Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Konstantinas Daukantas

Kunigas kankinys Konstantinas Daukantas gimė 1896 m. spalio 28 d. Telšių rajono Patausalės kaime. 1925 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1925 m. birželio 14 d. ir paskirtas vikaro pareigoms į Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią . Nuo 1928 m. – Šiaulių karo kapelionas. 1931–1933 m. Kurtuvėnų bažnyčios administratorius. Nuo 1934 m. vėl Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos vikaras, administratorius, mokyklos kapelionas. 1938 m. – pėstininkų pulko Varniuose vicekapelionas. 1939 m. paskirtas Ukmergės lenkų gimnazijos tikybos mokytoju ir kapelionu, bet greitai sugrąžintas į Šiaulius.
1940 m. vasarą bolševikams okupuojant Lietuvą, pasitraukė (laikytas dingusiu be žinios) į Vokietiją, iš ten – į nacių okupuotą Lenkiją. Varšuvoje dirbdamas pastoracinį darbą, gelbėjo žydus, išduodamas fiktyvius krikšto metrikus ir kitus dokumentus svetimomis pavardėmis. Vokiečiai tai susekė ir už artimo meilės darbą kun. K. Daukantą 1941 m. liepos 24 d. išvežė į Aušvico II konclagerį su specialiomis kameromis ir krematoriumu greitam pasmerktųjų naikinimui.
Kankinystę kunigas ir visuomenininkas K. Daukantas baigė 1942 m. kovo 10 d., eidamas 46-uosius savo gyvenimo metus.
Gautas iš Vatikano dekretas, „…kad iš Šventojo Sosto pusės nėra kliūčių, Dievo tarno Konstantino Daukanto, diecezinio kunigo, beatifikacijos arba kankinystės pripažinimo bylai svarstyti laikantis vyskupų atliekamų tyrimų šventųjų skelbimo bylose normų“ (Šventųjų bylų kongregacija Vatikane, kardinolas Angelus Becciu, Prot. N. 3507-2/19, Roma, 2020 m. balandžio 15 d.).
Atidarytas Beatifikacijos bylos (Bb) procesas Šiaulių vyskupijoje 2021 m. lapkričio 27 d.

Atminimo diena – kovo dešimtoji.

Liudijimus apie Dievo Tarno kunigo kankinio Konstantino Daukanto užtarimu patirtas malones prašome siųsti į Šiaulių vyskupijos kuriją: DTkkKDbb, Šiaulių vyskupijos kurija, Tilžės g. 186, 76294 Šiauliai, tel. (41)521110, faks (41)521114, el. paštas: siauliai.beatifikacija@gmail.com
Dėkojame Jums ir prašome, kad nurodytu adresu pranešdami liudijimus, taip pat parašytumėte savo tikslius kontaktinius duomenis.

Beatifikacijos bylos postulatorius kun. Matas Kasparas

Kunigų kankinių atminimui

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė Šaltinis XXI amžius, 2011 06 23   Šįmet su skausmu prisimename ir minime prieš 70 metų sovietų išniekintus,…