauskas ir Kazimieras Pieškus

Vaclovas Dambrauskas gimė 1878 m. spalio 4 d. Svirbučių dvare, Kuršėnų parapijoje. Mokėsi Kuršėnuose, Šiauliuose, Maskvoje. 1910 m. birželio 20 d. gavo kunigystės šventimus, būdamas beveik 32 m. amžiaus. Po to dirbo vikaru Naujamiestyje, Vosyliškyje, Labūnavoje. Naujamiesčio ir Nauradų mokyklose dėstė tikybą. 1925-1941 m. klebonavo Kuršėnuose. 1927-1933 m. pastatė Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kurią 1933 m. rugsėjo 29 d. konsekravo Telšių vysk. Justinas Staugaitis. 1934 m. pakeltas kanauninku. 1935 m. Telšių vyskupijos sinodo konsultorius. 1938 m. kan. V. Dambrauskui suteiktas neiškeliamo klebono parochus inamovibilis statusas. Kanauninkas buvo visuomeninkas, autoritetingas, labai gerbiamas, maloniai bendraujantis su žmonėmis. Jis uoliai globojo neturtingus, vargšus ir sunkiai sergančiuosius.

Kazimieras Pieškus – pasaulietis katalikas, nevedęs, ūkininkas, Dievo apdovanotas humoro jausmu. Jis gimė 1898 m. Vozbučių km., Kuršėnų vlsč.
1940 m. SSRS okupavo Lietuvą. Komunistai nekentė kan. V. Dambrausko ir 1941 m. birželio 25 d. 18 val. šventoriuje suėmė iš bažnyčios išėjusį kleboną bei jį užstojusį ūkininką Kazimierą Pieškų. Abu vyrus – kleboną ir ūkininką – badė durtuvais, daužė šautuvų buožėmis, kol galiausiai nužudė. Nukankintuosius užkasė duobėje. Žudikai, įvykdę egzekuciją, kalbėjo nesą įsitikinę jų kaltumu. Perlaidojant rasti labai sudarkyti kūnai: klebono akys išbadytos, rankos išlaužtos, po to nušautas, o ūkininko nukirsti abiejų rankų pirštai, išdurtos akys, subadyta durtuvu ar peiliu krūtinė. 1941 m. birželio 29 d. abu kankiniai palaidoti Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje.
Kanauninkas Vaclovas Dambrauskas ir ūkininkas Kazimieras Pieškus, priėmę ir atlaikę kankinystę, nieko neišdavę, nepalūžę mirties akimirką, tapo savo miestelio apsaugos skydu, nes sovietiniai aktyvistai Kuršėnuose, prieš pabėgdami paskui sprunkančią Raudonąją armiją, daugiau nieko nesuėmė ir nenužudė.
Gautas iš Vatikano dekretas, „…kad iš Šventojo Sosto pusės nėra kliūčių, Dievo tarnų Vaclovo Dambrausko, diecezinio kunigo, ir Kazimiero Pieškaus, ištikimo Kristui pasauliečio, beatifikacijos arba kankinystės pripažinimo bylai svarstyti laikantis vyskupų atliekamų tyrimų šventųjų skelbimo bylose normų“ (Šventųjų bylų kongregacija Vatikane, kardinolas Angelus Becciu, Prot. N. 3511-1/19, Roma, 2020 m. birželio 9 d.).
Atidarytas Beatifikacijos bylos (Bb) procesas Šiaulių vyskupijoje 2021 m. spalio 13 d.
Atminimo diena – birželio 25-oji.

Liudijimus apie Dievo Tarnų kanauninko Vaclovo Dambrausko ir ūkininko Kazimiero Pieškaus užtarimu patirtas malones prašome siųsti į Šiaulių vyskupijos kuriją: DTkkVDbb + DTkKPbb, Šiaulių vyskupijos kurija, Tilžės g. 186, 76294 Šiauliai, tel. (41)521110, faks (41)521114, el. paštas: siauliai.beatifikacija@gmail.com
Dėkojame Jums ir prašome, kad nurodytu adresu pranešdami liudijimus, taip pat parašytumėte savo tikslius kontaktinius duomenis.
Beatifikacijos bylos postulatorius mons. Vytautas Kadys
(Tekstas publikuojamas iš “Katalikų žinynas 2023”, Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 2023, p. 279-280)

Read more about the article Tikėjimo kankinių istorijos keliamos iš užmaršties
Kur­šė­nų baž­ny­čia, ku­rią, su­de­gus me­di­nei Kur­šė­nų baž­ny­čiai, at­sta­tė ka­nau­nin­kas Vac­lo­vas Damb­raus­kas.

Tikėjimo kankinių istorijos keliamos iš užmaršties

Autorius Rita Žadeikytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2018 01 05   Ti­kė­ji­mo kan­ki­nių is­to­ri­jos ke­lia­mos iš už­marš­ties Šiau­lių vys­ku­pi­jos ini­cia­ty­va pra­dė­ta rink­ti,…

Kunigų kankinių atminimui

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė Šaltinis XXI amžius, 2011 06 23   Šįmet su skausmu prisimename ir minime prieš 70 metų sovietų išniekintus,…