Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Kunigo Aleksandro Papučkos vardo įamžinimas
prie kun. A. Papučkos kapo Biržų grigališkojo choralo grupė su klebonu kun. Algiu Neverausku

Kunigo Aleksandro Papučkos vardo įamžinimas

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė 
Šaltinis Lietuvos aidas, 2017 08 12

 

Kunigo A. Papučkos atminimas įamžintas keliomis formomis: rašto darbais, skirtais dvasininkui, paties kun. A. Papučkos paliktais tautosakos garso įrašais, įsteigta premija, antkapiniu paminklu, kunigą pažinojusių bei su juo bendravusių žmonių pasakojimų sklaida ir, svarbiausia, maldomis ir šv. Mišiomis.

Knygos

Paminėtinos keturios įvairios apimties kun. A. Papučkai skirtos knygos. Tai kun. Stepono Galvydžio (1916 10 05(10)–1941 01 26–1999 03 20) dar sovietmečiu – 1978 m. parašyta biografinė knyga „Kunigas Aleksandras Papučka“, kuri išleista beveik po 20 metų – 1997 m.

1998 m. išleista kun. Edmundo Rinkevičiaus atsiminimų knygelė „Tavyje, Dieve, visa mano viltis“.

2012 m. pasirodė  Romualdo Vytauto Rimšos sudarytas rinkinys „Svėdasai: praeitis ir dabartis: teminis straipsnių rinkinys“  (T. 1), kuriame pateikta išsami kun. A. Papučkos biografija.

2017 m. išleista Birutės Žemaitytės parengta ir užrašyta knyga „Kunigas Aleksiukas. Pasakojimai apie kunigą Aleksandrą Papučką“ (Vilnius. 2017.  288 p. su iliustracijomis). Knygos  anotacijoje rašoma, kad „ išsamiai aprašomas kunigo Aleksandro Papučkos gyvenimas, apžvelgiama jo sielovadinė bei geraširdiškos artimo meilės veikla įvairiose Lietuvos Aukštaitijos krašto parapijose: Svėdasuose, Andrioniškyje, Adomynėje, Vabalninke, Anykščiuose, Salake, Skiemonyse, Sudergyje, Kupreliškyje. Pateikiama giminių ir artimųjų atsiminimų, keletas jo pamokslų tekstų“.

Vyskupas Jonas Kauneckas pašventina Kupreliškio parapijos namus. Kairėje pusėje kun. Virgilijus Liuima

 Apie kun. A. Papučką pasakoja buvęs skiemoniškis Rimantas Čekelis, šalia sėdi – jo sesuo Laima Čekelytė – Sližienė ir knygos autorė Birutė Žemaitytė

 žvakutę ant kun. A. Papučkos kapo uždega Rimantas Čekelis

prie kun. A. Papučkos kapo Biržų grigališkojo choralo grupė su klebonu kun. Algiu Neverausku

Kunigo Aleksandro Papučkos gerbėjus skambiomis dainomis džiugino Pasvalio giesmininkės. Iš kairės: Alė Lisinskienė, Laima Muralienė, Vanda Baltrūnienė, Emilija Patkaukienė, Valė Puodžiūnienė (su akordeonu). Už giesmininkių stovi vyskupas Jonas Kauneckas

Knygą sudaro trys dalys: I. Gyvenimo kelias (tai vaikystė bei kunigo darbai įvairiose parapijose); II. Atsiminimai (tai kan. Edmundo Rinkevičiaus pasakojimas;  publikuojami atsiminimai į Amžinybę iškeliavusių dvasininkų: kun. Juozapo Garškos; kun. Antano Gružausko, kun. Liongino Neniškio, kun. Leonardo  Skardinsko, kun. Stanislovo Krištanaičio; pateikti ir pasauliečių atsiminimai); III. Neužmirštama draugystė – tai knygos autorės Birutės Žemaitytės asmeniniai prisiminimai. Prieduose spausdinami kun. A. Papučkos dvylikos pamokslų tekstai.

Reikia pasidžiaugti ir padėkoti Pasaulio anykštėnų bendrijai, kuri yra parengusi ir vis gražiai papildo Anykštėnų biografijų žinyną. Čia daug vietos skirta ir kunigui Aleksandrui Papučkai  (medžiagą galima rasti internete: „Pasaulio anykštėnų bendrija“).

Be to, kun. A.  Papučkai skirtų straipsnių yra rajoninių bei respublikinių laikraščių puslapiuose („XXI amžiuje“, „Lietuvos aide“).

Archyvinė medžiaga

Svarbi unikali kun. A. Papučkos tautosakos garso įrašų medžiaga saugoma Lietuvių literatūros ir  tautosakos instituto Tautosakos archyve. Žinoma Lietuvos etnologė, tautosakininkė Gražina Kadžytė pasakojo, kad autorinėje laidoje – LRT radijo viktorina „Ot tai tau“ ji kartais kviečianti dovanoti Tautosakos archyvui  rankraščių, garso, vaizdo įrašų. 2017 m. atvykęs Edmundas Indriūnas  (kun. A. Papučkos sesers Marės sūnus) patikėjo archyvui 28 magnetofono juostas. Juose kunigo A. Papučkos įrašyta tėvų, seserų, Svėdasų apylinkių dainos, jo paties ir giminaičių jubiliejai, šventės, įvairūs pokalbiai. Besidomintieji gali susipažinti su įrašais, o skaitmeninės kopijos yra parengtos kunigo giminaičiams.

Premija

Jau 2016 metais Svėdasiškių draugija „Alaušas“ įsteigė kasmetinę Aleksandro Papučkos „Meilės ir gerumo“ premiją. Premijos steigėjas ir fundatorius, svėdasiškių draugijos „Alaušas“ pirmininkas (2007–2017) Algimantas Indriūnas. Premija už atliktus darbus ar sukurtus rašinius skiriama jaunimo atstovams ir įteikiama rugsėjo mėnesį per tradicines Vaižgantines Maleišiuose (Anykščių r.). Pirmąja šios premijos laureate tapo Aušrinė Neniškytė (2016) –  Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijos 10-osios klasės moksleivė. Jos rašinys apie meilę žmogui, konkurse „Dievui, Žmogui ir Tėvynei“ Svėdasų gimnazijos mokytojų ir premijos steigėjo buvo pripažintas pačiu geriausiu.

***

Apie kun. A. Papučką giminaitis A. Indriūnas yra rašė:  „Visą savo gyvenimą, kuris vedė persekiojimo žeminimo keliais, sunkiai dirbo Dievo, žmogaus ir Tėvynės meilei. Eidamas Kristaus keliu, jis neatstūmė nė vieno žmogaus. Jis mylėjo net savo kankintojus-saugumiečius. Kiekvienas žmogus jam buvo geras, vertas meilės. Jo širdyje tilpo visi. Kiekvieną paguodė, padrąsino, nors pats visą laiką buvo skriaudžiamas, persekiojamas. Jo širdis verkė, bet jis visiems šypsojosi. Jis gyveno visiems žmonėms. Jo atjautimas žmonių, jų vargų turbūt iš savo sunkaus gyvenimo ir jautrios širdies“.

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo