Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Prasidėjo „Studium“ – Šventųjų skelbimo kursai

Prasidėjo „Studium“ – Šventųjų skelbimo kursai

Šaltinis Vatican News, 2018 01 17

 

Pirmadienį Urbono universitete Romoje prasidėjo kasmet rengiami Šventųjų skelbimo kongregacijos kursai. Juose formuojami būsimi šventųjų skelbimo bylų ekspertai, perduodamos jiems šiam darbui būtino teologijos, istorijos ir teisės žinios.

Įvadinę kalbą kurso dalyviams pasakė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Amato, kuris apžvelgdamas Kongregacijos per praėjusius metus nuveiktus darbus paminėjo ir Lietuvą, kaip vieną iš vienuolikos šalių, kuriose 2017 įvyko beatifikacijos. Kongregacijos prefektas kardinolas Amato Vilniuje birželio 25 dieną paskelbė Bažnyčios kankinį ir arkivyskupą Teofilių Matulionį palaimintuoju.

Dešimtmetį kongregacijai vadovaujantis kardinolas Amato yra padėjęs parengti tūkstančius palaimintųjų ir šventųjų skelbimo bylų. Jis kursų dalyviams palygino savo vadovaujamos kongregacijos darbą su prabangių automobilių gamyklomis. Kaip šių fabrikų sėkmingas darbas yra jų nuolatinių tyrimų ir pastangų diegti naujoves vaisius, taip Šventųjų skelbimo kongregacija „gamina“ palaimintuosius ir šventuosius, sakė kardinolas Amato, tokius, kaip šventieji Kalkutos Motina Teresė, Pijus iš Pietrelčinos, Jonas Paulius II ir arkivyskupas Oskaras Arnulfas Romero y Galdamezas.

Palaimintieji ir šventieji dėl nepaprasto Evangelijos liudijimo mūsų laikais yra Bažnyčios ir visuomenės pasididžiavimas. Kruopštumas gaminant aukščiausios kokybės gaminius yra tolygus metodui, taikomam Kongregacijos kanoninių bylų eigoje, siekiant Dievo tarnų beatifikacijos ir palaimintųjų kanonizacijos. Pasak kardinolo, kongregacija tarnauja Bažnyčiai ir visuomenei iškeldama visų tautybių, žinomus ir mažiau žinomus vyrus ir moteris, kurie herojiškai gyveno pagal krikščioniškas dorybes arba žuvo kankiniais, didžiuodamiesi savo krikščioniška tapatybe Dievo ir Bažnyčios priešų akivaizdoje.

Nors kanoninės procedūros remiasi kvalifikuota ir patikrinta šimtamete patirtimi, jos niekuomet nėra iki galo išbaigtos, o yra atviros tolesniam tobulinimui ir pertvarkymui. Šiuo atžvilgiu, pasak kardinolo, labai reikšmingi du 2017 metais paskelbti dokumentai:

Popiežiaus Pranciškaus liepos 11 dienos „motu proprio“ dėl gyvybės aukos. Tai naujas kelias į beatifikaciją, kartu su dviem ligi šiol galimais herojiškų dorybių ir kankinystės kaliais, o kartais, tik labai retais atvejais, su vadinamuoju „ekvipolentiniu“ keliu.

Kitas svarbus dokumentas – tai Kongregacijos instrukcija dėl relikvijų, paskelbtas gruodžio 17 dieną. Jame primintas palaimintųjų ir šventųjų relikvijų teisingas saugojimas ir dvasinė svarba, kartu įvesta naujovė dėl pirmaeilių relikvijų, tai yra dėl žemiškų palaikų. Priminęs, kad tradiciškai pirmaeilės relikvijos yra palaimintųjų ir šventųjų kūnai arba jų didžiosios dalys, kardinolas Amato kvietė atkreipti dėmesį, jog instrukcijoje pirmaeilėmis relikvijomis pripažinti taip pat kremuotų kūnų pelenai (t.y. jų visuma).

2017 metais, be Lietuvos, beatifikacijos įvyko Airijoje, Argentinoje, Brazilijoje, Indijoje, Ispanijoje, Italijoje, Japonijoje, JAV, Kolumbijoje ir Slovakijoje. Per metus surengtos dvi kanonizacijos, viena Fatimoje, kita Romoje. Kanonizuota iš viso 37 nauji šventieji –  trisdešimt kankinių ir septynis išpažinėjai. Be kitų naujų šventųjų, 2017 metais kanonizuoti du iš trijų Fatimos Dievo Motinos regėtojų, piemenėliai brolis ir sesuo šventieji Pranciškus ir Jacinta Marto.

„Studium“, kasmetiniai Šventųjų skelbimo kongregacijos kursai Popiežiškajame Urbono universitete šiemet surengti 34 kartą. Jie tęsis iki gegužės 11 dienos.