Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Stanislovas Rimkus

Kunigas kankinys Stanislovas Pijus Rimkus gimė 1912 m. sausio 2 d. Kvėdarnos parapijoje, Pašlynio vienkiemyje. Kai Stanislovui sukako septyni metukai, mirė tėvelis. Motina su penkiais vaikais sunkiai vertėsi.
1936 m. gegužės 30 d, baigus Telšių kunigų seminariją, gavo kunigystės šventimus ir buvo paskirtas Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios vikaru. 1938 m. įkūrė Kražių skerdynių muziejų, 1939 m. – laikraštį „Kražių aidai“. Vadovavo įvairioms katalikiškoms organizacijoms.
Pirmosiomis okupacijos savaitėmis bauginimais ir revolveriu enkavedistų verbuotas bendradarbiauti. Nesutiko. 1940 m. rugpjūčio 3 d. buvo paskelbtas Lietuvos įjungimas į Sovietų Sąjungą (SSSR). Tą dieną Kražių bažnyčioje vyko choristų repeticijos. Po jų kun. S. P. Rimkus paragino žmones būti arčiau Eucharistijos ir pacitavo iš knygos Stalino žodžius, kad, kovojant su religija, reikia ne ginkluotos kovos, o pamažu ją spausti ir sunaikinti. Ši repeticija saugumo buvo įvardinta slaptu susirinkimu. Tai buvo pretekstas jį suimti ir apkaltinti. Žmonės rinko parašus, siekdami teisybės. Bet parašai tapo jo kaltės įrodymu. Juo daugiau parašų, juo didesniu valdžios priešu jis virto. Dėl to negelbėjo net 1000 surinktų parašų. Po trijų dienų, rugpjūčio 6 d., jis buvo suimtas ir įkalintas Raseiniuose.
Prasidėjus karui, išvežtas į Orenburgo (sovietmečiu buv. Čkalovo) srities Sol-Iletsko kalėjimą Pietų Urale. Nuteistas 10 m. kalėjimo ir 5 m. tremties už veiklą su kontrrevoliucinėmis pavasarininkų ir tretininkų organizacijomis. Apeliaciniame skunde Stanislovas Pijus Rimkus aiškino, kas buvo pavasarininkai ir tretininkai, nurodė kilęs ne iš buožių, kaip rašyta byloje. 1942 m. sausio 19 d. posėdyje nuteistas sušaudyti. Po visų kankinimų nuosprendis įvykdytas 1942 m. gegužės 20 d. Tada jaunasis kunigas kankinys buvo 30 metų amžiaus.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kun. S. P. Rimkus pripažintas Laisvės kovų dalyviu, o 2006 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos prezidento V. Adamkaus apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu (po mirties).
Gautas iš Vatikano dekretas, „…kad iš Šventojo Sosto pusės nėra kliūčių, Dievo tarno Stanislovo Pijaus Rimkaus, diecezinio kunigo, beatifikacijos arba kankinystės pripažinimo bylai svarstyti laikantis vyskupų atliekamų tyrimų šventųjų skelbimo bylose normų“ (Šventųjų bylų kongregacija Vatikane, kardinolas Angelus Becciu, Prot. N. 3509-2/19, Roma, 2020 m. kovo 20 d.).
Atidarytas Beatifikacijos bylos (Bb) procesas Šiaulių vyskupijoje 2202 m. gegužės 21 d.

Atminimo diena – gegužės dvidešimtoji

Liudijimus apie Dievo Tarno kunigo kankinio Stanislovo Pijaus Rimkaus užtarimu patirtas malones prašome siųsti į Šiaulių vyskupijos kuriją: DTkkSRbb Šiaulių vyskupijos kurija, Tilžės g. 186, 76294 Šiauliai, tel. (41)521110, faks (41)521114, el. paštas: siauliai.beatifikacija@gmail.com
Dėkojame Jums ir prašome, kad nurodytu adresu pranešdami liudijimus, taip pat parašytumėte savo tikslius kontaktinius duomenis.

Beatifikacijos bylos postulatorius kun., civil. t. mgr. Donatas Klimašauskas

Read more about the article Sušaudytas toli nuo namų…
Stanislovas Rimkus ir prieš jį Kražiuose kunigavęs kun. Gudmonas

Sušaudytas toli nuo namų…

Autorius Antanas Girčys Šaltinis Kelmės rajono laikraštis "Bičiulis", 2012 05 15   Sausio 2–ąją sukako 100 metų nuo Kražių vikaro Stanislovo Rimkaus…